"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Funktionshinder och delaktighet

Detta forskningsområde handlar om olika aspekter av funktionsnedsättning, delaktighet och medborgarskap. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar rätten till likvärdiga livsmöjligheter och ställer krav på bland annat jämlikhet och självbestämmande samt samhällsstöd med hög tillgänglighet. Trots både internationell och nationell uppslutning kring konventioner och lagar som betonar rättigheter för personer med funktionsnedsättning så har både historiska och samtida erfarenheter visat på stora utmaningar. Det kan handla om negativa attityder och stigma, begränsande vardagspraktiker och välfärdssystem som inte utformats efter individernas behov.  
 
Institutionens forskning på detta område spänner över flera målgrupper och perspektiv. Den rör både studier om individernas livssituation, välfärdsaktörernas organisering och insatser, implementeringen av reformer samt om karaktären på policys och lagar som utformats. Här finns särskild expertis kring frågor rörande personer med intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar samt studier om samverkan mellan olika aktörer som kommuner, regioner och brukarorganisationer. Av särskilt intresse är också målgruppernas inflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå. Här drivs bland annat ett forskningsprogram, UserInvolve, där inflytandefrågor på området psykisk ohälsa fördjupas i projekt som genomförs av forskare från en handfull svenska lärosäten och i samarbete med brukarorganisationer och kommunala, regionala och nationella organisationer. I programmet prövas också olika former för samskapande i forskning. Andra projekt kopplade till området funktionshinder och delaktighet fokuserar bland annat på återhämtningsinriktade interventioner, vardagslivet i skuggan av pandemin, stöd till arbete och studier för unga, våld i nära relationer och förändring av service till ursprungsbefolkning med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar.  
 
Inom forskningsområdet samarbetar forskare inom flera svenska och internationella nätverk. Som exempel kan nämnas Nordic Network on Disability Research (NNDR), European Network for Mental Health Service Research Evaluation (ENMESH), Svenska nätverket för forskning om funktionshinder (SNHF) och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Institutionen fungerar också som värd för Umeå Centrum för Funktionshinderforskning (UCFF), som är en centrumbildning som spänner över alla fakulteter vid Umeå universitet. Inom detta område finns även ett utvecklat samarbete med FoU Västernorrland.  

Länksamling 

Nordic Network on Disability Research (NNDR)
European Network For Mental Health Service Evaluation (ENMESH)
Det svenska nätverket för funktionshinderforskning
Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI)
Umeå centrum för funktionshinderforskning
UserInvolve

Kontaktpersoner

Jens Ineland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 40

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-12-12