"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av bullerexponering och hälsa över tid hos närboende vid nya trafikleder

Forskningsprojekt Vägtrafikbuller är det samhällsbuller som påverkar flest människor i Sverige (och världen). Buller från trafik påverkar våra fritidsaktiviteter, vår koncentrationsförmåga och vår sömnkvalité. Den kan vara störande och även öka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Målsättningen med detta projekt är att förstå hur stor påverkan nya trafikleder har på människors hälsa i närområdet av det buller som introduceras. Vidare vill vi visa hur väl bullerberäkningar förutsäger bullernivåer vid nya trafikleder för att i framtiden förbättra dem, speciellt inomhusnivåerna.

Projektansvarig

Fredrik Sjödin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2025-12-31

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Trafikmängden ökar hela tiden i städerna trots att allt fler använder sig av andra typer av transporter som kollektivtrafik eller cykel. Städer fortsätter använda etablerade lösningar till flaskhalsar i trafiken genom att bygga nya trafikleder. Det saknas idag studier som undersöker hur en ny trafikled förändrar störning, sömnkvalitet och hälsa bland närboende till den nya trafikleden. Det är väldigt få studier som undersökt hur en vägtrafikled har påverkat människor runt den, både före och efter att vägtrafikleden byggts.

När nya vägtrafikleder ska byggas genomförs beräkningar över vad framtida bullernivåer kan tänkas bli. Detta bygger på buller algoritmer kring antalet bilar per dygn och hur dygnsmedelvärdet blir av vägtrafik olika sträckor från vägen. Dessa beräkningar har idag brister när det gäller beräkna bullernivåerna bakom bullervallar, tyst sida av hur och vad nivåerna kan bli inomhus.

Projektets övergripande mål är att undersöka huruvida nybyggd väginfrastruktur påverkar bullerexponeringen och därmed hälsoaspekter för närboende.

De hälsoaspekter som kommer att studeras är upplevd bullerstörning, sömnkvalitet och allmän hälsa hos de närboende. Dessutom undersöks vilka individfaktorer och miljöfaktorer som eventuellt ökar risken för upplevd bullerstörning.

Vidare kommer projektet även studera huruvida faktiska mätningar av bullerexponering skiljer sig ifrån den bullerkartor som finns i nuläget i Umeå kommun. Både bullermätningar utomhus och inomhus genomförs.

Viktiga frågeställningar som projektet förväntas ge svar på:

  • Hur förändras bullerexponeringen hos närboende till nya trafikleder, inomhus samt utomhus?
  • Hur påverkas upplevd bullerstörning, sömnkvalitet och allmän hälsa av den förändrade ljudbilden?
  • Hur samvarierar bullerexponering med subjektiva störningsupplevelser och i vilken utsträckning
  • samverkar andra ljudfaktorer såsom toppvärden och låga frekvenser med upplevd den upplevda ljudstörningen?
  • I vilken utsträckning kan rapporterad bullerstörning förklaras av bakomliggande individuella faktorer och finns det en samkänslighet med andra miljöfaktorer?
Senast uppdaterad: 2021-05-18