"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Möten och resor

Bild: Malin Grönborg

Möten är en viktig del i universitetets verksamhet och något som skapar mervärden för både oss själva och våra samarbetspartners regionalt, nationellt och internationellt. Vår ambition är att minska klimatpåverkan från resor och utveckla formerna för hållbara möten.

Umeå universitets geografiska läge påverkar hur vi reser i tjänsten. Under åren innan pandemin utgjorde flygresor nästan hela universitetets koldioxidutsläpp (>99,5 procent) när det gäller tjänsteresor. Det är en utmaning att tillgodose behovet och värdet av att mötas utan att samtidigt skapa stora klimatpåverkande utsläpp.

I universitetets miljöpolicy beskrivs att universitetet alltid arbetar för möjligheten till resfria möten, och när en resa genomförs så ska den i första hand ske med kollektiva färdmedel och på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Under pandemin har tjänsteresorna minskat avsevärt och de digitala mötesteknikerna har utvecklats. Utifrån detta finns viktiga lärdomar att ta tillvara för att fortsatt utveckla formerna för och öka andelen hållbara möten.

Även pendelresor har en betydande påverkan på miljön och klimatet, varför universitetet tillsammans med relevanta aktörer bör verka för att förbättra och utveckla möjligheterna till hållbara resor till och från arbetsplatsen.

Uppföljning av inriktningsmålen

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller universitetets inriktningsmål och övergripande aktiviteter för perioden 2024-2026. Här redovisas resultaten av uppföljningar för de två beslutade målen inom fokusområdet möten och resor.

Mål 11. Klimatpåverkan från resor ska minska utan att möjligheten till ett hållbart studie- och arbetsliv påverkas negativt

Som indikatorer för det här målet har vi valt "Koldioxidekvivalenter från tjänsteresor" och "Koldioxidekvivalenter per helårsanställd". Så här går det för oss:

  • År 2019: 4 107 ton, 1 164 kg per per årsarbetskraft
  • År 2020: 620 ton, 172 kg per per årsarbetskraft
  • År 2021: 389 ton, 104 kg per per årsarbetskraft
  • År 2022: 4475 ton, 1167 kg per per årsarbetskraft
  • År 2023: 3771 ton CO2-ekv totalt; 961 kg per årsarbetskraft

Mål 12. Användningen av digitala mötestekniker som ersätter tjänsteresor ska öka

Här har vi satt indikatorn "Antal mötestimmar som genomförs digitalt". 

  • År 2018: 155 000 timmar
  • År 2021: 5 000 000 timmar
  • År 2022: 2 900 000 timmar, 510 000 möten 
  • År 2023: 1 770 000 timmar, 329 000 möten

Läs om våra aktiviteter inom området

Här är exempel på aktiviteter inom området Möten och resande som har genomförts de senaste åren.

Hur når vi de Globala målen?

Genom aktiviteter inom området Möten och resor så bidrar universitetet till de globala hållbarhetsmålen: 11. Hållbara städer och samhällen, samt 13. Bekämpa klimatförändringarna.
Senast uppdaterad: 2024-03-20