"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av en patientcentrerad intervention bland patienter med typ 2-diabetes

Forskningsprojekt Att leva med typ 2-diabetes kan beskrivas som att balansera mellan att kontrollera sjukdomen och att kontrolleras av den. Patienter ändrar som regel inte livsstil för att de får information om sjukdomen och fördelarna med livsstilsåtgärder.

Ett patientcentrerat förhållningssätt hos diabetessköterskan kan medföra positiva effekter på livsstilsförändringar och metabol kontroll. Ökad kunskap om hur patienter lär sig leva med sjukdomen är därför viktig för att kunna påskynda denna process. Detta skulle kunna leda till en bättre metabol kontroll och färre diabetesrelaterade komplikationer. Syftet med denna studie är att utvärdera laboratorievärden och processen mot effektivare sjukdomshantering över tid efter en period av patientcentrerad support i grupp eller individuellt.

Projektansvarig

Åsa Hörnsten
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-09-01 2013-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Syftet med denna studie är dels att studera metabola effekter av en patientcentrerad intervention med fokus på patient empowerment samt att beskriva sjukdomshantering och integration av typ 2 diabetes över tid.

Designen är en långsiktig RTC med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Nio av 28 hälsocentraler i Västerbotten deltar i studien samt ytterligare en hälsocentral i Härnösand som utgör en extern kontrollgrupp. Två hundra patienter har randomiserats till individuell support, gruppsupport eller intern kontroll. Interventionsgrupperna deltar i sex supportträffar, samt ges telefonuppföljning varje månad i sex månader och sedan två telefonuppföljningar per år under 5 år av den ordinarie diabetessköterskan. Alla grupper får sin årliga uppföljning som vanligt. Narrativa intervjuer görs för att förstå patienters erfarenheter av sjukdomen och deras hanteringsstrategier och även deras sjukdomsintegration över tid. Metabola labvärden följs och välbefinnande, behandlingstillfredsställelse, patient-empowerment, problemområden, samt beslutsfattande strategier mäts med enkäter. Kunskaper om sjukdomen och om vikten av hantering av typ 2 diabetes anses vara nödvändig för att hantera egenvården men är dessvärre inte tillräcklig för att uppnå bättre metabol kontroll. Interventioner med fokus på HbA1c men även sjukdomsintegration, välbefinnande och behandlingstillfredsställelse är ovanlig i omvårdnadsforsknings-sammanhang men som vi tror kan besvara vissa frågor kring bristande evidens för s.k. traditionell patientundervisning.
Senast uppdaterad: 2019-12-06