Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-29

Idrottshögskolan utlyser medel för pilotstudier

NYHET Utlysningen är en del av Idrottshögskolans satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet. Även affilierade till Umeå universitet har möjlighet att söka. Sista ansökningsdag är 16 april 2021.

Idrottshögskolans forskningsråd beslutade 2021-01-21 att avsätta resurser till pilotstudiestöd under 2021 till och med 31/12 2022. Medel beviljas för att bidra till genomförandet av idrottsrelevanta pilotstudier och där det finns en avsikt att i förlängningen söka extern finansiering från CIF/VR/EU/Forte/RJ/Vinnova/ Wallenbergstiftelserna eller liknande forskningsråd.

Om den sökande tilldelats resurser från Idrottshögskolan tidigare och projektet är avslutat skall det vara avrapporterat med godkänd slutredovisning för att medel i denna utlysning ska kunna sökas.

Anslag och beslut

Idrottshögskolan ger ekonomiskt stöd till tid att genomföra en pilotstudie. De ansökningar om ekonomiskt stöd som Idrottshögskolan beviljar erhåller ett schablonbelopp om 150 000 kr vardera. Universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader ingår i det beviljade beloppet. Ansökningarna kommer att handläggas av Idrottshögskolans forskningsråd. Beviljade medel ska vara förbrukade senast 2022-12-31. Avvikelser från projektskissen som inverkar på projektets genomförande ska rapporteras till Idrottshögskolan och kan innebära att tilldelade medel helt eller delvis dras tillbaka.

Uppföljning

Den som erhåller medel för att genomföra en pilotstudie ska på Idrottshögskolans anmodan återrapportera hur medlen har använts. Uppföljning av beviljade medel sker under april 2023. Sökande som får medel av Idrottshögskolan ska på anmodan presentera projektet vid Idrottsvetenskapliga seminarier eller andra sammanhang anordnade av Idrottshögskolan. I samband med vetenskaplig publicering ska Idrottshögskolan anges som delfinansiär och utöver den egna institutionen ska även Umea School of Sport Sciences anges som affiliering.

Ansökan

Den sökande ska lämna in en projektskiss på svenska eller engelska (max. 3 sidor). I ansökan ska tydligt framgå:

a) Projekttitel, deltagande forskare och deras organisatoriska hemvister, b) syftet med pilotstudien och vilken kunskapslucka den förväntas fylla,
c) en plan för genomförandet av pilotstudien,
d) pilotstudiens betydelse för en framtida ansökan,
e) projektets idrottsrelevans.

Idrottsrelevans bedöms utifrån samma definition som tillämpas av Centrum för idrottsforskning.

Den sökande är ansvarig för projektets genomförande. Ett intyg från prefekt ska bifogas där det styrks att projektet kan utföras inom ramen för anställningen och på det sätt som beskrivits i ansökan.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 16 april 2021. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Taru Tervo, taru.tervo@umu.se.

Vid frågor, välkommen att kontakta

Taru Tervo
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 94