"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Externa förtroendeuppdrag

Ledningen vid Umeå universitet har uppdrag i flera nationella råd, styrelser och referensgrupper.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 svenska universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

SUHF är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Universiteten och högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem. Inom SUHF arbetar en rad utsedda expert- och arbetsgrupper kring olika angelägna frågor för högskolesektorn vilket ligger till grund för rapporter, rekommendationer eller uttalanden.

SUHF arbetar internationellt genom European University Association (EUA), det Nordiska universitetssamarbetet (NUS) och International Association of Universities (IAU).

Universitetsledningen deltar genom:

Hans Adolfsson, rektor

 • SUHFs ordförande för perioden 2023-2024
 • Expertgrupp för analys, ordförande
 • Expertgrupp för lärarutbildning, ledamot

Katrine Riklund, prorektor

 • Expertgrupp för etikfrågor, ledamot
 • Arbetsgrupp för diciplinärenden, ordförande
 • Arbetsgrupp för vårdkompetens, ledamot

Dieter Müller, vicerektor

 • Expertgrupp för samverkansfrågor, ledamot
 • SUHF-representant i SWEPUB utvecklingsråd

Cathrine Norberg, vicerektor

 • SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning, ledamot.

Hans Wiklund, universitetsdirektör

 • Expertgrupp för arkiv och informationshantering, ordförande
 • Arbetsgrupp för Plattform för internationalisering, ledamot

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

 • Expertgrupp ekonomi, ledamot

Huvudmannarådet

I Huvudmannarådet ingår rektorerna från Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Rådet är formellt kopplat till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse där rådet utgör stiftelsens huvudmän tillsammans med fem representanter från de vetenskapliga akademierna.

Rådet utgör ett viktigt forum för lärosätesgemensamma forskningsstrategiska frågor avseende exempelvis forskningsinfrastruktur, anslagsprocesser och öppen vetenskap. Inom ramen för Huvudmannarådets verksamhet sker dialog med regeringskansli, forskningsråd, stiftelser och andra relevanta myndigheter och organ.

Huvudmannarådet sammanträder vanligtvis fyra gånger per år och en därutöver en gång per år vid ordinarie sammanträde som huvudmän för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Universitetsledningen deltar genom:

 • Rektor Hans Adolfsson, Umeå universitet, är rådets ordförande för tiden 1 juli 2022–30 juni 2025.

Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI)

Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, URFI, är på Huvudmannarådets uppdrag ett lärosätesgemensamt samarbetsorgan för forskningsinfrastrukturfrågor.

URFI består av 12 ledamöter - 11 ledamöter vilka ansvarar för forskningsinfrastrukturfrågor vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet samt en ledamot  utsedd av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) som företräder samtliga lärosäten som saknar egen representation i URFI.

URFI ska, enligt avtal mellan de ingående parterna, verka för samarbete mellan lärosäten och andra aktörer, syftande till att säkerställa en för riket god tillgång till, effektivt utnyttjad och skarpt prioriterad, forskningsinfrastruktur. URFI ska vidare verka för att lärosätena, i de fall då det är lämpligt, agerar samordnat gentemot myndigheter i frågor som avser forskningsinfrastruktur. I detta ingår bland annat att verka för regelbunden avstämning med Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet och andra relevanta myndigheter och organ.

URFI utser ordförande inom sig för ett år i taget.

Vicerektor Viktor Öwall, Lunds universitet, är ordförande för tiden 1 juli 2022 - 30 juni 2023. 

Universitetsledningen deltar genom:

 • Hans Adolfsson, ledamot på SUHF-mandat
 • Katrine Riklund, ledamot

Andra externa uppdrag

Hans Adolfsson, rektor

 • WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program ─ Humanities and Society), vice ordförande
 • Stiftelsen för internationalisering (STINT), vice ordförande
 • IVA Nord, styrelseledamot
 • Umeå universitet Holding AB, styrelseledamot
 • Länsstyrelsen i Västerbottens insynsråd, ledamot
 • Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland, ledamot
 • UKÄs referensgrupp för lärosätesrepresentanter, ledamot

Katrine Riklund, prorektor

 • Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, ledamot
 • SciLife Lab styrelse, ledamot
 • Styrelsen Science Park i Umeå AB, ledamot
 • EU-uppdrag: SAMIRA Handlingsplan – den strategiska agendan för tillämpningar av medicinsk joniserande strålning, ledamot i styrgruppen
 • EU mission canver - Nationell referensgrupp Vinnova

Dieter Müller, vicerektor

 • KLOSSnet för samverkansfrågor, Umeå universitets representant
 • Särskilt ansvar för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige

Cathrine Norberg, vicerektor 

 • Lärarutbildningskonventet, ett nationellt nätverk för lärosäten med lärarutbildning, vice ordförande.

Hans Wiklund, universitetsdirektör

 • Nationell samordnare för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör

 • Centrala Studiestödsnämnden (CSN), ledamot insynsrådet
 • Wallenbergstiftelserna, lekmannarevisorsuppleant
 • Lars Färgares stiftelse, ledamot
 • Stiftelsen Universitetshallen (IKSU:s lokaler), ledamot
Senast uppdaterad: 2023-11-13