"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Varför blir vissa personer sjuka av inomhusmiljön och andra inte?

Forskningsprojekt Trots mångårig och kostsam forskning har man inte lyckats förklara sambanden mellan inomhusmiljö och hälsa. Man vet att fukt och mögel ökar risken för ohälsa men inte hur eller vad som är orsaken. Dessutom verkar problematiken vara mer komplex än ett enkelt dos-respons samband. I den här studien vill vi därför ta hänsyn till människors olika känslighet och sårbarhet och inte enbart undersöka misstänkta kemiska ämnen och andra faktorer i inomhusmiljön.

Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för varför vissa individer utvecklar hälsosymtom i vissa byggnader, medan andra inte gör det. I stället för att enbart mäta kemiska föreningar och försöka hitta ett samband mellan halter och hälsoeffekter, vill vi även beakta olika individfaktorer, psykologiska och fysiologiska.

Projektansvarig

Ingrid Liljelind
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 52

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2019-12-31

Finansiering

Formas 3 300 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Genom att kombinera information om individfaktorer med data från nya, mer känsliga metoder för mätning av organiska föreningar, kommer vi att kunna studera problem med inomhusluft och hälsa ur ett nytt perspektiv.

Utgångspunkten är personer med icke-specifika byggnadsrelaterade hälsoproblem. De kommer att få välja ut byggnader där de utvecklar symtom och byggnader där de inte utvecklar symtom. Kemiska mätningar kommer att tas på båda platserna. Uppgifter om individfaktorer (t.ex. stress, kemisk känslighet, inflammation) samlas in, vilket kommer att vägleda oss vid utvärdering av den kemiska exponeringen.

Vidare kommer denna utvärdering att baseras på svar (och metabola fingeravtryck) från exponering i de valda byggnaderna samt reaktioner under kontrollerade exponeringar i en exponeringskammare. Vi förväntar oss att studien kommer att leda till en bättre förståelse för hälsoeffekter som beror på inomhusluften. Resultatet av denna studie kan även ge nya verktyg vid utredning av misstänkta inomhusproblem och hur man tar hand om människor som lider av att hälsoproblem kopplat till byggnader.

Senast uppdaterad: 2019-11-26