"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista: EU

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Vid Umeå universitet finns en rad forskare som har tittat närmare på och kan svara på frågor kring EU från olika perspektiv. Nedan presenteras ett urval, ta gärna kontakt.

Magnus Blomgren – Politik och demokrati

Representativa demokratins utveckling i politiska flernivåsystem, framför allt inom den Europeiska unionen, och då framför allt frågor om hur politiska partier och nationella parlaments hanterar nya förutsättningar.
Kontakt: Magnus Blomgren 

Johan Hellström – Regeringar och politiska partier

Politiska partier och regeringar i europeiska parlamentariska demokratier samt ämnen som regeringsbildning, regeringsstabilitet, politiska institutioner och politiska partiers beteende.
Kontakt: Johan Hellström

Torbjörn Bergman – Demokratiska regeringar

Kampen om regeringsmakten och frågan om demokrati på två sammanlänkade nivåer, Sverige och EU. Har skapat ett större internetbaserad dataarkiv som bland annat innehåller information om samtliga demokratiska regeringar i Europas stabila parlamentariska demokratier sedan andra världskriget.   
Kontakt: Torbjörn Bergman

Pēteris Timofejevs – EU-politik och politiska processer

EU-politik och politiska processer i Östeuropa, i synnerhet Baltikum. Har forskat på högerradikala partiers ungdomsförbund i Europa och deras relationer med sina moderpartier. Även om shaming and naming inom internationell politik, i synnerhet, hur europeiska icke-statliga biståndsorganisationer försöker påverka EU:s medlemsländers beteende genom att kritisera regeringars tillkortakommanden angående globala utvecklings- och biståndspolitiska åtaganden. 
Kontakt: Pēteris Timofejevs

Carina Keskitalo – Struktur för forskning

Varit en av de sju medlemmarna, och har ännu uppdrag, i Group of Chief Scientific Advisors (GCSA) som utgör forskningsstöd för EU-kommissionen. Hon har också suttit med i stora utvärderingar av EU:s struktur för forskning, som utvärderingen av JRC (EU:s forskningscentra) för perioden 2014–2020. Hon kan därmed berätta om EU:s forskningsstödsverksamhet (forskningsstöd för policy) och till exempel diskutera samhällsvetenskapens roll inom JRC.
Kontakt: Carina Keskitalo

Evelina Lundgren – Medlemskap i EU

Hur medlemskapet i EU påverkar och har påverkat medlemsstaters politiska aktörer. Tittar på vad som händer i en medlemsstat och mellan aktörer som politiska partier, intresseorganisationer och nationella parlament när ett nytt policyförslag presenteras på europeisk nivå.
Kontakt: Evelina Lundgren

Jonas Lindahl – Parlamentariska demokratiers partisystem

Politiska partiers strategiska agerande och koalitionsteori, och i synnerhet hur förändringar i partisystem interagerar med koalitionsregeringars livscykler. Fokuserar på hur tre parallella och relaterade utvecklingar i Europeiska parlamentariska demokratiers partisystem påverkar partiernas strategiska agerande inför regeringsbildningar och i koalitionsstyrning. 
Kontakt: Jonas Lindahl 

Irina Mancheva – Implementering av EU:s miljöpolicy

Forskar om implementeringen av EU politik i medlemsländerna utifrån ett jämförande perspektiv. Fokuserar specifikt på samverkansstyrning inom vattenförvaltningen och hur dess kopplingar till andra sektorer som skog, energi och naturskydd kan främja en hållbar användning av naturresurser.
Kontakt: Irina Mancheva

Mattias Vesterberg – Elmarknader, konsumtion, prissättning, reglering

Företagens och hushållens efterfrågan på el och energi, samt hur beslutsfattare på nationell och internationellt kan och bör använda olika styrmedel för att effektivisera el- och energimarknader.
Kontakt: Mattias Vesterberg

Tommy Lundgren – Klimatpolitikens effekter

Klimatpolitikens effekter på främst industrin, men även skogliga frågor kopplat till klimat, till exempel bioenergi och dess klimateffekter. Hans forskning kopplat till EU ligger inom utsläppsrättshandel med CO2 inom EU som styrmedel och skogens roll i klimatarbetet (markanvändning). 
Kontakt: Tommy Lundgren

Mattias Derlén – Nationella domstolar och EU-domstolen, rätt och språk

EU:s flerspråkighet och dess tillämpning i EU-domstolen och nationella domstolar, inre marknaden (särskilt fri rörlighet för varor) och konstitutionella frågor (med särskilt fokus på domstolar)”?
Kontakt: Mattias Derlen 

Elizabeth Perry – Familjerättsfrågor och EU-rätt

Familje- och barnrätt (inklusive välfärds-/offentlig rätt). Hon undervisar även i EU-rätt, juridisk engelska, komparativ, IP-rätt, amerikansk och familjerätt. 
Kontakt: Elizabeth Perry

Fanny Holm – Internationell straffrätt

Internationell straffrätt och brottsoffers rättigheter, samt undervisar i folkrätt och straffrätt. 
Kontakt: Fanny Holm 

Isak Nilsson – Domstolar

Forskar om domstolar och studerar förhandsavgörandeinstitutet för att identifiera de mål som aldrig når EU-domstolen.
Kontakt: Isak Nilsson

Sebastian Björnberg – "God förvaltning"

Forskar om hur det EU-rättsliga begreppet om "God förvaltning" strukturerar och begränsar förvaltningsmyndighteters godtycke via normprövning, vid användningen av algoritmiska beslutssystem. Undervisar i konstitutionell rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter.
Kontakt: Sebastian Björnberg

Amanda Musco Eklund – Gränskontroller

EU:s yttre gränskontroll, automatiserade system och rättsstatliga principer. 
Kontakt: Amanda Musco Eklund

Staffan Ingmanson – Arbetsrätt och EU-rätt 

Hur EU-rätten påverkar medlemsstaternas handlingsutrymme i frågor som rör arbetsmarknad och tillgång till utbildning. Undervisar inom arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. 
Kontakt: Staffan Ingmanson

Johan Lindholm – Materiell EU-rätt och idrottsjuridik

EU-rätt, inklusive konstitutionella och institutionella frågor men också materiell EU-rätt – inre marknad, konkurrensrätt etcetera. Han är också expert i idrottsjuridik, inklusive EU- och idrottsfrågor.
Kontakt: Johan Lindholm 

Senast uppdaterad: 2023-01-26