Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år.

Universitetsstyrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Mandatperiod

2017-05-01 – 2020-04-30 för allmänföreträdare
2019-01-01 – 2021-12-31 för lärarrepresentanter

Sammansättning

I styrelsen ingår åtta ledamöter som är utsedda av regeringen och som företräder samhälle och näringsliv, däribland styrelsens ordförande. Ledamöter är också rektor, tre företrädare för lärarna och tre för studenterna.

Ledamöter

Företrädare för näringsliv och samhälle

Ordförande Chris Heister är utsedd av regeringen till ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Chris Heister har varit landshövding i Stockholms och Västerbottens län. Hon har under många år tjänstgjort som moderat riksdagsledamot, och har bland annat arbetat som sakkunnig åt dåvarande statsminister Carl Bildt. Tidigare har Chris Heister också varit ledamot i styrelsen för Umeå universitet, sedan maj 2017 har hon utsetts till ordförande för styrelsen.

Lars Lustig är vice ordförande för universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Lars Lustig är länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten. Från 2008–2013 var han universitetsdirektör vid Umeå universitet. Lars Lustig har också arbetat vid Stockholms universitet, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Han har även varit särskild utredare på uppdrag av regeringen.

 

Mohammad Fazlhashemi är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 var han verksam som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Mohammad Fazlhashemi forskar och är författare till en rad böcker om persisk och muslimsk idéhistoria, muslimsk politisk idétradition och teologiska debatter bland muslimska tänkare kring politiska föreställningar. Mohammad Fazlhashemi är även ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien och 2012 förordnades han av regeringen som ledamot i Migrationsverkets etiska råd.

Olle Stendahl är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Olle Stendahl har varit ledamot i styrelsen sedan 2016-05-01. Olle Stendahl är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet. Han har forskat bland annat om sambandet mellan mikrobiell patogenes och kroppens naturliga immunförsvar ("innate immunity") med fokus på hur tuberkulos utvecklas. Olle Stendahl är ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning.

Amy Loutfi är ny ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2018-09-01 – 2020-04-30 och ersätter Sara Öhrvall. Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet. Amy Loutfi doktorerade i datavetenskap vid Örebro universitet 2006 och har även studerat mätteknologi och elektroteknik vid University of New Brunswick i Kanada. Vid Örebro universitet har hon såväl haft rollen som biträdande prefekt och studierektor som programkoordinator. Hennes forskning kretsar kring artificiell intelligens för autonoma system och robotteknik.

Sophia Hober är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Hon är professor i molekylär bioteknik och tidigare dekanus på KTH. Hennes nuvarande forskningsgrupp inriktar sig på att utveckla system för proteinrening och proteindetektion genom att skräddarsy små proteiner för olika specifika ändamål. Sophia Hober är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och hon har suttit i regeringens forskningsberedning (2007-2009). Sophia Hober är mycket engagerad i Kungliga Tekniska högskolans teknikfestival Tekla som riktar sig till tjejer mellan 11 och 18 år med syftet att lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik samt att på sikt öka rekryteringen av kvinnor till tekniska utbildningar.

Barbra Cannon är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Barbara Cannon har varit ledamot i styrelsen sedan 2013-05-01. Barbara Cannon är professor emeritus i zoofysiologi vid Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om den bruna fettvävnadens funktion för att närmare förstå hur den påverkar vår ämnesomsättning och tendensen att utveckla fetma.

Barbara Cannon är verksam vid Arrheniuslaboratorierna på Wenner-Grens Institut. Hon blev 1989 utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. I början av 2012 utsågs hon till samma akademis preses för perioden från den 1 juli 2012 till den 30 juni 2015.

Lars Stenlund är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Lars Stenlund har varit ledamot i styrelsen sedan 2013-05-01. Lars Stenlund är verkställande direktör för Vitec Software Group – ett avknoppningsföretag från Umeå universitet i Umeå.

Lars Stenlund har även erfarenhet från styrelsearbete i Algoryx Simulation, C4 Contexture AB och Railcare Group AB.

Rektor

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef och främste företrädare. Han svarar under universitetsstyrelsen för universitetsledningens verksamhet och för att de beslutade målen som styrelsen fattar uppnås. Hans Adolfsson studerade kemi vid Stockholms universitet 1985–89 och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Företrädare för lärarna

Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskaper, är professor i onkologi med inriktning mot molekylärepidemiologi. Hon forskar bland annat om hjärntumörer, tjocktarmscancer, hematologi, biomarkörer och kliniskt ärftlig cancer. Beatrice Melin är lärarrepresentanternas suppleant i styrelsens budgetkommitté.

Marie Wiberg, Handelshögskolan, är professor i statistik med inriktning mot psykometri. Hon forskar om statistiska metoder för att analysera och utvärdera kunskapsprov, och i ett tvärvetenskapligt samarbete analyserar hon elevers resultat på standardiserade kunskapsprov. Marie Wiberg är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens revisionsutskott.

Mats G. Larson, Institutionen för matematik och matematisk statistik, är professor i tillämpad matematik. Han forskar om numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer med tillämpningar inom främst fluid och solidmekanik. Forskningsområdet är interdisciplinärt och bygger på en kombination av matematik, datavetenskap och olika tillämpningsområden. Mats G. Larson är lärarrepresentanternas företrädare i styrelsens budgetkommitté samt suppleant i styrelsens revisionsutskott.

Förste gruppsuppleant:

Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier, är professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria. Han forskar och undervisar i vetenskaps- och miljöhistoria.

Andre gruppsuppleant:

Thomas Brännström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, är professor i patologi. Han har i 25 års tid forskat om orsakerna till förlamningssjukdomen ALS, amyotrofisk lateral skleros.

Företrädare för studenterna

Erik Vikström, student, Umeå studentkår
Stina Alm, student, Umeå medicinska studentkår
Adam Lindgren, student, Umeå naturvetar- och teknologkår
Johanna Jers, doktorand, Umeå studentkår

 

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Stellan Elebro, servicemedarbetare , SEKO
Barbro Biström, universitetsadjunkt, SACO
Maria Persson, examenshandläggare, OFR

Ersättare
Siv Sjödin, SEKO
Håkan Lindkvist, universitetslektor, SACO
Mats-Åke Moritz Lundkvist, OFR

Övriga

Prorektor, professor Katrine Riklund
Universitetsdirektör, Caroline Sjöberg (huvudföredragande)
Akademisekreterare, Daniel Andersson

Beredande och rådgivande organ

Universitetsstyrelsens beredande och rådgivande organ består av budgetkommittén och revisionsutskottet.

Läs mer om budgetkommittén och revisionsutskottet

Mer information

Styrelsens arbetsordning

Förtjänstmedaljen

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartner