"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid

Forskningsprojekt Projektet studerar hur omsorg organiseras och utförs i hemtjänsten nattetid i ett urval av Sveriges kommuner. Vilka utmaningar och dilemman finns i omsorg på natten och hur tillgodoses äldres värdighet och trygghet på natten?

Svensk äldreomsorg bedrivs i ordinärt och särskilt boende. Hemtjänst i ordinärt boende är den vanligaste formen av stöd- och omsorgsinsatser till äldre och utförs i det egna hemmet. I takt med att äldre lever allt längre och bor i sina egna hem, kommer trycket på omsorgsinsatser att öka – även på natten. Trots detta vet vi idag i stort inget om hur nattlig omsorg organiseras och utförs i hemtjänsten.

Projektansvarig

Katarina Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 15

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2018-12-31

Finansiering

FORTE, 2016-2018:  2 830 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Socialt arbete, Åldrandeforskning

Projektbeskrivning

I projektet kartläggs hur nattlig omsorg organiseras och utförs och genom en fördjupande fallstudie studeras nattpersonalens arbete och de dilemman som finns och hur äldres värdighet och trygghet tillgodoses nattetid.

Projektet undersöker ett hittills underbeforskat område inom äldreomsorgsforskning – hur hemtjänst organiseras och utförs nattetid. Det saknas idag kunskap om den nattliga omsorgens omfattning, organisering och vardagliga utformning. Syftet med projektet är att kartlägga, beskriva och analysera omsorg på natten som ges till äldre i behov av sådana insatser i eget hem i ett urval av Sveriges kommuner. Centrala frågeställningar är: Hur organiseras omsorg på natten? Hur ser omsorgsarbetet ut på natten? Vilken typ av omsorgsinsatser utförs på natten? Vilka utmaningar och dilemman finns i omsorg på natten?

De senare decenniernas omvandling av äldreomsorgen mot ökad effektivisering, valfrihet och marknadisering, har också inneburit förändrad lagstiftning. I januari 2011 tillkom en ändring i socialtjänstlagen med betoning på värdegrund och äldres rätt att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SFS 2001:453, 5 kap.4§). Värdighet utgör därför ett centralt analytiskt begrepp för projektet som granskas kritiskt utifrån om och hur denna rättighet kommer till uttryck i omsorgens vardag nattetid.

Omsorgsarbetet har låg status och alltfler, både kvinnor och män med annan etnisk bakgrund rekryteras till äldreomsorgen, ofta under lösa anställningsvillkor. I projektet läggs därför ett kritiskt genus- och mångfaldsperspektiv på äldreomsorgens nattarbete där jämlikhet utgör ett centralt analytiskt begrepp.

Projektet har både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Det inleds med en kartläggning av nattomsorg som ges i äldres egna hem i ett urval av 50 kommuner där standardiserade frågor om organisering och arbete står i fokus och ställs till enhetschefer. I en fördjupande fallstudie i ett fåtal kommuner studerar vi med hjälp av dokumentanalyser, intervjuer och medföljande observationer hur personal och chefer ser på arbetsvillkor och värdig omsorg. Intervjuer med äldre som har insatser nattetid genomförs också. De äldre som har omsorg nattetid har ofta omfattande omsorgsbehov och utgör en utsatt och sårbar grupp, därför behöver även deras röster uppmärksammas.

Nyckelord: Äldreomsorg, ordinärt boende, nattlig omsorg, värdighet, jämlikhet, genus- och mångfaldsperspektiv

Senast uppdaterad: 2023-03-29