"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-31 Uppdaterad: 2023-10-24, 13:28

Antologi om samisk hälsoforskning

NYHET Den nya antologin Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi samlar och lyfter fram forskningsgrundade texter som behandlar samiska hälsofrågor på ett lättillgängligt sätt.

Text: Karin Johansson

Det är tydligt hur komplexa frågor om psykisk hälsa är och i synnerhet inom ett urfolkssammanhang där historien i form av ojämlika maktförhållanden och ouppklarade oförrätter ofta går igen som ringar på vattnet.

Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi är en antologi med brett fokus. De åtta bidragen täcker in allt från teoretiska infallsvinklar, historiska perspektiv, ungas samers livsvillkor, män och kvinnors erfarenheter inom renskötseln till behandlarperspektivet kring föreställningar om erfarenheter av renskötande samer i terapi.

Olika ingångar till komplexa frågor

Bidragen i antologin är skrivna av forskare och studenter som idag är forskare eller praktiker inom psykiatrin och vården. Petter Stoor undersöker i sitt bidrag samiska upplevelser av självmord i en bredare mening, hur viktigt det är i preventionssyfte att uppmärksamma det samiska nätverket. Petter arbetar numera som forskare inom området samers psykiska hälsa. Maria Karlsson och Sofia Näckter skriver om unga renskötande kvinnors livsval med utgångpunkten att renskötande kvinnor och män ses som olika assimilerade till samhället i stort och att kvinnorna ofta anses ha en fot i båda kulturerna, den svenska respektive den renskötande samiska. De båda författarna arbetar idag som psykologer.  

– Det är tydligt hur komplexa frågor om psykisk hälsa är och i synnerhet inom ett urfolkssammanhang där historien i form av ojämlika maktförhållanden och ouppklarade oförrätter ofta går igen som ringar på vattnet, säger Åsa Össbo som är en av redaktörerna för antologin.

– Inte minst de intergenerationella aspekterna, som Per Axelsson nämner i sitt bidrag i antologin, har inspirerat mig i min forskning, fortsätter Åsa.

Ger inblick och bakgrund

I sin helhet ger antologin en inblick i forskning kring samisk hälsa och en bakgrund till det arbete som idag sker i form av ökat stöd till förebyggande insatser som suicidprevention och Sametingets hälsopolitiska strategi och kunskapsnätverket för samisk hälsa i regionerna.

Åsa Össbo berättar att målsättningen med antologin har varit att lyfta fram texter om samiska hälsofrågor på ett lättillgängligt sätt.

– Antologin riktar sig till alla som är intresserade av samiska hälsofrågor men även urfolksfrågor då samers hälsa på flera sätt är relaterad till den urfolksrättliga status som samer har i Sverige, säger Åsa.


Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi ges ut inom serien Skrifter från Várdduo.