Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsledningen

Beslutsnivån under styrelsen är rektor och universitetsledningen. Rektor är myndighetens högsta chef, leder det dagliga övergripande arbetet i universitetsledningen och är universitetet främste företrädare både inåt och utåt.

Rektor anställs genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Därutöver består Universitetsledningen av

  • Prorektor som är rektors ställföreträdare och utses av rektor.
  • Två vicerektorer med olika ansvarsområden och som utses av rektor.
  • Universitetsdirektör som är chef över universitetsförvaltning och har det övergripande ansvaret för myndighetsfrågor, kontakter mot departement och ansvar för de administrativa stödprocesserna.
  • Biträdande universitetsdirektör.

 

Mandatperioden för nuvarande rektor löper från 1 juli 2016 till 30 juni 2022.

Kontaktinformation

Ledningsstöd rektor och universitetsdirektör:
Katarina Andersson, tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:
Karina Sandström, tel: 090-786 52 02

Ledningsstöd:
Anna Tjernberg, tel: 090-786 55 48

Rektor Hans Adolfsson

Umeå universitets rektor är Hans Adolfsson. Rektor är myndighetens högsta chef, leder det dagliga arbetet och är universitetets främste företrädare både inåt och utåt. Rektor beslutar om universitetsgemensamma styrdokument som inte ligger på universitetsstyrelsenivå och i frågor om forskning, utbildning och ekonomi. Rektor utses av regeringen efter förslag av universitetsstyrelsen för en period av sex år. Rektor utser vicerektorerna.

Läs mer om Hans Adolfsson

Hans Adolfsson tillträdde som rektor vid Umeå universitet den 1 juli 2016.

Hans Adolfsson, f. 1964, studerade kemi vid Stockholms universitet, 1985–89, och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Akademiska meriter
Professor i metallorganisk kemi (2007)
Docent, organisk kemi (2002)
PhD, organisk kemi (1995)
BS, kemi (1989)

Ledningsmeriter
Prorektor, Stockholms universitet (2013–)
Sektionsdekan, Kemiska sektionen, Stockholms universitet (2010–2013)

Kontaktuppgifter och publikationer

Prorektor Katrine Riklund

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Katrine Riklund är prorektor och rektors ställföreträdare samt ansvarig för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Läs mer om Katrine Riklund

Prorektor Katrine Riklund är rektors ställföreträdare samt ansvarig för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området. Prorektor utses av universitetsstyrelsen. Katrine Riklund har utsetts för en sexårsperiod med start 1 juli 2016.

Katrine Riklund är professor i diagnostisk radiologi vid Umeå universitet. Hon har tidigare varit vice dekan och programdirektör för Läkarprogrammet på Medicinska fakulteten. Därutöver har hon haft en rad universitetsuppdrag i styrgrupper och projektgrupper samt suttit som ledamot i flera råd och grupper, bland annat Utbildningsstrategiska rådet, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning och styrgruppen för interaktiva, kreativa miljöer.

Kontaktuppgifter, publikationer och forskningsprojekt

Vicerektor Dieter Müller

Vicerektor för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora är Dieter Müller. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Läs mer om Dieter Müller

Dieter Müller är vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Dieter Müller är professor i kulturgeografi. Dieter Müllers forskning berör turism och regionalutveckling och mobilitet. Dieter Müller var åren 2011–2016 dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Han är även projektledare för en rad projekt och ordförande i International Geographical Union's Commission on Tourism, Leisure and Global Change. Dieter Müller är även ledamot i International Polar Tourism Research Network (IPTRN) och Nordic Society for Tousism and Hospitality Research (NORTHORS). Dessutom är han ledamot i Arcums styrelse vid Umeå universitet och blev 2009 tilldelad karriärbidraget Young Researcher Award från Umeå universitet.

Kontaktuppgifter, publikationer och forskningsprojekt

Vicerektor Heidi Hansson

Vicerektor för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå, samt lika villkorsfrågor är Heidi Hansson. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Läs mer om Heidi Hansson

Heidi Hansson är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå samt lika villkorsfrågor vid Umeå universitet. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Heidi Hansson är professor i engelsk litteratur vid Institutionen för språkstudier. I sin forskning har Heidi Hansson bland annat behandlat postmodern litteratur, irländska artonhundratalskvinnors skrivande och irländsk bokhistoria.

Under perioden 2002–2009 ledde hon det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Främmande Nord: Utifrånperspektiv på det nordliga rummet som berörde konst och litteratur om och från de nordliga områdena. En del av Heidi Hanssons forskning i detta sammanhang rör hur nordliga områden genusmarkeras i skönlitteratur och reselitteratur. Aktuella projekt är en studie av barnlitteratur om och från Arktis och en studie av irländska kvinnors bidrag till intellektuella tidskrifter i slutet av artonhundratalet.

Heidi Hansson ingår i styrelsen för Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet, och i flera internationella nätverk för arktiska studier och irländsk litteraturforskning.

Som vicerektor vid Umeå universitet från 1 juli 2016 är Heidi Hansson särskilt ansvarig för utbildningsfrågor, internationalisering och lika villkorsfrågor. Hon leder det Utbildningsstrategiska rådet (USSR), det Strategiska rådet för lika villkor och Språkrådet vid Umeå universitet.

Kontaktuppgifter, publikationer och forskningsprojekt

Universitetsdirektör Caroline Sjöberg

Caroline Sjöberg är universitetsdirektör vid Umeå universitet. Universitetsdirektören är den högsta administrativa chefen vid Umeå universitet och leder universitetets hela verksamhetsstöd.

Läs mer om Caroline Sjöberg

Caroline Sjöberg är sedan den 1 juni 2014 universitetsdirektör vid Umeå universitet. Hon har tidigare arbetat som myndighetschef för Verket för högskoleservice, varit vice universitetsdirektör vid SLU samt personaldirektör vid Uppsala universitet. Hon har närmast varit knuten till The Leadership Foundation for Higher Education i London.

Caroline har även det övergripande ansvaret för myndighetsfrågor och kontakter mot departement. Universitetsdirektören rapporterar direkt till rektor och ingår i universitetsledningen.

Kontaktuppgifter

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson

Per Ragnarsson är biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet. Per Ragnarsson är även budgetchef och enhetschef för Planeringsenheten. I arbetet som budgetchef arbetar Per Ragnarsson med övergripande ekonomifrågor, bland annat inom budget och resursfördelning, ekonomiuppföljning samt kalkyler. Den biträdande universitetsdirektören ingår i universitetsledningen.

Rektors rådgivare för forskningsinfrastruktur

Marianne Sommarin är rektors rådgivare med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur. Hon är även professor i växtbiokemi och tidigare vicerektor med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå.