"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppfattning, förståelse och förmåga att tänka framåt! Utbildning för att optimera teamarbete och situationsmedvetenhet

Doktorandprojekt Syftet och målsättning med projektet är att utvärdera hur situationsmedvetenhet och teamarbete förändras efter en riktad utbildning för team inom intensivvården. Inom komplexa vårdmiljöer uppstår ibland fel och misstag. Dessa misstag kan orsakas av icke tekniska färdigheter som till exempel brister i kommunikation. Detta orsakar onödigt lidande för patienter och kan förebyggas med strukturerad träning och övning.

Den snabba tekniska utvecklingen inom vården ställer stora krav på personalen som arbetar med svårt sjuka patienter. Intensivvården är en komplex vårdmiljö med fantastiska möjligheter till vård och behandling när en person befinner sig i en akut livshotande situation. Det ställer dock krav på personalen att snabbt kunna agera och fatta beslut. Patientmonitorer, ultraljud, respiratorer, övervakning och att undersöka patienten ger information om situationen och är ett stöd i beslutsfattandet.

Projektansvarig

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-28 2021-01-30

Finansiering

Forskning och utveckling-Region Västerbotten
Alice Lindströms studiefond
Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Teamet som arbetar runt patienten består av olika yrkesprofessioner och uppsättningen av teammedlemmar ändras från dag till dag. Ibland uppstår fel och misstag i vård och behandling. Dessa misstag handlar ofta om att information feltolkas och att alla i teamet inte har samma uppfattning av situationen. En hög situationsmedvetenhet inom teamet, där alla ”är med på tåget” kan minimera att fel och misstag uppstår.

Det här projektet innehåller olika delar med det övergripande syftet att kunna optimera teamets samarbete och situationsmedvetenhet. Dels utvärderas instrument som används för att värdera teamets olika funktioner och arbetsuppgifter. Betydelsen av olika bakgrundsfaktorer som till exempel ålder, kön, tidigare erfarenheter analyseras i relation till systematiskt omhändertagande, samarbete och situationsmedvetenhet. En riktad utbildning med fokus på situationsmedvetenhet och teamarbete ska utvärderas och slutligen intervjuas läkare, sjuksköterskor och undersköterskor om deras erfarenheter av teamarbete inom intensivvården.

Situationsmedvetenhet och teamarbete är högst väsentligt för att uppnå säker vård vid exempelvis akuta händelser. Målsättningen med projektet är att fördjupa kunskapen om vilken effekt situationsmedvetenhet, kommunikation, ledarskap och teamarbete har på arbetssätt och prestation, för att i framtiden kunna optimera interprofessionell träning och utbildning. Projektet förväntas förbättra färdigheter hos personalen vilket bör förbättra patientsäkerheten och minimera risker. Därmed minskas onödigt lidande för patienter och utgifter för vårdskador förväntas sjunka.

Mål med de olika studierna är:

I-Syftet i studie 1 var att i en svensk miljö testa olika instrument som mäter situationsmedvetenhet, teamets samarbete och hur man på ett systematiskt sätt arbetar med en svårt sjuk patient. Studien är avslutad och resultat finns sammanställt i en artikel som är publicerad; Reliability of instruments that measure situation awareness, team performance and task performance in a simulation setting with medical students.

II- Syftet i studie 2 var att utvärdera olika faktorer som kan ha betydelse för teamprestation och utförande av arbetsuppgifter för team i en övningssituation med svårt sjuk patient. Där observerades personalen som arbetar på intensivvårdsavdelningen då de arbetade med en patient som i det här fallet var en avancerad patientsimulator. Resultatet visar att en högre ålder på personalen samt tidigare teamträning medför ett effektivare teamarbete.

III-Syftet i studie 3 är att utvärdera effekten av en riktad utbildning i teamarbete och situationsmedvetenhet i en övningssituation med svårt sjuk patient. I studien fick hälften av teamen utbildning via webben kompletterat med en reflektion inför teamträningen. Kontrollgruppen fick inte motsvarande utbildning.

IV-Syftet i studie 4 är att beskriva intensivvårdspersonals erfarenheter av teamarbete och situationsmedvetenhet. I denna studie har läkare, sjuksköterskor och undersköterskor intervjuats var för sig.

 

Datainsamling gjordes vid två olika sjukhus i norra Sverige. Studierna förväntas bidra till att optimera träning och utbildning och troligen ge förslag på förbättringsmöjligheter i arbetsmiljön. Detta kommer att vara en viktig pusselbit för att förbättra patientomhändertagande och patientsäkerhet. Projektet förväntas vara avslutat i januari 2021.

PSQH, Situational Awareness is an Important Part of High Reliability

Senast uppdaterad: 2020-03-13