Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fastigheter och campus

Universitetets verksamhet är omfattande och kräver ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med fastighetsägare satsar universitetet ständigt på att utveckla dessa genom innovativa och klimatsmarta lösningar och delningstjänster för att effektivisera energianvändningen och öka nyttjandet.

I dagsläget uppgår universitetets förhyrda lokalarea till drygt 230 000 m2. År 2020 användes universitetet över 28 GWh energi, vilket motsvarar energianvändningen i 1 400 villor. Om Parisavtalets mål ska nås behöver universitetet tillsammans med fastighetsägarna kontinuerligt genomföra energibesparande och energieffektiviserande aktiviteter.

Användningen av lokalerna behöver också optimeras eftersom både nybyggnation och drift av lokaler ger upphov till negativ miljö- och klimatpåverkan. Det kan ske till exempel genom delning och ökad nyttjandegrad.

Genom hållbara och klimatsmarta val av byggteknik och byggmaterial kan miljö- och klimatpåverkan minskas ytterligare liksom användningen av resurser. Huvudcampus i Umeå består av stora grönytor och genom att förvalta och utveckla dessa fungerar de som så kallade kolsänkor som binder in luftens koldioxid. Det gynnar också biologisk mångfald.

Inriktningsmål till år 2030

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för fokusområdet fastigheter och campus för perioden 2021-2023 med sikte mot 2030.
Klimatpåverkan från energianvändning ska årligen minska.
Universitetets lokaler ska användas mer effektivt.
Den biologiska mångfalden på huvudcampus ska öka.

Globala målen

Genom aktiviteter inom området Fastigheter och campus så bidrar universitetet främst till de globala hållbarhetsmålen 7 Hållbar energi för alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Vad händer på campus?

Walk and talk slingor

Promenadslingor runt campus som lämpar sig för Walk-and-talk-möten eller som en härlig återhämtningstur

Boka paviljongen

Paviljongen vid universitetsdammen på campus Umeå kan nu bokas via Infocenter.

Campus bigården

Umeå universitet är ett pollinerarvänligt campus och bidrar därmed till den biologiska mångfalden.

Pågående hållbarhetsprojekt

Stärker samarbetet för ett mer hållbart campus

Universitetet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal för att uppnå ett än mer hållbart campus.