Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år.

Medverkande på bilden

Övre raden, vänster till höger
Johan Pålsson, facklig representant
Beatrice Melin, professor, Institutionen för strålningsvetenskaper, lärarrepresentant
Mats G Larson, professor, Institutionen för matematik och matematisk statistik, lärarrepresentant
Per Axelsson, docent, Institutionen för idé och samhällsstudier, förste gruppsuppleant
Olle Stendahl, professor emeritus, Linköpings universitet
Erik Steinvall, doktorand, Umeå natur- och teknologkår
Linn Tauson, facklig representant

Nedre raden, från vänster till höger
Mohammad Fazlhashemi, professor, Uppsala universitet
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog
Chris Heister, ordförande för universitetsstyrelsen
Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
Hanna Lundin Jernberg, student, Umeå studentkår
Görel Granström, docent, Juridiska institutionen

Saknas på bild;
Karin Bodin, VD Polarbrödsgruppen
Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten
Amy Loutfi, professor, Örebro universitet
Kerstin Sahlin, professor, Uppsala universitet

Thomas Brännström (andre gruppsuppleant)
Gustav Svensson (Umeå Studentkår)
Modar Alhamdan (Medicinska studentkåren)

 

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Mandatperiod

2020-05-01 - 2023-04-30 för allmänföreträdare
2022-01-01 – 2024-12-31 för lärarrepresentanter

Sammansättning

I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv, däribland styrelsens ordförande. Ledamöter är också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna.

Ledamöter

Företrädare för näringsliv och samhälle

Ordförande Chris Heister är utsedd av regeringen till ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Chris Heister har varit landshövding i Stockholms och Västerbottens län. Hon har under många år tjänstgjort som moderat riksdagsledamot, och har bland annat arbetat som sakkunnig åt dåvarande statsminister Carl Bildt. Tidigare har Chris Heister också varit ledamot i styrelsen för Umeå universitet, sedan maj 2017 har hon utsetts till ordförande för styrelsen.

Lars Lustig är vice ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Lars Lustig är länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten. Från 2008–2013 var han universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lars Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.

Mohammad Fazlhashemi är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 var han verksam som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Mohammad Fazlhashemi forskar och är författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria, muslimsk politisk idétradition och teologiska debatter bland muslimska tänkare kring politiska föreställningar. Mohammad Fazlhashemi är även ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien och 2012 förordnades han av regeringen som ledamot i Migrationsverkets etiska råd.

Olle Stendahl är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Olle Stendahl har varit ledamot i styrelsen sedan 2016-05-01. Olle Stendahl är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet. Han har forskat bland annat om sambandet mellan mikrobiell patogenes och kroppens naturliga immunförsvar ("innate immunity") med fokus på hur tuberkulos utvecklas. Olle Stendahl är ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning.

Amy Loutfi är ny ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30. Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet. Amy Loutfi doktorerade i datavetenskap vid Örebro universitet 2006 och har även studerat mätteknologi och elektroteknik vid University of New Brunswick i Kanada. Vid Örebro universitet har hon såväl haft rollen som biträdande prefekt och studierektor som programkoordinator. Hennes forskning kretsar kring artificiell intelligens för autonoma system och robotteknik.

Karin Bodin är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01-2023-04-30.

Karin Bodin är VD Polarbrödsgruppen. 2018 utsågs Karin Bodin till Sveriges näst mäktigaste samhällsförändrare av Veckans Affärer för sina insatser inom miljö, jämställdhet och ledarskap, och har tidigare tilldelas internationellt entreprenörskapspris för kvinnor (2014) samt fått utmärkelsen Hållbart Ledarskap av Näringslivets Miljöchefer.

Pär Lärkeryd är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30.

Pär Lärkeryd är koncernchef och vd för Norra Skog och sedan 2019 även teknologie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare framför allt varit verksam inom verkstadsindustri, bland annat som Vd för Indexator. Pär har lång erfarenhet av styrelsearbete inom flera olika branscher och är för närvarande ledamot i Länsförsäkringar Västerbotten. Pär har gedigen praktisk erfarenhet av strategiskt arbete och förändringsledarskap och har mottagit flera priser för sitt förändringsarbete, bland annat Industrins Jämställdhetspris (2011), Bernadottemedaljen (2014)och Svenska Jämställdhetspriset (2016).

Kerstin Sahlin är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30.

Kerstin Sahlin disputerade i företagsekonomi vid Umeå universitet 1986 och är sedan 2000 professor i företagsekonomi med inriktning på offentlig organisation vid Uppsala universitet. Hon har varit prorektor för Uppsala universitet och huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Kerstin Sahlin är för närvarande 3:e vice preses vid Kungliga Vetenskapsakademin och  styrelseordförande för forskningsprogrammet WASP-HS. Hon har därtill haft en rad nationella och internationella vetenskapliga uppdrag. 

Rektor

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef och främste företrädare. Han svarar under universitetsstyrelsen för universitetsledningens verksamhet och för att de beslutade målen som styrelsen fattar uppnås. Hans Adolfsson studerade kemi vid Stockholms universitet 1985–89 och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Företrädare för lärarna

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, är professor i onkologi med inriktning mot molekylärepidemiologi. Hon forskar bland annat om hjärntumörer, tjocktarmscancer, hematologi, biomarkörer och kliniskt ärftlig cancer. Beatrice Melin är lärarrepresentanternas suppleant i styrelsens budgetkommitté.

Görel Granström, Juridiska institutionen, är docent i rättsvetenskap med inriktning mot rättshistoria och viktimologi. Hon forskar om brottsoffers rättigheter, med ett särskilt fokus på offer för hatbrott och offer för könsbaserat våld. Görel är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens revisionsutskott. 

Mats G. Larson, Institutionen för matematik och matematisk statistik, är professor i tillämpad matematik. Han forskar om numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer med tillämpningar inom främst fluid och solidmekanik. Forskningsområdet är interdisciplinärt och bygger på en kombination av matematik, datavetenskap och olika tillämpningsområden. Mats G. Larson är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens budgetkommitté samt suppleant i styrelsens revisionsutskott.

Förste gruppsuppleant:

Per Axelsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, är docent i historia med ett forskningsintresse för urfolkshälsa och medicinhistoria.

Andre gruppsuppleant:

Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, är professor i patologi. Han har i 25 års tid forskat om orsakerna till förlamningssjukdomen ALS, amyotrofisk lateral skleros.

Företrädare för studenterna

Matilda Good, student, Umeå studentkår

Gustav Sundqvist, student, Umeå naturvetar- och teknologkår

Modar Alhamdan, student, Medicinska studentkåren

Annika Breidstein , student, Medicinska studentkåren (Gruppsuppleant)

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Stellan Elebro, servicemedarbetare , SEKO
Johan Pålsson,universitetsadjunkt, SACO
Peter Lindström, universitetslektor, OFR

Ersättare
Linn Tauson, SEKO
Håkan Lindkvist, universitetslektor, SACO
Mats-Åke Lundkvist, OFR

Övriga

Prorektor, professor Katrine Riklund
Vice rektor, professor Heidi Hansson
Vice rektor, professor Dieter Müller
Universitetsdirektör, Hans Wiklund, (huvudföredragande) 
Bitr. universitetsdirektör, Per Ragnarsson
Akademisekreterare, Daniel Andersson
Revisionschef, Susanne Hellqvist

Beredande och rådgivande organ

Universitetsstyrelsens beredande och rådgivande organ består av budgetkommittén och revisionsutskottet.

Läs mer om budgetkommittén och revisionsutskottet

Mer information

Styrelsens arbetsordning

Protokoll från universitetsstyrelsens sammanträden

Förtjänstmedaljen

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartner