"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inköp, upphandling och investeringar

Bild: Mostphotos

Umeå universitet upphandlar och köper stora volymer av varor och tjänster varje år. Inköp och upphandling är därför viktiga styrmedel för att minska universitetets miljö- och klimatpåverkan, och för att bidra till hållbar utveckling.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller universitetets inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2024-2026. Här redovisas resultaten av uppföljningar för de tre beslutade målen inom fokusområdet inköp, upphandling och investeringar.

Mål 5. Krav på miljöhänsyn samt social och arbetsrättslig hänsyn ska ställas i upphandlingar och vid inköp.

År 2023 ställs miljökrav i över 60 procent av upphandlingarna, vilket motsvarar hela 99 procent av upphandlingarnas ekonomiska värde. Det finns dock potential att ytterligare systematisera miljö- och klimathänsynen i universitetets upphandling och inköp samt att öka hänsynstagandet till sociala och arbetsrättsliga villkor i dem.

Så här har de senaste årens utveckling sett ut för vår valda indikator "Andel upphandlingar där miljökrav har ställts":

  • År 2018: 19%
  • År 2019: 24%
  • År 2020: 51%
  • År 2021: 47%
  • År 2022: 48%
  • År 2023: 62%

Från och med 2021 har indikatorn utökats så att den även omfattar ”andel avrop” och ”andel beställningar”. 

Mål 6. Utbudet av näringsriktiga, rättvisa och klimatsmarta mat- och serveringsalternativ ska öka.

Vid universitetet finns ett flertal restaurang-, café- och cateringverksamheter. De utgör dels leverantörer av universitetets upphandlade tjänster och dels erbjuder de sina tjänster till bland annat universitetets medarbetare och studenter. Universitetet kan bidra till minskad miljöpåverkan från mat och servering genom att ställa miljökrav på upphandlade leverantörer eller genom dialog med företagen om hållbara och klimatsmarta val av mat, utrustning och artiklar.

År 2023 arbetade en av åtta mat- och serveringsentreprenörer på universitetet aktivt för att minska matsvinn och en restaurang serverar bara vegansk mat. Alla åtta erbjuder vegetariska alternativ och kan på det sättet bidra till att minska klimatpåverkan.

Mål 7. Universitetets stiftelse- och donationskapital placeras med hänsyn till miljö och hållbarhet

För det här målet har vi satt indikatorn "Krav på miljö- och hållbarhetshänsyn ställs vid placeringar av kapital".

Från och med år 2021 innehåller universitetets placeringspolicy respektive ägarvisning för holdingbolaget, krav på fossilfrihet och social hållbarhet.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Inköp, upphandlingar och investeringar så bidrar universitetet till de globala målen: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, samt 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
Senast uppdaterad: 2024-03-20