"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld

Forskningsprojekt I detta projekt ska vi analysera hur genusrelaterat våld identifieras och hanteras inom ramen för den svenska socialtjänsten, och föreslå hur våldsutsatta kvinnors behov kan tillgodoses bättre.

Kvinnliga klienter inom socialtjänsten har erfarenheter av våld i större utsträckning än de som inte har kontakt med socialtjänsten. Trots detta saknar socialtjänsten rutinmässigt arbete för att identifiera förekomsten av genusrelaterat våld. Det finns också stora variationer i tillämpningen, både mellan kommuner och enskilda socialarbetare. Dessutom saknas studier som granskar hur socialtjänsten arbetar med ett frågecentrerat förhållningssätt.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syfte med projektet

Att analysera hur genusrelaterat våld identifieras och hanteras inom ramen för den svenska socialtjänsten, och föreslå hur våldsutsatta kvinnors behov kan tillgodoses bättre. Vi kommer framför allt att granska hur socialtjänsten arbetar med att identifiera våldet genom ett frågecentrerat arbetssätt – ”att våga fråga”.

Beskrivning av projektet

Svensk jämställdhetspolitik har som mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra år 2030. För att uppnå detta mål behöver myndigheterna kunna identifiera våldet. Socialtjänstens ansvar för detta formuleras i riktlinjerna Att vilja se, vilja veta och våga fråga, där socialtjänstens (och vårdens) roll i att identifiera våldet genom att ”våga fråga” lyfts fram. I detta projekt ska vi analysera hur genusrelaterat våld identifieras och hanteras inom ramen för den svenska socialtjänsten, och föreslå hur våldutsatta kvinnors behov kan tillgodoses bättre.

Projektet är indelat i tre faser

I den första fasen analyseras nationella, regionala och lokala policys som berör socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt. Vi arbetar här metodmässigt med Bacchis problematiserande policyanalys “Hur är problemet representerat?”.

I den andra fasen intervjuar vi socialarbetare och våldsutsatta kvinnor om deras erfarenheter av ett frågecentrerat förhållningssätt.

Under den tredje fasen engagerar vi socialarbetare och andra som arbetar med genusrelaterat våld, i en konceptuell kartläggningsstudie. Målet med denna sista delstudie är att bidra till att utveckla strategier för att förbättra och komplettera det frågecentrerade förhållningssättet så att våldsutsatta kvinnors behov bättre kan tillgodoses av socialtjänsten.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-10-28