"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Så är vi organiserade

Umeå universitets institutioner är organiserade under fyra fakulteter – humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Vidare bedrivs forskning och utbildning inom åtta högskolor och sexton centrum.

Det högsta beslutande organet är Universitetsstyrelsen medan rektor är universitetets och myndighetens högsta chef och svarar under universitetsstyrelsen för universitetets ledning och är universitetets främste företrädare internt och externt. Fakulteterna, Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket står för viktiga stödfunktioner till institutioner, arbetsenheter, centrum och högskolor där vår utbildning och forskning bedrivs.

Organisationsschema för Umeå universitet

Alla universitetets delar

Universitetet är organiserat med institutioner, arbetsenheter, centrum, högskolor, och förvaltningsenheter. Du hittar den del du söker i listan över hela organisationen.

Lista över universitetets alla organisatoriska enheter

Institutioner och enheter

Grundenheten vid universitetet är institutionen. Vid den bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den huvudsakliga arbetsplatsen för både studenter och anställda, men inte bara för lärare och forskare utan även för andra yrkeskategorier såsom administratörer och tekniker. En institution leds vanligtvis av en institutionsledning med en prefekt som högsta chef.

Lista över institutioner och enheter

Fakulteter

En fakultet samlar närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning. Vid Umeå universitet finns fyra fakulteter: humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig. En fakultet leds av en dekan som också utgör ordförande i fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden är beslutande organ och fastställer budget och verksamhetsplan för fakulteten.

Lista över fakulteter och högskolor

Högskolor

En institution, arbetsenhet eller ett centrum kan av universitetsstyrelsen ges benämningen högskola, i syfte att profilera verksamheten och stärka samverkan och samarbete med externa parter. Umeå universitet har för närvarande sex högskolor.

Lista över högskolor och fakulteter

Centrum

I ett centrum samarbetar flera forskare från olika vetenskapliga ämnen kring gemensamma problem. Vid ett centrum bedrivs en stor del av den tvärvetenskapliga forskningen. Syftet med centrum är att stimulera ämnen som ligger i gränslandet mellan olika traditionella discipliner.

Lista över centrum

Universitetsledningen

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör, och biträdande universitetsdirektör samt de eventuella ytterligare befattningar som rektor beslutar om. Rektor är myndighetens högsta chef.

Läs mer om Universitetsledningen

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högst beslutande organ som beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också antagningsordningen för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordningen.

Läs mer om Universitetsstyrelsen

Universitetsförvaltningen

Vid universitetsförvaltningens elva enheter arbetar närmare 600 medarbetare med att stödja universitetets utbildning, forskning och samverkan med omvärlden.

Lista över Universitetsförvaltningens enheter

Universitetsbiblioteket

Umeå universitetsbibliotek består av Universitetsbiblioteket (UB), Medicinska biblioteket (MB) och Biblioteket Konstnärligt campus (KC). Dessa bibliotek stödjer främst studenter och forskare vid universitetet, men är även öppet för allmänheten.

Hitta mer information om Umeå universitetsbibliotek

Rådgivande och beslutande råd, kommittéer och övriga samarbetspartners

Studentkårer

Studentkårerna har en viktig uppgift att verka för att förbättra utbildningar och studiemiljön för studenterna vid Umeå universitet. Kårerna utövar även inflytande genom att representera studenterna i våra styrelser, råd och kommittéer.
Senast uppdaterad: 2024-02-01