I nära samarbete

MIMS, etablerad vid Umeå universitet

Sedan MIMS inrättades 2007 fungerar Umeå universitet som värduniversitet för MIMS och har bidragit till kärnanslaget för MIMS sedan invigningen. De två värdfakulteterna vid Umeå universitet, fakulteten för teknik och naturvetenskap och fakulteten för medicin, har bidragit med betydande samfinansiering.


Vetenskapsrådet har bidragit med ett grundanslag till MIMS sedan starten, liksom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Kempestiftelserna.

Besök Vetenskapsrådets webbplats
Besök Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats
Besök Kempestiftelsernas webbplats


MIMS, den svenska noden i Nordic EMBL Partnership

Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine kombinerar de nordiska ländernas kompletterande expertis inom forskning och teknik för att ligga i framkant inom biomedicin och främja nästa generations forskare inom området. De fyra forskningscentras sammlade kunskaper, som ligger vid universitet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, gör det möjligt för partnerskapet att förbättra sin forskning genom delad infrastruktur och kunskapsutbyte. Partnerskapet följer den operativa modellen och de grundläggande principerna för European Molecular Biology Laboratory (EMBL), som har stärkt den nordiska och globala biomedicinska gemenskapen. EMBL:s erkända forskningskompetens inom områdena molekylär-, struktur- och utvecklingsbiologi samt bioinformatik, tas nu upp till en högre nivå med Norges imponerande styrka inom molekylära sjukdomsmekanismer, Sveriges specialisering inom mikrobiell patogenicitet och molekylär infektionsmedicin samt Finlands framstående roll inom human genomik och individanpassad medicin. Därtill kompletterar Danmarks banbrytande kompetens inom molekylär och translationell neurovetenskap den samlade forskningsstyrkan. Tack vare EMBL:s unika verksamhetsmodell finns det ett dynamiskt inflöde av unga, lovande forskare som framför allt tjänar det nordiska biomedicinska forskarsamhället.

Besök EMBL:s webbplats

Besök webbplatsen för Nordic EMBL Partnership


Umeå Centrum för Mikrobiell Forskning som lokal paraplyorganisation

Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) är det tvärvetenskapliga forskningscentrum vid Umeå universitet som MIMS växte fram ur och som fortsätter att tillhandahålla den ground av idéer och samarbeten som är avgörande för att MIMS ska kunna blomstra. Med mer än 70 forskare från kemi, fysik, grundläggande och klinisk mikrobiologi spelar detta betydelsefulla centrum en central roll inom högkvalitativ forskning och banbrytande tillämpningar inom området mikrobiell patogenes. Genom synergi och samarbeten strävar UCMR efter att skapa en världsledande vetenskaplig miljö som främjar avancerad molekylär och translationell forskning inom mikrobiell infektion.

År 2008 valdes UCMR ut av Vetenskapsrådet som ett av 40 excellenscentra för att få långsiktigt stöd genom Linnéprogrammet. I sin utvärdering av programmet i mars 2020 identifierade en internationell panel UCMR som "en av juvelerna i kronan" bland Linnécentren och betonade rollen för den "framstående första direktören för UCMR", professor Bernt Eric Uhlin, "att bygga på det som redan var starkt och sedan anställa de bästa personerna". Sedan 2019 leds UCMR av sin Director, Yaowen Wu, Kemiska institutionen, och Deputy Director, professor Teresa Frisan, Institutionen för molekylärbiologi. År 2022 rankade Umeå universitet forskning om mikrobiella infektioner som ett av sina viktigaste områden för framtida forskning, efter ett anbud som leddes av UCMR.

Besök UCMR:s webbplats


Anslutning till det nya programmet för data-driven life science (DDLS)

Livsvetenskaperna drivs i allt högre grad av stora datamängder och beräkningsanalys. Ett visionärt 12-årigt program som initierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och implementerats av SciLifeLab ger nu forskningsinstitutioner möjlighet att bygga kapacitet för datadriven biovetenskaplig forskning inom fyra prioriterade områden, varav ett rör infektionsepidemiologi och -biologi.

Programmet har skapat fyra lokala Data Science Nodes för att ge beräkningsstöd för varje prioriterat område. Umeå universitet kommer att bygga upp stöd för det prioriterade området infektion.

Besök KAW:s webbplats

Besök SciLifeLab:s webbplats

Senast uppdaterad: 2023-06-12 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från