"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommittéer, råd och nämnder

Vid Umeå universitet finns det nämnder och styrelser som är beslutande samt kommittéer och råd som är rådgivande till rektor. Nedanstående förteckning omfattar endast universitetsövergripande kommittéer, råd och nämnder, det vill säga inte de råd, kommittéer och nämnder som finns inom respektive fakultet.

Beslutande organ

Biblioteksstyrelsen

Den övergripande styrningen av Umeå universitetsbibliotek sker genom Biblioteksstyrelsen som består av dekaner och prodekaner, studentrepresentanter, en ledamot utsedd av biblioteket och fackliga representanter med yttrande- och förslagsrätt. Biblioteksstyrelsen fastställer varje år verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt bokslut och budget.

Kontaktperson: Dieter Müller, ordförande

Läs mer om Biblioteksstyrelsen.

Bildmuseets styrelse

Bildmuseets styrelse utses av humanistiska fakultetsnämnden för att ansvara för verksamhetens inriktning och utveckling, upprätta budget och verksamhetsplan i samråd med humanistiska fakultetens dekan samt i övrigt främja Bildmuseets verksamhet.

Kontaktperson: Katarina Pierre, museichef och adjungerad till styrelsen

Läs mer om Bildmuseets styrelse.

Budgetkommittén (Universitetsstyrelsen)

Universitetsstyrelsens budgetkommitté har i uppdrag att bereda ekonomiska ärenden inför styrelsebeslut samt att i förekommande fall, på delegation i styrelsens ställe, fatta beslut i ekonomiska frågor. Kommittén sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde och alltid där resursfördelning och årsredovisning ska behandlas.

Budgetkommittén består av universitetsstyrelsens vice ordförande (ordförande), rektor samt en lärarrepresentant och en studentkårsrepresentant från styrelsen. Prorektor och universitetsdirektör har närvarorätt i kommittén. Företrädarna för lärarna och studenterna har rätt att utse en personlig suppleant vardera.

Kontaktperson: Daniel Andersson och Per Ragnarsson

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden kan vidta disciplinära åtgärder mot studenter och en sådan nämnd ska finnas vid varje högskola enligt högskoleförordningen. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Nämnden sammanträder efter behov.

Kontaktperson: Linda Lundmark, sekreterare och universitetsjurist

Mandatperiod: Tidsbegränsat (2023-10-01-2026-09-30)

Sammansättning
Rektor skall vara ordförande. Bland andra ledamöter skall det finnas en lagfaren person och en företrädare för högskolans lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med 2 ledamöter.

Ordförande: Hans Adolfsson, rektor
Ledamöter:
Malin Bergström, lagfaren ledamot - hovrättsråd
Caroline Isaksson, ersättare - rådman
Lena Landström, företrädare för lärarna
Ulf Isaksson, ersättare
Theodor Varga Fridh, studeranderepresentant
Ebba Ekholm, studeranderepresentant
Sekreterare: Linda Lundmark, universitetsjurist, föredragande samt utredare av disciplinärenden

Kursklassificeringsrådet

Alla kurser på grundnivå och avancerad nivå som ges vid svenska lärosäten är klassificerade till ett eller flera utbildningsområden, som i sin tur är knutna till olika ersättningsbelopp. Klassificeringen på utbildningsområde sker utifrån den enskilda kursens ämnesinnehåll. Som underlag för bedömningen av kursens ämnesinnehåll används i första hand information i kursplanen om förväntade studieresultat, innehåll, särskild behörighet och huvudsaklig litteratur.

Rektor delegerar till vicerektor med ansvar för utbildning att fatta beslut avseende klassificering där fakultets/LH inte har mandat att fatta beslut. Kursklassificeringsrådet bereder och är rådgivande till vicerektor inför beslut. Rådet sammanträder en gång per termin.

 

Kontaktperson: Åsa Rudehäll, sekreterare

Läs mer om Kursklassificeringsrådet på intranätet Aurora.

Lärarhögskolans styrelse

Styrelsen består av tretton ledamöter. Ordförande är föreståndare vid Lärarhögskolan och vice ordförande är biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan.

Kontaktperson: Lars-Erik Lauritz, föreståndare vid Lärarhögskolan

Läs mer om Lärarhögskolans styrelse.

Nämnden för högskolepedagogisk meritering

Nämndens uppdrag är att kvalitetssäkra meriteringsmodellen genom att säkerställa en likvärdig bedömning av pedagogisk skicklighet vid de olika fakulteterna och att rekommendera beslut till fakulteterna baserat på bedömningar från pedagogiskt sakkunniga.

Kontakt för styrelsen: Chatrine Norberg, ordförande

Läs mer om Nämnden för högskolepedagogisk meritering på intranätet Aurora.

Personalansvarsnämnden

Personalansvarsnämnden skall enligt 25 § myndighetsförordningen pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Kontaktperson: Chatarina Larson, sekreterare och universitetsjurist

Läs mer om Personalansvarsnämnden

Rektors beslutsmöte

Rektor beslutar om universitetsgemensamma styrdokument som inte ligger på universitetsstyrelsenivå och i frågor om forskning, utbildning och ekonomi. Beslut tas vid rektors beslutsmöte, som ofta hålls en gång i veckan.

Kontakt för rektors beslutsmöte: Dennis Jakobsson, sekreterare

Mandatperiod: Tills vidare

Sammansättning
Vid rektors beslutsmöte deltar universitetsledningen samt representanter för studenterna och sekreterare.

Ordförande: Hans Adolfsson, rektor
Ledamöter:
Katrine Riklund, prorektor
Hans Wiklund, universitetsdirektör
Matilda Good, student, Umeå studentkår
Modar Alhamad, student, Umeå Medicinska studentkår
Gustav Sundqvist student, Umeå naturvetar- och teknologkår
Sekreterare: Dennis Jakobsson, registrator

Styrelsen för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Styrelsen för Universitetspedagogik och lärandestöd – UPL – ansvarar för verksamhetens övergripande inriktning och utveckling, att fastställa budget och verksamhetsplan i samråd med överbibliotekarien, samt att i övrigt främja enhetens verksamhet.

Kontakt för UPL:s styrelse: Mattias Derlen, ordförande

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta organ och sammanträder fyra gånger per år.

Läs mer om Universitetsstyrelsen.

Rådgivande organ

Antagningsrådet

Antagningsrådet ska utreda och behandla frågor som rör studenters tillträde till grundläggande utbildning vid universitetet, så som

 • bereda frågor som rör tillträde och urval till högskoleutbildning på grundläggande och avancerad nivå vid universitetet såsom riktlinjer avseende behörighet och undantag från visst eller vissa behörighetsvillkor samt avsteg från gängse urvalsgrunder
 • vara remissorgan inom universitetet i frågor som rör tillträde och urval
 • löpande bevaka att universitetets antagningsordning hålls aktuell
 • beakta hur det nationella och lokala regelsystemet för tillträde till högskoleutbildning kan anpassas och användas för att främja breddad rekrytering och mångfald.


Kontaktperson:
Maria Lundgren

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén utgör en del av universitets samverkansorganisation. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att delta i planering och ge riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och andra insatser som leder till att arbetsmiljömålen uppfylls samt följa och analysera resultatet av vidtagna åtgärder.

Kontaktperson: Jeanette Lövqvist, sekreterare, utvecklingskonsult på Personalenheten

Läs mer om Arbetsmiljökommittén på intranätet Aurora

Examensrådet

Examensrådets uppdrag är att

 • följa utvecklingen inom examens- och tillgodoräknandeområdet
 • föreslå åtgärder eller förändringar av nuvarande regelsystem eller praxis
 • vara ett beredningsorgan till rektor i examens- och tillgodoräknandefrågor.


Rådet består av representanter från fakulteterna, Lärarhögskolan, Studentcentrum och studentkårerna.

Kontaktperson: Maria Rudberg

Krisorganisationen

Den centrala krisledningsgruppen består av universitetsdirektören, säkerhetschefen, chefen för Kommunikationsenheten, chefen för Personalenheten, HAMO, Chef international Office, chefen för Studentcentrum, samt en representant utsedd av studentkårerna. Universitetsdirektören är ansvarig för ledning och samordning inom krisledningsgruppen.

På varje institution eller enhet ska de finnas en krisledningsgrupp för hantering av mindre kriser.

Kontaktperson: Jacob Eriksson, säkerhetssamordnare

Mer om krisorganisation: Krishantering (umu.se)

Ledningsrådet

Ledningsrådet sammanträder vanligtvis en gång i månaden och har till uppgift att tillsammans med rektor utveckla universitetet och fungera som ett stöd i beslutsfattandet. Rådet består av universitetsledningen, dekaner, föreståndare för Lärarhögskolan, överbibliotekarien samt de tre kårordförandena.

Kontaktperson: Daniel Andersson

Prissättningsrådet

Prissättningsrådet är rådgivande när det gäller prissättning av vissa interna och externa tjänster eller varor och lämpliga finansieringsmodeller för dessa.

 Läs mer på sidan: Prissättningsrådet - Gällande timpriser för 2022/2023 (umu.se)

Kontaktperson: Isabelle Riby, sekreterare

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är ett rådgivande organ till universitetsstyrelsen vad gäller frågor som rör internrevisionens granskningar. Utskottets uppdrag är att inför beslut av styrelsen

 • granska internrevisionens förslag till instruktion, budget och bemanning
 • granska revisionsplan samt föreslå inriktning för internrevisionens arbete samt vara
 • rådgivande vad gäller hur rapporteringen till universitetsstyrelsen bör ske.

Revisionsutskottet består av en ordförande som utses av styrelsen bland dess externt tillsatta ledamöter samt en lärar- och en studentrepresentant som utses inom respektive gruppering. Internrevisionschef är huvudföredragande. Vid behov adjungeras sakkunnig tjänsteman från universitetet. Utskottet sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde.

Kontaktperson: Susanne Hellqvist, huvudföredragande och sekreterare i utskottet

Språkrådet

Språkrådet ska

 • utgöra remissinstans för beslut som berör språkfrågor i exempelvis verksamhetsplaner, strategier och policyer
 • utgöra remissinstans för beslut som berör benämningar på utbildningar, organisatoriska enheter, byggnader och lokaler inkl. skyltning och sökfunktioner
 • arbeta proaktivt för att säkerställa att Umeå universitets språkpolicy efterlevs, bland annat genom information till anställda om aktuella ärenden

Kontaktperson: Anna Lawrence, sammankallande

Strategiska råd

Vid Umeå universitetet finns det sex strategiska råd – ett för utbildning, ett för forskning, ett för god forskningssed, ett för administration, ett för lika villkor och ett för digitalisering.

Läs mer om de strategiska råden

 

Senast uppdaterad: 2023-09-29