Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medicinjournalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal

Workshop vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och Humlab, Umeå universitet.

Umeå universitet, 16-17 februari 2021.

På senare tid har medicinhistorisk forskning uppmärksammat den centrala betydelsen av medier och journalistik för medicinska kontroverser, skandaler och händelser i Sverige. Den mediala framställningen av medicinsk forskning, praktik och politik bidrar till att forma olika aktörers uppfattningar. Mediala berättelser och journalistiska praktiker deltar i förlängningen också i formandet och omformandet av medicinens vetanden och göranden samt av dess sociala, politiska och organisatoriska kontexter. Men trots denna nyare forskning vet vi fortfarande relativt lite om den svenska medicinjournalistikens historiska framväxt, företrädare och arenor.

Syfte och inriktning

Syftet med workshopen är därför att samla forskare inom olika historiska forskningsfält för att diskutera
olika aspekter av medicinjournalistikens historia i Sverige. Bidrag kan behandla valfri period, material eller tematik, samt tolka begreppet medicinjournalistik både kreativt och inklusivt.

För workshopen som helhet är vi i synnerhet intresserade av följande frågor:

  • När och hur uppkommer en mer specialiserad medicinjournalistik i Sverige? Vilka är dess föregångare, aktörer och arenor? Hur förändras den över tid?
  • Vilka former och ideal utvecklar och företräder den? Hur anknyter den till andra journalistiska genrer (som t.ex. vetenskaps-, miljö- och konsumentjournalistik)?”
  • Vilken roll spelar den under olika typer av händelser och skeenden, så som exempelvis kontroverser, politiska reformer, viktiga upptäckter?
  • Hur kan tillgången till digitaliserat material (exempelvis databasen Svenska dagstidningar – www.tidningar.kb.se) och användningen av digitala metoder bidra till att utveckla forskningsområdet?

Deltagande

Workshopen är kostnadsfri. Måltider, resor och ev. logi betalas av deltagarna. I den mån finansiering beviljas framöver kan dock vissa utgifter för deltagande komma att täckas av arrangörerna.

Skicka anmälan och abstract om max 250 ord till jonatan.samuelsson@umu.se senast den 20 november. Besked om accepterade bidrag meddelas senast den 4 december. Deltagande utan egen presentation är möjligt i mån av plats och anmäls senast den 18 december.

Presentationerna (preliminärt 20 min presentation och 10 min diskussion) kan vara på svenska och andra skandinaviska språk eller engelska. I programmet kommer också att lämnas utrymme för gemensamma diskussioner kring workshopens tema och frågeställningar, samt om eventuella fortsättningar och samarbeten.

Organisatörer

Workshopen är ett samarbete mellan Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, Humlab vid Umeå universitet och Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Varmt välkommen!

Jonatan Samuelsson (Umeå universitet) & Solveig Jülich (Uppsala universitet).