"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsarbete, social hållbarhet och förebyggande arbete

Detta forskningsområde fokuserar på samhällsarbete, förebyggande socialt arbete och breda sociala insatser på policy- och organisationsnivå. Socialt hållbar utveckling, socialt kapital, samverkan, samhällsorienterat stöd och brukarinflytande är några av de begrepp som är centrala inom detta forskningsområde.  
Socialtjänstlagen har sedan länge slagit fast att socialtjänsten har ett ansvar för att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Detta till trots har den här typen av breda sociala insatser haft svårt att få genomslag i det sociala arbetets praktik och forskning, till förmån för mer individinriktade och problemfokuserade insatser. Den senaste socialtjänstutredningen (SOU 2020:47) betonar på nytt vikten av en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet, och lyfter fram förebyggande socialt arbete med fokus inte enbart på individnivå utan även på grupp-, organisations- och samhällsnivå.  
Institutionens forskning på detta område spänner över en rad olika målgrupper och perspektiv. Vi bedriver till exempel forskning om förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning, om socialt hållbara mötesplatser för barn och unga, och om hur socialt kapital kan användas som verktyg i planering och design av socialt hållbara bostadsområden. Därtill bedriver vi studier om samverkan mellan socialtjänstens äldre- och funktionshinderomsorg och kommunal samhällsplanering. Forskning om hur olika värdfärdsaktörer organiserar sina verksamheter och om brukarinflytande inte minst inom området psykisk hälsa bedrivs också, likväl som studier om hur social- och bostadspolitiken inverkar på bostadssegregation. Forskningsfrågorna inom detta område går utöver ett individuellt probleminriktat fokus och handlar övergripande om hur socialt arbete kan medverka till att motverka social ojämlikhet i hälsa, boende och livschanser mellan olika grupper och platser i samhället. 
Inom forskningsområdet samarbetar forskare med flera svenska och internationella nätverk. Som exempel kan nämnas nationella Nätverket för samhällsarbete och deltagande forskning (SamNet), Nätverket för boende och välfärd, International society for social capital research (ISSC), samt Nordic Health Promotion Research Network (nhprn). 
Vidare samarbetar institutionens forskare med en rad olika samhällsaktörer. Till exempel finns en långsiktig samverkan med övergripande planering och kommissionen för ett socialt hållbart Umeå. Vi har även en etablerad samverkan med Umeå kommun kring frågor om hur kommuner kan förbättra samhällsplanering, stöd och service till äldre invånare för ökad självständighet och förlängt aktivt deltagande i samhällslivet. Vidare har vi en pågående samverkan med Norrbottens Kommuner, där ett exempel på aktivitet är ett kommunikationsprojekt där forskare från institutionen får möjlighet att sprida användbara forskningsresultat om socialt hållbara samhällen till expansionen i norra Sverige.  

Länksamling
Forum for Nordic Health Promotion Research Network
Nätverk för boende och välfärd
International Society for Social Capital Research

Forskningsledare

Magnus Bergmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 70
Malin Eriksson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 82

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-12-13