"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-29

Universitetet satsar 315 miljoner på forskning och utbildning

NYHET Den 21 april fastställde universitetsstyrelsen rektors förslag på strategisk inriktning och omfattningen av universitetets insatser, för att ytterligare stärka forskning och utbildning. Satsningen gäller perioden 2021—2025 och omfattar totalt 315 miljoner kronor. Insatserna rör åtta övergripande områden som utgår från universitetets vision och tagits fram i nära dialog med verksamheten.

Text: Anna Lundström

Satsningen omfattar totalt 315 miljoner kronor för perioden 2021—2025, fördelat med 35 miljoner kronor för år 2021 då enbart halva året återstår, samt 70 miljoner kronor per år under 2022—2025. Insatserna ska stödja utveckling inom utbildning och forskning samt stärka universitetets roll både nationellt och internationellt i enlighet med universitetets vision.

– Styrelsen ställer sig bakom rektors förslag på inriktning av den strategiska satsningen som har en tydlig bäring på visionen och bygger på verksamhetens identifierade behov. Inriktningen innehåller flera olika delar som universitetsstyrelsen ser som prioriterade för att stärka universitetets utbildning och forskning. Däribland en satsning på digitalisering som bland annat tillvaratar de lärdomar och tekniksprång som pandemin har medfört. En annan central utgångspunkt för satsningen är den pågående gröna industriella omställningen till hållbar produktion och de stora investeringar som idag görs i norra Sverige, säger Chris Heister, ordförande för universitetsstyrelsen.

Inriktningen innehåller flera olika delar som universitetsstyrelsen ser som prioriterade för att stärka universitetets utbildning och forskning

Dialoger inom verksamheten

Satsningen omfattar åtta övergripande områden som är baserat på förslag från fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen samt studentkårerna, som respektive verksamhet ser som värdefulla att prioritera. Satsningen är också knuten till övergripande prioriterade områden som klimat och hållbarhet samt rekrytering och kompetensförsörjning.

– Jag ser fram emot ett fortsatt arbete där vi stärker universitetets konkurrenskraft och gör stora satsningar inom forskning och utbildning. Med dessa insatser tar Umeå universitet även ett regionalt ansvar då kompetensförsörjning och hållbar samhällsutveckling kommer vara i fokus under det närmaste årtiondet, säger Hans Adolfsson, rektor.

Med dessa insatser tar Umeå universitet även ett regionalt ansvar då kompetensförsörjning och hållbar samhällsutveckling kommer vara i fokus under det närmaste årtiondet

Strategiska insatser inom åtta områden

Satsningens områden är kategoriserade utifrån de tre övergripande avsnitten i Umeå universitets vision – framtidsansvar, kunskapsutveckling i samspel samt konkurrenskraft och stolthet.

Framtidsansvar

  • Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet, tex. avgiftsfria undervisningstjänster samt andra satsningar inom Universitetsbiblioteket och Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), satsningar på tillgänglighet samt språkstöd för studenter.

  • Satsning på arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling i syfte att utveckla och samordna arktisk forskning och forskarutbildning vid universitetet samt inspirera till tvärvetenskapliga initiativ inom kunskapsområdet.

Kunskapsutveckling i samspel

  • Förstärkning av utbildning, bland annat genom en översyn av ersättningsnivåer för utbildning för att öka den lärarledda tiden och stödja studenternas lärande samt satsningar på yrkesutbildningar med kostsam Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Konkurrenskraft och stolthet

  • Stärkt kompetensförsörjning med satsningar på forskarutbildning samt anställning av meriteringsanställningar så som postdoktorer och biträdande lektorer utifrån respektive fakultets behov. Här ingår även insatser för att utveckla och effektivisera rekryteringsprocesser så att anställning av personal underlättas.

  • Satsning på digitalisering med insatser inom forskningsdatahantering samt en stärkt IT-säkerhet för bättre följsamhet mot ökade lag- och förordningskrav. Här ingår även satsningar på IT inom utbildning för att bland annat tillvarata framsteg som skett under rådande pandemi och använda dem för att utveckla digitala metoder efter rådande pandemi.

  • Satsning på infrastruktur inom forskning och utbildning för att stärka universitetets konkurrenskraft samt främja tvärvetenskaplighet.

  • Stärka synlighet och varumärke med insatser för att utveckla universitetets kommunikation och marknadsföring inom bland annat studentrekrytering samt ökad kännedom om universitetets forskare och forskningsresultat.

  • Andra insatser kan ske kan inom ramen för denna satsning efter beslut av rektor.

Beslut om konkretiserat innehåll i maj

Styrelsens beslut innebär att rektor kan gå vidare med beslut om fördelning och närmare användning.

För mer information, kontakta

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86