"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-04

7,7 miljoner för utveckling av miljöarkeologi-databasen SEAD

NYHET I sin årliga utlysning för infrastrukturprojekt har Riksbankens Jubileumsfond beviljat 7 728 000 kr för att utveckla tillgängligheten till data från analyser av trädårsringar vid olika laboratorier i Sverige.

Text: Per Melander

En stor del av vårt kulturarv består av trä, ett material som har använts i byggnader, båtar och verktyg under tusentals år.

Projektet är ett samarbete mellan det nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi (LWD) i Lund, miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå (MAL), trädringslaboratoriet i Stockholm (TRL), Göteborgs universitets laboratorium för dendrokronologi (GULD) och dendrokronologiska laboratoriet vid SLU i Alnarp (DELA) samt med systemutveckling vid Humlab i Umeå.

Projektet kommer att ledas av Dan Hammarlund vid Geologiska institutionen i Lund och ska pågå i fyra år. Avsikten är att digitalisera och tillgängliggöra data från över 40 000 analyserade och åldersbestämda vedprover som innehåller information om kulturhistoria, klimat och miljöförändringar över tusentals år.

Infrastrukturen SEAD (Strategic Environmental Archaeology Database) också att förberedas för att kunna hantera information från nya analysmetoder, bland annat vid forskningsinfrastrukturen MAX IV, och på sikt även ESS.

Projektbeskrivning

En stor del av vårt kulturarv består av trä, ett material som har använts i byggnader, båtar och verktyg under tusentals år. Det svenska landskapet är förknippat med skog, skogsbruk och träbyggnadskonst. Trädens tillväxtringar utgör arkiv i sig själva där naturliga förändringar och mänsklig påverkan på miljön bevaras och möjliggör analys med årlig precision.

Det nationella Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi (LWD) i Lund kommer i samarbete med arkeologer och dendrokronologiska forskningsenheter vid fyra andra universitet att leda en nationell satsning för att tillgängliggöra data från alla vetenskapligt analyserade artefakter, konstruktioner och naturliga träföremål för internationell forskning.

Den publikt tillgängliga forskningsinfrastrukturen SEAD (Strategic Environmental Archaeology Database) ska användas för digitalisering och publicering av rådata, referensserier, dateringar, vedartsbestämningar, metadata och tolkade variabler, till exempel proveniens, kulturella sammanhang, miljö och klimat.

SEAD är väl förberett för ändamålet. En pilotstudie har genomförts, procedurer har etablerats och tidsåtgången har uppskattats för digitalisering av de ca 40 000 proverna i LWD:s analoga arkiv, en modell som även kommer att tillämpas på andra dendrodata.

Tillsammans med en etablerad referensgrupp står projektets samverkande parter som garanter för att internationell täckning uppnås, liksom interaktion med samhällsaktörer och strategiskt stöd från den svenska kulturmiljövården.

Projektledare:

Dan Hammarlund, Lunds universitet

SEAD föreståndare:

Philip Buckland, Umeå universitet