"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fem gånger per år.

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Mandatperiod

2023-05-01 – 2024-09-30 för allmänföreträdare
2022-01-01 – 2024-12-31 för lärarrepresentanter

Sammansättning

I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv, däribland styrelsens ordförande. Ledamöter är också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna.

Ledamöter

Företrädare för näringsliv och samhälle

Ordförande Anna Ekström är utsedd av regeringen till ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2023-05-01-2024-09-30.

Anna Ekström har en bakgrund som jurist, ämbetsman och politiker. Hon var gym-nasie- och kunskapslyftsminister åren 2016–2019 och utbildningsminister 2019–2022. Mellan 2011 och 2016 var Ekström generaldirektör för Skolverket. Ekström har haft en lång rad uppdrag inom både myndighetssfären och inom förenings- och näringslivet. Några exempel är Första AP-fonden, Globaliseringsrådet, Linköpings universitetsstyrelse, och uppdraget som Saco:s ordförande mellan 2001 och 2011.

 

Lars Lustig är vice ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2023-05-01 – 2024-09-30 . Lars Lustig är länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten. Från 2008–2013 var han universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lars Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.

Pär Lärkeryd är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01 – 2024-09-30.

Pär Lärkeryd är koncernchef och vd för Norra Skog och sedan 2019 även teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare framför allt varit verksam inom verkstadsindustri, bland annat som Vd för Indexator. Pär har lång erfarenhet av styrelsearbete inom flera olika branscher och är för närvarande ledamot i Länsförsäkringar Västerbotten. Pär har gedigen praktisk erfarenhet av strategiskt arbete och förändringsledarskap och har mottagit flera priser för sitt förändringsarbete, bland annat Industrins Jämställdhetspris (2011), Bernadottemedaljen (2014)och Svenska Jämställdhetspriset (2016).

 

Sandra Finér är ledamot i universitetsstyrelsen för perioden 2023-05-01 – 2024-09-30.

Sandra Finér är civilingenjör från Chalmers med en lång bakgrund inom framför allt Volvokoncernen. Finér har varit chef för teknik och underhåll vid Volvo Trucks i Umeå, en av fabrikerna i Volvokoncernens lastbilsverksamhet. Finér har även varit chef för chassitillverkningen i New River Valley, USA, och är för närvarande fabrikschef vid Volvo Lastvagnar Tuvefabrik i Göteborg.

Sverker Sörlin är ledamot i universitetsstyrelsen för perioden 2023-05-01 – 2024-09-30.

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Kungl. Tekniska högskolan. Sörlin disputerade 1988 i idéhistoria vid Umeå universitet med avhandlingen Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. Han har skrivit flera arbeten inom vetenskaps-, miljö- och skogshistoria, humanekologi, europeisk historia, forskningspolitik, innovationsstudier samt den högre utbildningens historia och politik. Hans författarskap omfattar även essäistik, populärvetenskap, samhällsdebatt samt kulturkritik, främst i Dagens Nyheter.

Kennet Ruud är ledamot i universitetsstyrelsen för perioden 2023-05-01 – 2024-09-30.

Kenneth Ruud är professor i teoretisk kemi och tidigare prorektor vid Norges arktiska universitet i Tromsö (UiT) och i dag generaldirektör för det norska försvarets forskningsinstitut. Ruud är väl bekant för universitetets ledning i samarbetet med alliansuniversitetet UiT. Ruuds huvudsakliga forskning är utveckling av nya ab initio metoder för studier av molekylär egenskaper för icke-relativistiska och relativistiska metoder.

 

Eva Malmström Jonsson är ledamot i universitetsstyrelsen för perioden 2023-05-01 – 2024-09-30. 

Eva Malmström Jonsson är professor i ytbehandlingsteknik och tidigare prorektor för KTH (2009–2016). Malmström Jonsson disputerade 1996 med en avhandling om syntes av polyestrar. Därefter var hon verksam vid Stanford University och IBM Almaden Research Center i USA i ett år som post doc. Malmström Jonsson är sedan 2020 föreståndare för Wallenberg Wood Science Center (WWWSC) samt avdelningschef på KTH:s skola för kemi, bioteknologi och hälsa.

 

Gunilla Westergren Thorsson har avsagt sig uppdraget som ledamot i universitetsstyrelsen för innevarande mandatperiod.

Rektor

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef och främste företrädare. Han svarar under universitetsstyrelsen för universitetsledningens verksamhet och för att de beslutade målen som styrelsen fattar uppnås. Hans Adolfsson studerade kemi vid Stockholms universitet 1985–89 och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Företrädare för lärarna

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, är professor i onkologi med inriktning mot molekylärepidemiologi. Hon forskar bland annat om hjärntumörer, tjocktarmscancer, hematologi, biomarkörer och kliniskt ärftlig cancer. Beatrice Melin är lärarrepresentanternas suppleant i styrelsens budgetkommitté.

Görel Granström, Juridiska institutionen, är docent i rättsvetenskap med inriktning mot rättshistoria och viktimologi. Hon forskar om brottsoffers rättigheter, med ett särskilt fokus på offer för hatbrott och offer för könsbaserat våld. Görel är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens revisionsutskott. 

Mats G. Larson, Institutionen för matematik och matematisk statistik, är professor i tillämpad matematik. Han forskar om numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer med tillämpningar inom främst fluid och solidmekanik. Forskningsområdet är interdisciplinärt och bygger på en kombination av matematik, datavetenskap och olika tillämpningsområden. Mats G. Larson är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens budgetkommitté samt suppleant i styrelsens revisionsutskott.

Förste gruppsuppleant:

Per Axelsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, är docent i historia med ett forskningsintresse för urfolkshälsa och medicinhistoria.

Andre gruppsuppleant:

Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, är professor i patologi. Han har i 25 års tid forskat om orsakerna till förlamningssjukdomen ALS, amyotrofisk lateral skleros.

Företrädare för studenterna

William Nordberg, student, Umeå naturvetar- och teknologkår

Victor Holmström, student, Umeå studentkår

Gabriel Nordin, student, Medicinska studentkåren

Erik Steinvall , student, Umeå naturvetar- och teknologkår (Gruppsuppleant)

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Stellan Elebro, servicemedarbetare , SEKO
Johan Pålsson,universitetsadjunkt, SACO
Peter Lindström, universitetslektor, OFR

Ersättare
Sara Forsmark, SEKO
Håkan Lindkvist, universitetslektor, SACO
Mats-Åke Lundkvist, OFR

Övriga

Prorektor, professor Katrine Riklund
Vice rektor, professor Cathrine Norberg
Vice rektor, professor Dieter Müller
Universitetsdirektör, Hans Wiklund, (huvudföredragande) 
Bitr. universitetsdirektör, Per Ragnarsson
Akademisekreterare, Daniel Andersson
Revisionschef, Susanne Hellqvist

Beredande och rådgivande organ

Universitetsstyrelsens beredande och rådgivande organ består av budgetkommittén och revisionsutskottet.

Läs mer om budgetkommittén och revisionsutskottet

Mer information

Styrelsens arbetsordning

Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträden

Förtjänstmedaljen

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartner

Senast uppdaterad: 2024-02-15