"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

WORK TOGETHER – ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet

Forskningsprojekt

Det övergripande syftet med programmet är att förbättra inkluderingen och effektiviteten av ett befintligt och nationellt implementerat företagshälsovårdsprogram med syfte att minska ojämlikheter i hälsa genom att fokusera på högriskgrupper som behöver programmet mest.

Projektansvarig

Elin Ekblom Bak
Högskolelektor, GIH Gymnastik och idrottshögskolan
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-09-13 2029-09-13

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med programmet är att förbättra inkluderingen och effektiviteten av ett befintligt och nationellt implementerat företagshälsovårdsprogram med syfte att minska ojämlikheter i hälsa genom att fokusera på högriskgrupper som behöver programmet mest. Programmet består av tre sammanhängande delar (WP) och fem projekt:

- WP1 Utvärdering av det befintliga programmets räckvidd och effektivitet (projekt 1)
Att studera inkludering och effektiviteten av det befintliga programmet under de senaste 30 åren, specifikt fokuserat på grupper som är underrepresenterade och högrisk-grupper.

- WP2 Programutvärdering och utveckling (projekt 2,3 och 4)
Att identifiera hinder och möjligheter för deltagande i och implementering och leverans av, det befintliga programmet (WP2A); att genomföra en innehållsanalys av det befintliga programmet och kontrastera detta mot evidensbaserad teori och forskning (WP2B); att använda kunskapen genererad från WP2A och WP2B för att tillsammans med partners skapa ett uppdaterat program, specifikt anpassat för att rikta sig mot underrepresenterade och högriskgrupper (WP2C ).

- WP3 Implementering, effektivitet och erfarenhet av det uppdaterade programmet (projekt 5)
Att studera implementeringen av det uppdaterade programmet, såväl som effektiviteten och erfarenheten av det uppdaterade programmet, med fokus på underrepresenterade och högriskgrupper.

Data och metod

WP1: Befintlig data på individnivå från n≈550 000 individer som deltagit i den existerade programmet sedan 1988, kopplat den till nationella register, kommer analyseras.

WP2: Med hjälp av ett samskapande tillvägagångssätt kommer vi att genomföra semistrukturerade individuella och fokusgruppsintervjuer (WP2A), en innehållsanalys av det befintliga programmet och jämföra med evidensbaserade teoretiska ramverk och taxonomier (WP2B), och därefter anpassa och uppdatera programmet (WP2C ).

WP3: Vi kommer att utföra en feasibility studie, en randomiserad kontrollerad studie, och semistrukturerade individuella intervjuer.

Relevans och nyttiggörande

Programmet kommer att ge betydande kunskap om de mikro- och makroprocesser som behöver beaktas för att minska ojämlikheter i hälsa på arbetsplatsen, specifikt avseende underrepresenterade och högriskgrupper. Långsiktigt, rikstäckande utnyttjande av det uppdaterade programmet är sannolikt, baserat på det nära samarbetet med befintlig infrastruktur, vilket kommer att möjliggöra kunskapsöverföring till viktiga intressenter och slutanvändare.

Länk till programmets hemsida på GiH

Projektets samarbetspartners

Medverkande i forskningsprogrammet är forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Umeå universitet och Uppsala universitet, i nära samarbete med samverkanspartners HPI Health Profile Institute och branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. Därtill ingår en Advisory Board med tre internationellt ledande forskare inom området.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-25