Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra ämnen

Inom den statsvetenskapliga institutionen ryms de två ämnena statsvetenskap och freds- och konfliktstudier samt vid Centrum för skolledarutveckling återfinns huvudämnet utbildningsledarskap.

Statsvetenskap

Vad är statsvetenskap

I statsvetenskapens hjärta ryms frågor som berör politik, makt och demokrati. I och med detta öppnar sig ett ämnesområde som spänner över hela samhället; från individen, familjen och det privata till de offentliga institutioner som reglerar mänskligt liv; till exempel riksdag, regering, landsting, kommun eller internationella organisationer som Europeiska Unionen, Världsbanken eller Förenta Nationerna.

Politiken föds ur människans behov av att reglera samvaron, något som sker i ett ständigt växelspel mellan samarbete och konflikt. Statsvetenskapen studerar detta växelspel. Vi ställer frågor kring människors organisering i etablerade partier och organisationer, liksom nya former för politiskt engagemang som till exempel olika folk- eller sociala rörelser.

Ämnet berör både personliga frågor som vår uppfattning om t.ex. rättvisa, frihet, makt och demokrati till att skapa förståelse och kunskap om det samhälle som omger oss. Statsvetenskap handlar också om hur politiska system hanterar samhällsproblem och hur idéer blir till konkret politik. Därför är kunskaper om politisk teori och ideologier viktiga delar i vår forskning och undervisning. Detta gäller såväl klassiska teorier om relationen mellan stat och individ som moderna teorier om ekologi och politik eller existensen av en könsmaktsordning.

På grund av att utvecklingen på den globala arenan blir allt viktigare står internationella frågor i fokus, även inom den nationella politiken. Hit hör politiska förhållanden i alla delar av världen, resursfördelning och konflikter mellan nord och syd, men också utvecklingen av den Europeiska Unionen som får en ökande betydelse.

Den viktigaste delen av utbildningen är att ge er som studenter de verktyg ni behöver för att själva kunna genomföra kritiskt granskande och konstruktiva analyser av både historien och vår samtid.

Vad kan jag för få jobb?

Statsvetenskap ger kunskap om samhället och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och den privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas. Med statsvetenskapliga kunskaper kan du få arbete som t ex analytiker, utredare och handläggare både inom och utanför Sverige. Mer specifikt kan det handla om jobb som näringslivssekreterare på en kommun, som EU-samordnare på länsstyrelsen eller som föredragande på riksdagen. Många statsvetare arbetar på statliga myndigheter, t ex som departementssekreterare på UD eller som projektkoordinator på Naturvårdsverket.

Många olika typer av organisationer anställer också statsvetare, t ex kan du bli ombudsman för Svenska FN-förbundet, informatör på Forum Syd, eller lobbyist på Greenpeace.

Statsvetenskap är också ett bra kompletteringsämne för journalister, lärare, politiker eller andra som arbetar med att förstå och förklara sin samtid och har ett stort samhällsintresse.

Vilka ämnen kan jag kombinera statsvetenskap med?

Statsvetenskap passar bra att kombinera med de flesta andra samhällsvetenskapliga ämnen. Vilka ämnen som är bäst att kombinera ihop i en grundexamen beror främst på vad du själv är intresserad av och vad du vill ha för typ av jobb när du är klar. Statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi är en vanlig kombination men ämnet går lika bra att kombinera med exempelvis kulturgeografi eller freds- och konfliktstudier.

Du kan läsa statsvetenskap som fristående kurs eller i olika program. Statsvetenskap kan vara huvudämne i kandidat-/magister-/masterexamen. Ämnet ingår också i bl. a. politices kandidatprogrammet, socionomprogrammet, juris kandidatprogrammet, miljö- och hälsoskyddsprogrammet och lärarutbildningarna.

Hur ser kurserna ut?

Våra kurser innehåller en blandning av föreläsningar, seminarier, andra former av övningar samt uppsatsskrivande. Du får både breda kunskaper och möjlighet att fördjupa dig i sådant som intresserar dig.

I jämförelse med många andra institutioner inom samma ämne har vi mycket lärarledd undervisning, framförallt på grundnivå. Ju längre du läser ämnet – desto mer inslag av självständigt arbete.

På grundnivå kan du läsa statsvetenskap som fristående kurs på A, B- och C-nivå. På vissa program ingår kurser i statsvetenskap, t ex Politices kandidatprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.

Vi har ett omfattande samarbete med utländska universitet vilket gör att studenter hos oss kan läsa utomlands under en termin och få de studierna inräknade i en svensk examen.

Det finns även fristående kurser i statsvetenskap på avancerad nivå. Om du läser sådana så kan du själv kombinera ihop en examen. För att bli behörig till kurser i statsvetenskap på avancerad nivå ska du ha läst 90 hp i ämnet, inklusive skrivit uppsats.

Statsvetenskapliga institutionen ger också en forskarutbildning som kan leda till en doktorsexamen.

Freds- och konfliktstudier

Vad är freds- och konfliktstudier

Inom ämnet freds- och konfliktstudier studeras och analyseras orsaker till krig och konflikter samt förutsättningar för fred. Varför uppstår krig och konflikter? Hur skapas och bevaras fred? Vilka är hoten mot människors och samhällens säkerhet och stabilitet? Vilken betydelse har fattigdom och människors livsvillkor för uppkomsten av krig och konflikter?

Å ena sidan studeras väpnade konflikter och de villkor som gäller för världens mest utsatta människor. Å andra sidan utgår vi i ämnet ifrån att fred måste och kan skapas. Det innebär att stor vikt läggs vid frågor som rör fredsförhandlingar, konfliktlösning, fredsbyggande arbete, respekt för mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Vi studerar problem och möjligheter inom FN, ekonomiska förhållandens betydelse för konflikter och fredsprocesser samt betydelsen av identiteter och religioner. Vi behandlar också hur olika problem på global nivå kan ha betydelse för människors vardag.

Freds- och konfliktstudier är ett ämne som berör utvecklingen i hela världen. I dagens sammanflätande värld påverkas vi på olika sätt av vad som händer på andra håll vilket gör det viktigt att ha fördjupade kunskaper om vad som sker, både i länder nära oss men också längre bort. Det är också av betydelse att kunna förstå varför en viss utveckling sker. Freds- och konfliktstudier ger dig större förmåga att kunna analysera och dra slutsatser om vad som händer i omvärlden.

Vad kan jag få för jobb?

Med kunskaper i ämnet freds- och konfliktstudier kan du arbeta inom organisationer och på myndigheter som är inriktade på frågor som rör krig, fred och utveckling, såväl i Sverige som internationellt. Freds- och konfliktstudier är också ett bra kompletteringsämne till den som i olika sammanhang arbetar med att förstå och analysera omvärlden, t ex lärare och journalister.

Det kan också vara bra att ha läst freds- och konfliktstudier om man i ett framtida arbete möter människor som kommer från konfliktområden eftersom det ger en förståelse för, och kunskap om, vad som händer i krig och konflikter.

Programmet för Internationell kris- och konflikthantering där freds- och konfliktstudier utgör huvudämnet, utbildar för arbete både i Sverige och utomlands.

Vilka ämnen är bra att kombinera med freds- och konfliktstudier?

Freds- och konfliktstudier går bra att kombinera ihop med andra samhällsvetenskapliga ämnen i en grundexamen. Det är vanligt att ämnet kombineras ihop med statsvetenskap, kulturgeografi, sociologi samt språk.

Freds- och konfliktstudier kan vara huvudämne i en kandidat- och magisterexamen. Det utgör huvudämne på programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Hur ser kurserna ut?

Våra kurser innehåller en blandning av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, andra former av övningar samt uppsatsskrivande. Ju längre du läser ämnet – desto fler blir inslagen av självständigt arbete. Du får både breda kunskaper och möjlighet att fördjupa dig i sådant som intresserar dig.

På grundnivå kan du läsa freds- och konfliktstudier som fristående kurs på A, B- och C-nivå. På vissa program, politices kandidatprogrammet och på samhällsvetarprogrammet, kan du också läsa freds- och konfliktstudier. Det gäller även programmet för internationell kris- och konflikthantering där freds- och konfliktstudier utgör huvudämnet.

Vi har ett omfattande samarbete med utländska universitet vilket gör att studenter hos oss kan läsa utomlands under en termin och få de studierna inräknade i en svensk examen.

Vi har också ett program på avancerad nivå som studenter i freds- och konfliktstudier kan läsa. Det heter Krishantering och fredsbyggande. För att bli behörig till programmet ska man ha läst 90 hp samt ha en kandidatexamen i huvudämnet freds- och konfliktstudier eller motsvarande.

Det finns även fristående kurser i freds- och konfliktstudier på avancerad nivå. Om du läser sådana, kan du själv kombinera ihop en examen.

Statsvetenskapliga institutionen ger också en forskarutbildning som kan leda till en doktorsexamen.

Utbildningsledarskap

Vad är utbildningsledarskap?

Att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. I det sammanhanget fokuserar vi på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Centrum för skolledarutveckling utbildar

Centrum för skolledarutveckling bedriver, på uppdrag av Skolverket, det statliga rektorsprogrammet. Vi utbildar i de fyra nordligaste länen samt sydöstra Götaland och Skåne. Centrum utför också uppdrag åt kommuner, de statliga skolmyndigheterna samt i vissa fall projekt med annan offentlig finansiering. I den magisterutbildning som finns vid Centrum är huvudämnet utbildningsledarskap. Vid Centrum bedrivs också forskning med fokus på utbildningsledarskap.

Kontaktuppgifter till studierektor

Ann-Sofi Rönnbäck
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 01