Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Möten och resor

Möten är en viktig del i universitetets verksamhet och något som skapar mervärden för både oss själva och våra samarbetspartners regionalt, nationellt och internationellt. Men resor får inte skapa stora klimatpåverkande utsläpp. Umeå universitets ambition är att minska klimatpåverkan från resor och utveckla formerna för hållbara möten.

Umeå universitets geografiska läge ställer särskilda krav på flygresor. Under 2019 genererade tjänsteresorna från universitetet över 4 000 ton koldioxid, varav flygresorna stod för nästan allt (>99,5 procent). Det är en utmaning att tillgodose behovet och värdet av att mötas utan att samtidigt skapa stora klimatpåverkande utsläpp.

I universitetets miljöpolicy beskrivs att universitetet alltid arbetar för möjligheten till resfria möten, och när en resa genomförs så ska den i första hand ske med kollektiva färdmedel och på ett så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Under pandemin har tjänsteresorna minskat avsevärt och de digitala mötesteknikerna har utvecklats. Utifrån detta finns viktiga lärdomar att ta tillvara för att fortsatt utveckla formerna för och öka andelen hållbara möten.

Även pendelresor har en betydande påverkan på miljön och klimatet, varför universitetet tillsammans med relevanta aktörer bör verka för att förbättra och utveckla möjligheterna till hållbara resor till och från arbetsplatsen.

Inriktningsmål till år 2030

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för fokusområdet möten och resor för perioden 2021-2023 med sikte mot 2030.
Klimatpåverkan från resor ska minska.
Användning av digitala mötestekniker ska öka.

Globala målen

Genom aktiviteter inom området Möten och resor så bidrar universitetet till det globala hållbarhetsmålet 11 Hållbara städer och samhällen samt 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbart resande