"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-13

Betyg hög kvalitet till utbildningar inom psykiatri och ambulans

NYHET UKÄ ger omdömet hög kvalitet i sin granskning av utbildningarna till ambulanssjuksköterska och till psykiatrisjuksköterska vid Umeå universitet.

Text: Lena Åminne

UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har granskat och gett omdömet hög kvalitet för de två Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulanssjukvård och med inriktning mot psykiatrisk vård.

- Vi är mycket stolta och glada att UKÄ bedömer att utbildningarna håller hög kvalitet, säger Helena Antonsson, utbildningsansvarig för program på avancerad nivå. Vårt arbete med självvärderingen och utlåtandet från UKÄ har gett oss värdefulla insikter om hur vi kan fortsätta vårt arbete med kvalitetsutveckling av programmen. 

Syftet med utvärderingen var att granska hur lärosätet har säkerställt att studenterna ges förutsättning att nå ett urval av examensmål. Fokus har varit programmets förutsättningar, utformning och resultat. Granskningen rörde också frågor som studenters perspektiv, jämställdhet, samverkan med arbetsliv och omgivande samhälle.

Exempelvis har UKÄ bedömt att studentmedverkan är god eftersom studenterna ges möjlighet till en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll. Men också för att kursvärderingarna ligger till grund för kvalitetsutveckling av kurser. 

När det gäller samverkan med arbetslivet bedöms också det som bra, utifrån att lärare arbetar kliniskt och att det finns ett nära samarbete med den kliniska verksamheten kring praktik-platser.

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård

I utvärderingen sägs bland annat att studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård får genom reflekterande uppgifter träna förmågan att kunna hantera det framtida arbetslivet.

UKÄ ser också positivt på de varierade metoder för både undervisning och examination som finns inom programmet, liksom studenternas möjlighet att utveckla samarbetsförmåga, kommunikation och kritiskt tänkande. Samverkan med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, pekar UKÄ ut som särskilt positivt.

Den vetenskapliga kompetensen hos lärarna bedöms vara god – de flesta lärare är disputerade och har lång erfarenhet. Den professionsrelaterade kompetensen är god eftersom flera lärare är specialistutbildade inom psykiatrisk vård. Särskilt positivt och en styrka är, enligt UKÄ, att programansvarig sjuksköterska har en förenad anställning och är verksam inom psykiatrisk slutenvård. Den pedagogiska kompetensen bedöms vara god och lärare har många års erfarenhet. Det finns en kontinuitet och stabilitet i lärarlaget.

UKÄ ser positivt på att de flesta lärare är forskningsaktiva och bedriver egen forskning som också är relevant i programmet.

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

I UKÄ-utvärderingen sägs att studenterna får möjlighet ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande genom kursutvärderingar och inbjudan till att medverka i studentkåren och i programrådet. Förändringar som gjorts utifrån studenternas kursvärderingar tyder på att de har inflytande.

UKÄ bedömer vetenskapliga kompetensen hos lärarna som tillfredsställande - att två lektorer är ambulanssjuksköterskor och att en professor med ambulansinriktning har rekryterats, är en styrka när det gäller att säkerställa studenternas vetenskapliga grund.

Att många av de disputerade lärarna är specialistsjuksköterskor inom andra inriktningar än ambulans, till exempel barn och anestesi, bedöms positivt eftersom det bidrar till den bredd som präglar utbildningens innehåll. Det ses också som värdefullt att några lärare har förenad anställning,

Kontaktpersoner

Kristina Lämås
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 21
Helena Antonsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 33
Kristina Lejon
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 76