Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå universitets strategiska miljö- och hållbarhetsarbete

Umeå universitets miljö- och hållbarhetsarbete tar avstamp i högskolelagens krav om att lärosäten i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling, Klimatramverket för universitet och högskolor med sikte på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet följer också miljöledningsförordningens krav. Arbetet konkretiseras i universitetets miljöpolicy, handlingsplan för klimat och hållbarhet samt regel för miljö- och hållbarhetsarbete.

Miljöpolicy

Umeå universitet ska med ett proaktivt förhållningssätt och innovativt arbetssätt verka för det hållbara samhället och att målen i Agenda 2030 nås genom att:

  • Bedriva utbildning på ett hållbart sätt som ger studenterna färdigheter och kompetens som är relevant för framtida arbetsliv och framtida roller som beslutsfattare avseende hållbar utveckling samt tillse att lärarna som undervisar har kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv.
  • Bedriva forskning och utbildning på forskarnivå som bidrar till ökade kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
  • Samverka med samhällets aktörer, delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och goda exempel om, och för, hållbar utveckling.

I vårt arbete för hållbar utveckling ingår även att verka inom de övriga områden där universitetets miljöpåverkan är betydande. Det innebär att vi ställer miljökrav vid inköp och upphandling där så är möjligt. Det innebär också att vi genom innovativa och klimatsmarta lösningar och delningstjänster effektiviserar energianvändningen och ökar nyttjandet av lokaler och andra ytor.

Vidare arbetar vi alltid för möjligheten till resfria möten, och när en resa genomförs så sker den i första hand med kollektiva färdmedel och på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Genom att fasa ut och substituera miljö- och hälsofarliga kemikalier samt att återbruka inventarier och källsortera avfall verkar vi för giftfria kretslopp och minskad användning av naturresurser.

Klimat- och hållbarhetsarbete

Läs mer om universitetets strategiska klimat- och hållbarhetsarbete i det ramverk som arbetet bygger på.
Vision och värdegrund

Universitetets vision och värdegrund sätter grunden för hur vi vill vara, mot varandra och gentemot omvärlden.

Miljöutredning

Universitetet genomför regelbundet en miljöutredning som utgör underlag för hållbara mål och åtgärder.

Miljöredovisning

Miljö- och hållbarhetsarbetet följs årligen upp med hjälp av indikatorer och utbildningens kvalitetssystem.

Hållbar utveckling nationellt och internationellt

De globala målen i Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Klimatramverket för universitet och högskolor syftar till att engagera universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden att nå det så kallade 1,5-gradersmålet. Läs mer: