Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Liv Zetterberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som postdoktor arbetar jag i huvudsak med forskning i projektet Socialt kapital som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostaden - en mixad metodstudie. 

I projektet mäter och följer vi upp det sociala kapitalet i ett antal bostadsområden i Umeå kommun, för att få kunskap om hur det påverkar hälsan och välbefinnande över tid för olika sociala grupper.

Vi använder ett etablerat frågeformulär från en enkätundersökning som genfördes 2006/2007, för en upprepad tvärsnittsstudie om hur socialt kapital i bostadsområden förändrats över tid i Umeå kommun. Analys av strategiska kommunala planeringsdokument, samt intervjuer med tjänstepersoner i Umeå kommun genomförs för att undersöka hur sociala- och bostadspolitiska satsningar och sociodemografiska förändringar kan förklara variationer i socialt kapital över tid.

En longitudinell undersökning bland den kohort som deltog i undersökningen 2006/2007 genomförs för att analysera kausala samband mellan bostadsområdesspecifikt socialt kapital och hälsa och välbefinnande. Enkätdata länkas till nationella register samt tillgängliga data i Umeå kommun för att möjliggöra analyser av såväl tvärsnitts- som longitudinella effekter av socialt kapital på hälsa.

Två bostadsområden väljs ut för fördjupade fallstudier. I dessa områden kommer vi att intervjua "nyckelpersoner", som bott i området länge eller som är särskilt engagerade i området, för att få deras bild av det sociala kapitalet. Fokusgrupper med boende i olika åldrar; barn, yrkesverksamma och pensionärer, kommer att genomföras för att fånga erfarenheter från flera olika grupper. Resultaten kommer att jämföras med enkätresultaten och de kommunala dokument som analyseras. Överensstämmer enkätresultaten om förändringar i områdets sociala kapital med subjektiva upplevelse hos de som bor i området? Hur uppfattas genomförda sociala och bostadspolitiska interventioner som genomförts i området? Hur har kommunens intentioner om ett socialt hållbart byggande infriats?

Projektet genomförs i nära samarbete med Umeå kommun, och Kommissionen för ett Socialt Hållbart Umeå och resultaten kommer att kunna användas i strategiskt kommunalt utvecklingsarbete för planering av socialt hållbara bostadsområden.

 

Min tidigare forskning har studerat psykiatrisk tvångsvård och socialpsykiatri. Jag har studerat tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård. 

Jag undervisar på olika moment på socionomprogrammet och är bland annat kursansvarig för kursen Socialt arbete som forskningsfält I. 

Frontiers in Sustainable Cities, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 3
Zetterberg, Liv; Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; Zetterberg, Liv; et al.
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 90
Zetterberg, Liv
Journal of Social Policy, Vol. 45, (4) : 655-671
Zetterberg, Liv; Markström, Urban; Sjöström, Stefan
International Journal of Law and Psychiatry, Elsevier 2014, Vol. 37, (6) : 543-550
Zetterberg, Liv; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
International Journal of Law and Psychiatry, Vol. 34, (6) : 419-428
Sjöström, Stefan; Zetterberg, Liv; Markström, Urban
Psychiatrische Praxis, Vol. 38
Zetterberg, Liv; Markstom, Urban; Sjostrom, Stefan