"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fastigheter och campus

Bild: Elin Berge

Universitetets omfattande verksamhet kräver ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med fastighetsägare arbetar universitetet ständigt med att utveckla dessa genom innovativa och klimatsmarta lösningar och delningstjänster, för att effektivisera energianvändningen och öka nyttjandet.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller universitetets inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2021-2023. Här redovisas resultaten av uppföljningar för de tre beslutade målen inom fokusområdet fastigheter och campus.

Mål 8. Klimatpåverkan från energianvändning ska årligen minska

I dagsläget uppgår universitetets förhyrda lokalarea till drygt 230 000 m2. År 2022 användes cirka 28 GWh energi på huvudcampus vilket motsvarar ungefär 85 procent av universitetets förhyrda lokalytor. Det motsvarar också energianvändningen i 1120 villor.

Som indikatorer för det här målet har vi satt "Antal förbrukade kWh totalt, respektive antal kWh/m2". Siffrorna gäller huvudcampus. Så här har det gått för oss:

 • År 2018: cirka 33 GWh, 171 kWh/m2
 • År 2019: cirka 31 GWh, 160 kWh/m2
 • År 2020: cirka 28 GWh, 144 kWh/m2
 • År 2021: cirka 28 GWh, 144 kWh/m2
 • År 2022: cirka 28 GWh, 144 kWh/m2

Mål 9. Universitetets lokaler ska användas mer effektivt

Både nybyggnation och drift av lokaler ger upphov till negativ miljö- och klimatpåverkan. Vi kan minska de negativa effekterna genom att till exempel dela lokalerna med fler aktörer och att använda de lokaler vi hyr i högre utsträckning.

Genomsnittlig användning av kontor, dagtid veckodagar:

 • År 2019: 21%
 • År 2020: 18%
 • År 2021: 20%
 • År 2022: 29%. 

Genomsnittlig användning av lärosalar (planerad användning och spontan användning), dagtid veckodagar:

 • År 2019: 30%
 • År 2020: 15%
 • År 2021: 26%
 • År 2022: 37%

Genomsnittlig användning av Grupprum (planerad användning och spontan användning), dagtid veckodagar:

 • År 2019: 63%
 • År 2020: 44%
 • År 2021: 43%
 • År 2022: 49%

Mål 10. Den biologiska mångfalden på huvudcampus ska öka

Huvudcampus i Umeå består av stora grönytor och genom att förvalta och utveckla dessa fungerar de som så kallade kolsänkor som binder in luftens koldioxid. Det gynnar också biologisk mångfald.

Som indikator för målet har vi valt "Genomförda aktiviteter för biologisk mångfald". Här är några exempel på sådana, som du kan läsa mer om längre ner på sidan:

 • År 2020: Campus Bigården skapas
 • År 2021: Återbruk av växter och ett nytt ängsområde
 • År 2022: Samarbetsprojektet Campusarboretum invigs, inventering av fisk i campusdammen samt bortgrävning av invasiva arter på huvudcampus.

Läs om våra aktiviteter inom området

Här är fler exempel på aktiviteter inom området Fastigheter och campus som planeras eller har genomförts de senaste åren.
Växtåterbruk och ängsområde

Vi vill spara naturresurser och öka den biologiska mångfalden genom återbruk av växter och ängsmark på campus.

Digital tvilling av Umeå universitet skapas

Den digitala visualiseringen av campus Umeå kommer ligga till grund för hållbara långsiktiga beslut.

Nytt projekt i samarbete med Akademiska Hus

Med hjälp av AI-baserad teknik ska hemarbetande personal kunna interagera med den fysiska arbetsplatsen.

Walk-and-talk-slingor

Promenadslingor runt campus som lämpar sig för walk-and-talk-möten eller som en härlig återhämtningstur.

Campus bigården

Umeå universitet är ett pollinerarvänligt campus och bidrar därmed till den biologiska mångfalden.

Pedagogisk lärmiljö

En fysisk miljö belägen i mötet mellan skog och äng nedanför SLU ska skapas.

Projekt om delningsekonomi genomfört

Nu avslutas projektet Sharing City Umeå där Umeå universitetet deltagit genom delprojektet Dela grönytor.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Fastigheter och campus så bidrar universitetet främst till de globala målen: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna, samt 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
Senast uppdaterad: 2023-03-17