"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ungdomar med psykisk ohälsa: nya psykometriska test (UPOP)

Forskningsprojekt Projektet ska undersöka prediktorer samt utveckla moderna psykometriska test för posttraumatisk stress, depression, suicidalitet och motsatsen till depression: självmedkänsla.

Projektet syftar till att få ökad kunskap om relationen mellan sexuella trakasserier online/offline och psykiskt mående, samt modernisera bedömningsmetoder. Vi vill framställa reliabla och valida formulär som mäter depression samt motsatsen till depression, till exempel självmedkänsla. Patient-Report Outcomes Measurement Information System, PROMIS, mäter fysisk, psykisk och social hälsa och kan utvecklas till korta datadrivna test. Preliminära resultat visar att genusfaktorer påverkar. I framtiden kommer moderna tillförlitliga datadrivna formulär avlasta vården.

Projektansvarig

Inga Dennhag
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Finansiering

  • Visare Norr
  • Psykiatrifonden
  • Oskarsfonden
  • Företagsforskarskolan
  • BUP Region Norrbotten
  • BUP Region Västerbotten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

De senaste åren har antalet unga som söker sig till psykiatrisk vård ökat dramatiskt. Det har lett till långa köer och fördröjda bedömningar. Depression leder i värsta fall till omfattande funktionsbrister som att inte kunna gå i skolan eller umgås med andra människor. Depression kan även leda till följdsjukdomar som hjärtbesvär, suicidalitet och ångest. Det är därför viktigt att ungdomar med depression och självmordstankar eller -planer får en pålitlig bedömning för att få rätt vård. De flesta bedömningsformulär som används idag inom barn- och ungdomspsykiatrin är utformade för vuxna, inte validerade, och ofta långa. Detta projekt syftar till att påbörja utvecklingen mot datadrivna test för diagnostik och behandlingsuppföljning av depression och suicidalitet (eller motsatsen till depression såsom självmedkänsla) genom att anpassa och validera självskattningsformulär till svenska förhållanden.

Frågebanker från PROMIS har översatts och validerats. PROMIS mäter fysisk, psykisk och social hälsa inom all pediatrisk vård. Designen är en naturalistisk tvärsnittsstudie. Datainsamling har skett i normalbefolkning (13–19 år) och i klinisk population (13–19 år som finns i barn- och ungdomspsykiatri och primärvård). Svaren analyseras med hjälp av klassisk och modern testmetodik.

PROMIS har inte tidigare använts inom barn- och ungdomspsykiatri någonstans i världen, men har använts inom många andra pediatriska verksamheter som cancer och reumatologi. Målet med projektet är att utveckla pålitliga datadrivna bedömningsverktyg. Ungdomar kan fylla i formulär hemifrån för att få råd och veta var de ska vända sig. Särskilt ungdomar med funktionshinder har nytta av korta, lättlästa formulär på dator. Formulären finns redan på många språk. Behandlare och uppdragsgivare kan få tillgång till sammanställningar på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt, med hänsyn till personlig integritet.

Eftersom vi är först i Sverige och världen med att implementera PROMIS i barnpsykiatrisk verksamhet sätter vi Norrland på kartan. Projektet har stöd av klinikledning i Region Västerbotten och Västernorrland och PROMIS’ internationella organisation.

Självskattningsformulär för ungdomar med depressionssymtom

Ett av forumlären vi tagit fram inom projektet är självskattningsformuläret MADRS-Y, som undersöker depressionssymtom hos ungdomar mellan 12–20 år. Formuläret har utvecklats från MADRS-S, som är anpassat för vuxna, och har testats och validerats vetenskapligt. Formuläret består av 12 frågor om hur ungdomen mått de senaste tre dagarna. Formuläret kan användas inom exempelvis hälso- och sjukvård/elevhälsa av personal med kunskap om och förståelse för depression hos ungdomar.

Instruktioner för MADRS-Y-formuläret (PDF)

Ladda ner MADRS-Y-formuläret (PDF)

Har du frågor kring formuläret eller hur du använder det? Kontakta Magnus Vestin, specialistpsykolog inom BUP och forskarstuderande, på magnus.vestin@umu.se. Du kan också kontakta projektansvarig forskare Inga Dennhag på inga.dennhag@umu.se.

Senast uppdaterad: 2023-02-15