"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-02 Uppdaterad: 2022-11-22, 15:59

De får Várdduos studentstipendium 2022

NYHET Várdduo delar årligen ut två studentstipendier till uppsatser som bearbetar forskningsfrågor med samiska tematik på ett förtjänstfullt sätt. 2022 års stipendier går till Anders Östergren Njajta och Alexander Morell.

Várdduo delar årligen ut två studentstipendier till uppsatser som bearbetar forskningsfrågor med samiska tematik på ett förtjänstfullt sätt. 2022 års stipendier går till Anders Östergren Njajta och Alexander Morell.


Uppsats som undersöker och beskriver pronomenet satne 
Anders Östergren Njajta får stipendium för sin kandidatuppsats:
 
MIJ SATNE DEBPENE? Pronovmene satne logoforeles raajesinie jïh frïjje ov-ryöktesth diskuvsjesne åarjelsaemiengïelesne
[VAD GÖR HAN DÄR? Pronomenet satne i logoforiska satser och i fri indirekt diskurs i sydsamiska]

Anders har i sin kandidatuppsats i samiska, skriven vid Umeå universitet, studerat det sydsamiska pronomenet satne ’han, hon’. I studien, som baseras på både muntliga och skriftliga källor, undersöks hur pronomenet används, dels tillbakasyftande på subjektet i en överordnad sats, dels för att uttrycka fritt indirekt tal. Uppsatsen bidrar till fördjupad förståelse av pronomenets speciella semantiska och syntaktiska egenskaper och stärker därmed kunskapen om sydsamiska.   

 
Uppsats inom landskapsarkitektur kring utformning av en utemiljö

Alexander Morell får stipendium för sitt examensarbete;

Berättelser från ett kulturlandskap. Ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö

Alexander har i sitt examensarbete från Landskapsarkitektprogrammet, vid Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala, utformat ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö. Detta har genomförts med hjälp av intervjuer, exkursioner med kunskapsbärare i byn, samt studier av äldre litteratur och kartor. Genom att inkorporera och inspireras av befintliga strukturer i landskapet finns även ett hållbarhetsperspektiv i gestaltningsförslaget. Arbetet är nydanade inom landskapsarkitektur relaterat till samiska kulturlandskap. Landskapets geografi, ekologi och platsens historiska kontext har på ett etiskt och respektfullt sätt beaktats.


Hör Alexander Morell berätta om sitt examensarbete i Sameradion.
Intervju Alexander 

Läs intervju med Anders Östergren Njajta i VK. 
Intervju Anders

Lyssna på Sameradions intervju med Várdduos föreståndare Christina Storm Mienna kring Várdduos studentstipendier.
Intervju Christina


Kontakt

Christina Storm Mienna
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare, universitetslektor
E-post
E-post