Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år.

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Mandatperiod

2017-05-01 – 2020-04-30 för allmänföreträdare
2016-01-01 – 2018-12-31 för lärarrepresentanter

Sammansättning

I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv, däribland styrelsens ordförande. Ledamöter är också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna.

Ledamöter

Företrädare för näringsliv och samhälle

Ordförande Chris Heister är utsedd av regeringen till ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2017-04-30. Chris Heister har varit landshövding i Stockholms och Västerbottens län. Hon har under många år tjänstgjort som moderat riksdagsledamot, och har bland annat arbetat som sakkunnig åt dåvarande statsminister Carl Bildt. Tidigare har Chris Heister också varit ledamot i styrelsen för Umeå universitet, sedan maj 2017 har hon utsetts till ordförande för styrelsen.

Lars Lustig är vice ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Lars Lustig är länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten. Från 2008–2013 var han universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lars Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.

 

Mohammad Fazlhashemi är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 var han verksam som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Mohammad Fazlhashemi forskar och är författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria, muslimsk politisk idétradition och teologiska debatter bland muslimska tänkare kring politiska föreställningar. Mohammad Fazlhashemi är även ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien och 2012 förordnades han av regeringen som ledamot i Migrationsverkets etiska råd.

Olle Stendahl är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Olle Stendahl har varit ledamot i styrelsen sedan 2016-05-01. Olle Stendahl är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet. Han har forskat bland annat om sambandet mellan mikrobiell patogenes och kroppens naturliga immunförsvar ("innate immunity") med fokus på hur tuberkulos utvecklas. Olle Stendahl är ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning.

Amy Loutfi är ny ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2018-09-01 – 2020-04-30 och ersätter Sara Öhrvall. Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet. Amy Loutfi doktorerade i datavetenskap vid Örebro universitet 2006 och har även studerat mätteknologi och elektroteknik vid University of New Brunswick i Kanada. Vid Örebro universitet har hon såväl haft rollen som biträdande prefekt och studierektor som programkoordinator. Hennes forskning kretsar kring artificiell intelligens för autonoma system och robotteknik.

Sophia Hober är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Hon är professor i molekylär bioteknik och tidigare dekanus på KTH. Hennes nuvarande forskningsgrupp inriktar sig på att utveckla system för proteinrening och proteindetektion genom att skräddarsy små proteiner för olika specifika ändamål. Sophia Hober är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och hon har suttit i regeringens forskningsberedning (2007-2009). Sophia Hober är mycket engagerad i Kungliga Tekniska högskolans teknikfestival Tekla som riktar sig till tjejer mellan 11 och 18 år med syftet att lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik samt att på sikt öka rekryteringen av kvinnor till tekniska utbildningar.

Barbra Cannon är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Barbara Cannon har varit ledamot i styrelsen sedan 2013-05-01. Barbara Cannon är professor emeritus i zoofysiologi vid Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om den bruna fettvävnadens funktion för att närmare förstå hur den påverkar vår ämnesomsättning och tendensen att utveckla fetma.

Barbara Cannon är verksam vid Arrheniuslaboratorierna på Wenner-Grens Institut. Hon blev 1989 utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. I början av 2012 utsågs hon till samma akademis preses för perioden från den 1 juli 2012 till den 30 juni 2015.

Lars Stenlund är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Lars Stenlund har varit ledamot i styrelsen sedan 2013-05-01. Lars Stenlund är verkställande direktör för Vitec Software Group – ett avknoppningsföretag från Umeå universitet i Umeå.

Lars Stenlund har även erfarenhet från styrelsearbete i Algoryx Simulation, C4 Contexture AB och Railcare Group AB.

Rektor

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef och främste företrädare. Han svarar under universitetsstyrelsen för universitetsledningens verksamhet och för att de beslutade målen som styrelsen fattar uppnås. Hans Adolfsson studerade kemi vid Stockholms universitet 1985–89 och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Företrädare för lärarna

Kristin Palmqvist är företrädare för lärarna i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet. Hon har varit företrädare i styrelsen sedan 2013-01-01. Kristin Palmqvist är professor i växtekofysiologi vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Hon forskar om tillväxt och överlevnad hos lavar som representerar olika funktionella grupper. Dessa studeras med hjälp av miljö-, fysiologiska och biokemiska data. Kristin Palmqvist är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens budgetkommitté.

Christer Nordlund är företrädare för lärarna i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet. Han har varit företrädare i styrelsen sedan 2016-01-01. Christer Nordlund är professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Christer Nordlund forskar huvudsakligen inom områdena vetenskaps-, teknik- och medicinhistoria samt miljöhistoria. Christer Nordlund var postdoc vid Uppsala universitet och University of Cambridge och har varit gästforskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)] i Uppsala och Max Planck Institute for the History of Science i Berlin. Mellan 2007 och 2014 var han Torgny Segerstedt-forskare inom forskningsprogrammet Pro Futura. Sedan 2011 är han ledamot av Sveriges unga akademi.

Lars Nyberg är lärarnas företrädare i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet. Han har varit företrädare i styrelsen sedan 2016-04-01. Lars Nyberg är professor i psykologi och neurovetenskap. Han forskar om hjärnan och minnet och studerar olika hjärnsystem som människan använder då vi utför olika kognitiva funktioner, som till exempel uppmärksamhet och minne. Med ny teknik kan forskningen se, mäta och registrera hur hjärnan arbetar och vilka delar i hjärnan som aktiveras vid olika händelser, något som öppnar oanade möjligheter. Lars Nybergs forskning lägger stort fokus på hjärnavbildning med magnetkamera och så kallad PET-kamera.

Gruppsuppleanter

Marie Wiberg är första gruppsuppleant som lärarnas företrädare i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet. Hon har varit företrädare i styrelsen sedan 2016-01-01. Marie Wiberg är professor i statistik med inriktning mot psykometri vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Marie Wiberg forskar på att utveckla statistiska metoder som är lämpliga för storskaliga kunskapsprov som ges vid upprepade tillfällen. En stor del av forskningen har fokuserat på ekvivalering, det vill säga de statistiska metoder som används för att bestämma vilka provpoäng på två olika provversioner som är jämförbara. Marie Wiberg är ledamot av Sveriges unga akademi samt ledamot i regionala etikprövningsnämnden i Umeå.

Christina Lindén är andra gruppsuppleant som lärarnas företrädare i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet. Hon har varit företrädare i styrelsen sedan 2016-01-01. Christina Lindén är professor i oftalmiatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Hon forskar om grön starr, glaukom och sjukdomens uppkomst, riskfaktorer och behandling. Hon har visat att befolkningen i Skellefteå har högst förekomst i världen av en riskfaktor – exfoliationen – och hur den påverkar utvecklingen av ögontrycket, vilket har praktisk betydelse för att kontrollera och ta hand om denna patientgrupp.

Företrädare för studenterna

Erik Vikström, student, Umeå studentkår
Stina Alm, student, Umeå medicinska studentkår
Adam Lindgren, student, Umeå naturvetar- och teknologkår
Johanna Jers, doktorand, Umeå studentkår

 

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Christina Stoltz, serviceassistent , SEKO
Barbro Biström, universitetsadjunkt, SACO
Maria Persson, examenshandläggare, OFR

Ersättare
Siv Sjödin, SEKO
Håkan Lindkvist, universitetslektor, SACO
Mats-Åke Moritz Lundkvist, OFR

Övriga

Prorektor, professor Katrine Riklund
Universitetsdirektör, Caroline Sjöberg (huvudföredragande)
Akademisekreterare, Daniel Andersson

Beredande och rådgivande organ

Universitetsstyrelsens beredande och rådgivande organ består av budgetkommittén och revisionsutskottet.

Läs mer om budgetkommittén och revisionsutskottet

Mer information

Styrelsens arbetsordning

Förtjänstmedaljen

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartner