"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högtidsceremonin

Högtidsceremonin är det centrala inslaget i de akademiska högtiderna. Den följer ritualer som har rötter i den medeltida kontinentala universitetsvärlden, även om delar har förändrats genom åren och varje universitet har satt sin egen prägel på ceremonin. Här får du veta hur Umeå universitets högtidsceremoni går till.

En kort film om Vårpromotionen

Se en kort film som beskriver vad som händer under Vårpromotionens ceremoni. Filmen är textad på svenska och engelska. Välj undertext och språk via kugghjulet.

En kort film om Årshögtiden

Se en kort film som visar vad som händer under Årshögtidens ceremoni. Filmen är textad på svenska och engelska. Välj undertext och språk via kugghjulet.

Högtidsceremonin hålls i Aula Nordica på Campus Umeå. Alla som vill är välkomna att delta som åhörare under ceremonin, som pågår i 1,5–2 timmar och genomförs enligt det som beskrivs nedan. Det ingår också musikaliska inslag under högtidsceremonin.

Det är olika kategorier av festföremål som firas under Vårpromotionen respektive Årshögtiden, men högtidsceremoniernas upplägg följer ungefär samma mönster.

Scendekor

Scenen är dekorerad med svenska flaggor och blomsteruppsättningar. Mitt på scenen står talarstolen där ceremonins anföranden hålls. På scenen finns även stolar där alla festföremålen ska sitta.

Scendekor under Vårpromotionen

Under Vårpromotionen står parnassen, det vill säga två lövbeklädda räcken som tillsammans symboliserar en bro, framför talarstolen.

Scendekor under Årshögtiden

Under Årshögtiden används en rund röd matta framför talarstolen.

Ceremonins inledning

Åhörarna tar plats i aulan

Alla som vill delta som åhörare går in i aulan och sätter sig senast 10 minuter innan ceremonin börjar.

Under Vårpromotionen är det fritt att välja vilken plats man vill i salongen, förutom några reserverade platser på raden närmast scenen och nära dörrarna.

Under Årshögtiden får alla i förväg anmälda åhörare reserverade platser.

Hälsningsanförande

Två fakultetsmarskalkar inleder med att hålla ett hälsningsanförande till alla i lokalen på svenska och engelska. De berättar om ceremonins olika symboler och beskriver vad som kommer att hända under ceremonin.

Intågsprocessionen

Publiken på plats i salongen reser sig upp medan festföremålen, klädda i högtidskläder, tågar in på rad i aulan. Universitetsledningen, fakulteternas promotorer och fakultetsmarskalkar ingår också i processionen, som leds och avslutas av studentmarskalkar. Processionen symboliserar universitetets vandring mot kunskapens fördolda mål.

Festföremålen sätter sig på stolarna på scenen. Universitetsledningen och fakulteternas promotorer sätter sig på raden närmast scenen i salongen.

Rektors inledningsanförande

Universitets rektor inleder ceremonin med sitt anförande. Runt halsen har rektor Umeå universitets rektorsinsignium. Det är en gåva från Umeå stad, i form av en stor kedja av guld som symboliserar både universitetets ledarskap och Ume- och Vindelälvens strömmande vatten.

Ritualer för promotion, professorsinstallation, utdelning av priser och rektorsinstallation

Festföremålen som promoveras uppmärksammas fakultetsvis enligt en förbestämd ordning: Medicinska fakulteten, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten. Varje fakultet har en utsedd promotor som håller i sin fakultets promotion.  

Vid Vårpromotionen promoveras först jubeldoktorer och sedan doktorer inom respektive fakultet. Sist delas priserna ut.

Vid Årshögtid promoveras först hedersdoktorerna och sedan installeras de nya professorerna. I slutet delas priserna ut och vart tredje år även förtjänstmedaljer.

Festföremålen håller inga tal på scenen, utan tar bara emot publikens applåder.

Ritualerna kan påminna om ett skådespel genom att de följer ett strikt manus med ett högtidligt språk. I ordlistan för akademiska högtider hittar du förklaringar av de mindre vardagliga orden och begreppen.

Promotion av jubeldoktorer vid Vårpromotionen

Personer som tog doktorsexamen vid universitetet för 50 år sedan, har möjlighet att promoveras till jubeldoktorer under Vårpromotionen.

Fakultetens promotor tar plats i talarstolen och börjar med att ge en kort presentation av sin fakultet och berätta lite om doktorsinsignierna.

Därefter sker promotionen genom att härold läser upp den aktuella jubeldoktorns namn, och jubeldoktorn reser sig och går fram till promotorn. Promotorn hälsar på jubeldoktorn, lägger en lagerkrans på hens huvud (gäller alla utom jubeldoktorer inom den Medicinska fakulteten) och överlämnar ett diplom. Jubeldoktorerna går inte över parnassen, men bugar till publiken applåder.

När alla fakultetens jubeldoktorer har uppmärksammats tackar promotorn dem för deras insatser för vetenskapen och önskar dem fortsatt välgång. Universitetets trumpetfanfar markerar sedan att jubeldoktorernas promotion är slut.

Jubeldoktorer som inte närvarar vid ceremonin promoveras genom att härold säger jubeldoktorns namn och "absens" samt att promotorn håller upp diplomet. Diplomet skickas till jubeldoktorn efter högtiden.

Promotion av nya doktorer vid Vårpromotionen

Vid Vårpromotionen firas de doktorer som har forskat, skrivit en avhandling och disputerat i ett forskarämne vid Umeå universitet.

Doktorspromotionen inleds med att promotorn håller en kort inledning om att hen nu ska överlämna symbolerna för doktorsvärdigheten, det vill säga doktorsinsignierna, till fakultetens nya doktorer. Promotorn ställer sig sedan vid parnassen framför talarstolen.

En doktor i taget presenteras av härolden. Doktorn reser sig och går fram till promotorn. Promotorn sätter hatten (för Medicinska fakulteten) eller lagerkransen (för övriga fakulteter) på doktorns huvud, lägger handen på doktorns vänsterhand för att symboliskt överlämna doktorsringen, och ger doktorn diplomet. Därefter tar promotorn doktorns hand och leder doktorn över parnassen. Det symboliserar doktorns övergång till de högre akademiska sfärerna och rätten att utöva akademisk undervisning.

När alla doktorer inom fakulteten har promoverats går promotor tillbaka till talarstolen och håller ett kort lyckönskningstal till doktorerna, enligt sin fakultets tradition. Därefter markerar universitetets trumpetfanfar att fakultetens doktorspromotion är slut, och nästa fakultets promotion tar vid.

Promotion av hedersdoktorer vid Årshögtiden

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en doktorstitel som fakulteterna själva kan tilldela en person som en utmärkelse. Hedersdoktorn kan till exempel anses ha betydande kontakter med universitetet, ha presterat något utomordentligt för universitetet, vara vetenskapsman från annat land eller vara någon som universitetet vill knyta till forskningsgemenskapen.

Promoveringen av fakultetens hedersdoktorer inleds med att promotor presenterar den aktuella hedersdoktorn för åhörarna, på svenska om hedersdoktorn förstår svenska och annars på engelska. Därefter ställer sig promotorn framför talarstolen och promoverar hedersdoktorn enligt samma ritual som för nya doktorer (se ovan).

Två saker skiljer sig från promoveringen av nya doktorer: parnassen är ersatt med en rund röd matta vid Årshögtiden, och ritualen när en hedersdoktor får motta sina insignier genomförs på latin.

När alla fakultetens hedersdoktorer har promoverats håller promotor ett kort lyckönskningstal till dem. Universitetets trumpetfanfar markerar sedan att fakultetens promotion av hedersdoktorer är slut, och nästa fakultets promotor tar vid för att genomföra sin fakultets promotion.

Hedersdoktorer som inte närvarar vid ceremonin promoveras genom att promotorn läser hedersdoktorns namn, håller upp diplomet och säger "absens". Diplomet skickas till hedersdoktorn efter högtiden.

Professorsinstallation vid Årshögtiden

Professorsinstallationen är en akademisk sed som finns vid alla universitet i Sverige. Den innebär att den som utsetts till ny professor vid universitetet högtidligen sätts in i sitt ämbete.

Det är rektor som installerar de nya professorerna. Installationerna inleds med ett anförande från rektor. Alla nya professorer och deras forskning presenteras sedan kort i filmer som visas på skärm.

Så presenterar härolden de nya professorerna i bokstavsordning. Rektor hälsar på respektive professor, lämnar över diplomet till professorn och framför sina gratulationer. Professorsinstallationen avslutas med ord från rektor till professorerna.

Prisutdelning vid de akademiska högtiderna

Fakulteterna, studentkårerna, Várdduo och Umeå kommun med flera utser vetenskapliga, pedagogiska, studievägledar- och samverkanspristagare. Det delas också ut priser från de fonder som privatpersoner, stiftelser, organisationer och företag har skänkt till universitetet. Rektor är den som delar ut priserna under de akademiska högtiderna.

Rektor inleder prisutdelningen med ett kort anförande. Sedan berättar hen om det aktuella priset och presenterar pristagaren, som ställer sig strax bakom talarstolen. När rektor har läst prismotiveringen kliver pristagaren fram framför talarstolen för att ta emot rektors gratulationer och diplomet. Efter att rektor och pristagare skakat hand bugar pristagaren mot publiken innan hen återvänder till sin plats. 

Rektorsinstallation vid Årshögtiden

De år när en ny rektor ska installeras, börjar Årshögtidens ceremoni med rektorsinstallationen. Rektor installeras av universitetsstyrelsens ordförande, som inleder med ett kort anförande kring rekryteringsprocessen. Ordföranden välkomnar sedan den nya rektorn upp på scenen för att motta rektorsinsigniet. Med gratulationer och lyckönskningar hängs kedjan över rektors axlar. 

Ceremonins avslut

Uttågsprocession

Ceremonin avslutas med att publiken på plats i salongen reser sig upp medan festföremålen tågar ner från scenen till musik och ut ur aulan. Universitetsledningen, fakulteternas promotorer och fakultetsmarskalkar ingår också i processionen, som leds och avslutas av studentmarskalkar. När processionen har lämnat aulan kan publiken också gå ut.

Senast uppdaterad: 2024-04-11