"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lika villkor

På Umeå universitet används begreppet lika villkor för att arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare. Det arbetet baseras på de sju diskrimineringsgrunderna, nämligen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

På statsvetenskapliga institutionen har prefekten ansvaret att se till att arbetet inom området lika villkor bedrivs. Det ansvaret inkluderar kartläggning, analys, samt att mål och aktiviteter avseende studenter och anställda genomförs. Institutionens företrädarna för lika villkor är Veronica Strandh och Magnus Larsson.  De är prefektens resurs i dennes strävan att bedriva ett målinriktat och aktivt arbete med lika villkor.

Förutom företrädarna för lika villkor och prefekten har varje medarbetare och student på statsvetenskapliga institutionen ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor, lärare och studenter behandla var och en med respekt. Det ansvaret är särskilt viktigt att understrykas på en institution där frågor som krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa behandlas dagligt. Det är allas skyldighet att främja en trygg och fördomsfri arbets- eller studieplats utan diskriminering, där alla känner sig lika värda samt ges samma möjligheter för utveckling.

Om du vill veta mer om hur lika villkor arbetet bedrivs på statsvetenskapliga institutionen tveka inte att kontakta en av företrädarna eller prefekten.

Företrädare för lika villkor

Senast uppdaterad: 2020-11-25