"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Strategiska råd

Vid Umeå universitetet finns det sex strategiska råd – ett för utbildning, ett för forskning, ett för god forskningssed, ett för administration, ett för lika villkor och ett för digitalisering.

Råden ska vara forum för strategiska diskussioner och underlag för ställningstaganden och beslut på både universitetsnivå och fakultetsnivå inom rådens respektive ansvarsområden. Rådens ordföranden är respektive vicerektor samt universitetsdirektören. Råden är inte några beslutsorgan.

Utbildningsstrategiska rådet – USR

Utbildningsstrategiska rådet – USR – arbetar för att stärka kvaliteten på utbildningar vid universitetet. USR består av representanter från fakulteterna, Lärarhögskolan, Planeringsenheten och Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Även studentkårerna är representerade i rådet. USR leds av vicerektor för utbildning Heidi Hansson.

Rådets uppgift är att:

 • Initiera och samordna övergripande utbildningsstrategiska diskussioner.
 • Verka för och följa upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser utbildning.
 • Ta fram underlag till beslut om framtida utbildningsstrategier.
 • Diskutera och bereda frågor av utbildningskaraktär inom utbildning på forskarnivå.

Kontaktinformation

Forskningsstrategiska rådet – FOSTRA

Forskningsstrategiska rådet – FOSTRA – arbetar för att stärka kvaliteten i forskning vid universitetet. FOSTRA består av representanter från fakulteterna, Lärarhögskolan, Planeringsenheten och Enheten för forskningsstöd och samverkan. Även studentkårerna är representerade i rådet. FOSTRA leds av prorektor Katrine Riklund och vicerektor för forskning Dieter Müller.

Rådets uppgift är att:

 • Initiera och samordna övergripande forskningsstrategiska diskussioner.
 • Följa upp och verka för implementering av universitetets beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser forskning.
 • Ta fram underlag till beslut om framtida forskningsstrategier.

Kontaktinformation

Strategiska rådet för administration – RADON

Strategiskt råd för administration – RADON – arbetar för att stärka kvaliteten inom universitetets administration. RADON består av universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, kanslichefer vid fakulteterna och Lärarhögskolan vid Umeå universitet, administrativ chef för universitetsbiblioteket samt universitetsförvaltningens verksamhetsområdeschefer och controller. RADON leds av universitetsdirektör Hans Wiklund.

Rådets uppgift är att:

 • Utgöra ett strategiskt stöd för rektor och universitetsledning inom området.
 • Ge förslag till utveckling och förbättrad samordning av universitetets administration inom universitetets samtliga organisatoriska nivåer.
 • Samordna och utveckla kvalitetsarbetet inom universitetets administration.

Kontaktinformation

Daniel Andersson
Akademisekreterare
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 11

Strategiska rådet för digitalisering - DIGA

Strategiska rådet för digitalisering (DIGA) är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för rektor och övrig universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter, Universitetsförvaltning, Universitetsbiblioteket och Lärarhögskolan när det rör IT- och digitaliseringsfrågor.

Rådet har i övrigt i uppdrag att
• ta initiativ till digitalisering för att stärka forskning och utbildning,
• samordna digitaliseringsfrågor övergripande för samtliga verksamhetsområden,
• samverka med de övriga strategiska råden avseende digitaliseringsfrågor som faller inom respektive råds ansvarsområde,
• samordna, prioritera och kvalitetssäkra underlag inför universitetsledningens prioritering av IT-relaterade behov och investeringar samt kontinuerligt utveckla denna process. Uppdraget ska samordnas med ordinarie budgetprocess,
• föreslå bortprioritering och avveckling av befintliga IT-system i de fall rådet finner det motiverat,
• bidra med verksamhetsperspektiv i övergripande frågor om systemförvaltning,
• bidra till ett effektivt resursutnyttjande av universitetets IT-resurser.

Fredrik Georgsson
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 79

Rådet för främjande av god forskningssed – REDA

Rådet för främjande av god forskningssed – REDA – arbetar proaktivt med att främja god forskningssed och förebygga att avvikelser uppstår. REDA består av representanter från fakulteterna. Även studentkårerna är representerade i rådet. REDA leds av prorektor Katrine Riklund.

Rådets uppgift är att:

 • utgöra ett universitetsövergripande strategiskt stöd i arbetet med att främja god forskningssed.
 • föreslå och följa upp åtgärder för att förhindra att forskning utförs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som meddelats i samband med etikgodkännande.
 • föreslå rutiner och systemförändringar som förhindrar att felaktiga beteenden fortgår eller upprepas.
 • vara ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledningen, samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna i frågor om forskningsetik och god forskningssed.

Kontaktinformation

Erika Sörensson
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 31
Senast uppdaterad: 2024-01-31