"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-28 Uppdaterad: 2023-03-31, 15:36

Samers mående och levnadsvanor kartlagda i stor studie

NYHET De flesta samer i Sverige uppger god allmänhälsa och gott psykiskt välbefinnande. Men det finns skillnader i hälsa, livsvillkor och levnadsvanor jämfört med övriga svenskar. Det visar den första nationella folkhälsoundersökningen bland samer i Sverige som Umeå universitet har genomfört i samarbete med Folkhälsomyndigheten

Text: Ola Nilsson

– Studien bidrar med viktig kunskap om samers självrapporterade hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Den kan utgöra en bas för fortsatt kunskapsutveckling. Att så många samer deltog gör att vi i ett nästa steg kan undersöka hur olika grupper bland samer mår, och om det finns särskilda faktorer som har betydelse för samers hälsa, säger Jon Petter Stoor, forskare vid Umeå universitet.

Den kan utgöra en bas för fortsatt kunskapsutveckling

Resultaten visar att flertalet samer, 73 procent av de svarande, uppger att de har en god allmän hälsa och nästan alla – 87 procent – uppger ett gott psykiskt välbefinnande. Det är i nivå med vad den övriga befolkningen uppger i hälsoundersökningar. Samer uppger även psykiska besvär som ängslan, oro eller ångest i samma utsträckning som den övriga befolkningen, liksom sjukdomar som högt blodtryck och diabetes.

Studien har gjorts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med forskargruppen Lávvuo vid Umeå universitet. Den bygger på data från enkätundersökningen Samisk hälsa på lika villkor. I studien har 3 658 samer i Sverige i åldern 18–84 år besvarat en enkät om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Resultaten har jämförts med motsvarande data från den nationella folkhälsoenkäten i Sverige. Båda enkätundersökningarna genomfördes år 2021.

–  Undersökningen visar att det finns vissa skillnader. Det är till exempel en större andel samer än befolkningen i övrigt som uppger att de har värk och smärta i olika delar av kroppen, astma och allergi samt övervikt och fetma, säger Marjan Vaez, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Studien visar också att det är en större andel samer som uppger att de någon gång övervägt eller försökt att ta sitt liv. En större andel samer än befolkningen i övrigt uppger också att de någon gång har blivit behandlade eller bemötta på ett sätt så att de har känt sig kränkta.

Vad gäller levnadsvanor, visar studien att samer rör på sig mer än andra. En mindre andel samer än befolkningen i övrigt uppger att de är stillasittande mer än tio timmar per dag. Även när det gäller riskkonsumtion av alkohol och daglig rökning, är andelen samer som uppger detta mindre än bland befolkningen i övrigt.

Enkätundersökningen är en av de största som hittills har genomförts bland samer, och omfattar samer i hela landet. Totalt 9 260 personer har tillfrågats om att delta.

Till rapporten på Folkhälsomyndighetens webb

Kontakt

Petter Stoor
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 63