Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till Informatiks studievägledning

Här får du ämnesspecifik vägledning och svar på frågor om våra kurser och program.

Till studievägledaren kan du bland annat vända dig angående:

  • studie- och programvägledning för studier vid informatik
  • tillgodoräknanden
  • studieuppehåll/studieavbrott
  • uppföljning av studieresultat
  • din personliga studiesituation
  • synpunkter på kurser

Studievägledaren har en neutral position på institutionen och verkar för att samarbetet mellan studenter och lärare fungerar så bra som möjligt. Studievägledaren har tystnadsplikt.

Aktuellt

Funktionsnedsättning
Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du vända dig till Studentcentrum för att få särskillt stöd under studietiden.

Där hittar du också information speciellt riktad till dyslektiker.

Du som redan är student eller just har blivit klar med din utbildning:

Intyg – gällande Resultat och Registrering plockar du själv ut via Portalen.

Examen söker du via portalen, se mer information på Examinas hemsida.

Vanliga frågor gällande reservplats och sen anmälan

  • Jag är på reservplats efter andra urvalet, kan jag ändå komma in?

- Om det blir platser lediga på kursen eller programmet du blivit reservplacerad på efter utbildningsstart så kommer vi att kalla reserver i turordning enligt reservlistan. Glöm inte att tacka ja efter första urvalet om du vill behålla din reservplats. Observera att det är en reservlista för varje urvalsgrupp.

  • Kan jag, och hur gör jag, en sen anmälan till program och kurs?

- Om anmälningsalternativet fortfarande är öppen för sen anmälan gör du anmälan via: antagning.se. Att anmälan är öppen behöver dock inte betyda att det finns platser kvar. Om du gör en sen anmälan hamnar du i regel på reservlista.

  • Jag har glömt att tacka ja till min utbildningsplats. Vad gör jag?

- Gör en återanmälan till utbildningen genom att logga in i antagning.se på din anmälan. Om utbildningen fortfarande är öppen för sen anmälan kan du bli antagen om det finns lediga platser.

Programvägledning

Under studier inom ett program dyker det efterhand upp frågor och situationer som påverkar programstudierna. Studievägledaren har också en roll som programvägledare och hanterar och vägledare i exempelvis följande ärenden.

Kurser inom program

I varje program är största delen av kurserna obligatoriska och dessa kurser behöver inte varje enskild student söka till. Programvägledaren gruppanmäler alla studenter men varje student måste själv tacka ja på det antagningsbeskked som kommer inför varje termin.

Tröskelprövning

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna. Det betyder att programstudenter måste vara godkända på ett antal kurser innan studenterna kan gå vidare i sina programstudier. Om en student inte uppfyller de i kursplanen angivna förkunskapskraven kan dock dispens sökas. Programansvarige tar beslut om dispens kan beviljas eller ej. För att beslut skall kunna fattas måste en individuell studieplan upprättas av programvägledaren tillsammans med den enskilde studenten. Kontakta programvägledaren så snart du vet med dig att du har kurser eller moment släpande.

Valbar och valfri termin

Inom våra program på kandidatnivå ingår det en termin där varje student själv väljer egna kurser. Dessa kurser söker studenten själv via antagning.se. Under denna termin kan studenten också välja att ansöka om utlandsstudier.

Valfri termin

Inom det systemvetenskapliga programmet och programmet för digital medieproduktion består den femte terminen av valfria kurser. Det innebär att studenten kan välja fritt vilka kurser som ska ingår i den valfria terminen. Studenten ansvarar själv för att söka kurser via antagning.se. Samtal bör dock föras med programansvarig så att kurserna sedan kan ingå i examen. Viktigt att ta i beaktning är att studenten inte har platsgaranti på alla kurser och därför inte kan räkna med att bli antagen till sökta kurser. Det är därför viktigt att söka ett antal alternativ. Det är också viktigt att komma ihåg att tacka ja när antagningsbeskedet kommer, annars förlorar studenten sin plats.

Studieuppehåll och studieavbrott

Ansökan om studieuppehåll vid institutionen för informatik

Du som är antagen till en utbildning som ges av institutionen för informatik (BIT, DMP, SVP, HCI eller ITM) och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan t.ex vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts-eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Bifoga intyg som styrker skälen för din ansökan.

Ansökan skickas in till studentsupport.informatik@umu.se.

Anmälan om studieavbrott vid institutionen för informatik

Du som är antagen till en utbildning och vill avbryta dina studier kan anmäla ett studieavbrott. Studieavbrott innebär att studentens rätt till utbildningsplats på aktuell kurs- eller programtillfälle upphör. Studieavbrott innebär dessutom att studenten inte är garanterad plats om denne önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle

Om du vill avbryta studierna inom tre veckor efter kursstart gör du det på fliken Mina studier i Portalen.

Vill du avbryta studierna mer än tre veckor efter kursstart använder du blanketten nedan.

Anmälan skickas in till studentsupport.informatik@umu.se.

Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott i Regler för studieadministration på grund - och avancerad nivå.

Tillgodoräknande

Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas.

När du tänker ansöka om tillgodoräknande är det bra om du kontaktar studievägledare vid Institutionen för informatik. Då kan du få hjälp med hur eventuella tillgodoräknanden påverkar dina fortsatta studier.

All information om tillgodoräknande samt länk till ansökningsformuläret hittar du på Examinas hemsida.

Parallelläsning

Om du vill läsa mer än 45 högskolepoäng per termin vid Umeå universitet ska du ansöka om parallelläsning. För ansökan som gäller till och med vårterminen 2011 beviljas parallelläsning endast på anmälan som görs efter urval 2.

Endast sökande som klarat minst 60 högskolepoäng (40 poäng) kan beviljas parallelläsning. Bilagan insändes till Studentcentrum/Antagningen med anmälan eller som komplettering till tidigare insänd anmälan till Umeå universitet.

Omregistrering

För studerande som inte godkänns vid ett ordinarie provtillfälle, anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle (ett så kallat omprov) i nära anslutning till kursen. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen (ordinarie prov och omprov), ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen (så kallade uppsamlingsprov). Vid institutionen för informatik anordnas sådana uppsamlingsprov för samtliga kurser i informatik, sista veckan i augusti varje år, och för att delta i ett uppsamlingsprov krävs anmälan via ett särskilt formulär.

Ytterligare provtillfällen (utöver ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov) kan erbjudas i mån av plats, och när särskilda skäl föreligger. I praktiken ges i dessa särskilda fall en student dispens att skriva ett nytt prov i samband med ett nytt kurstillfälle under ordinarie terminstid. För att erhålla denna möjlighet måste den studerande således ansöka om dispens för att få omregistreras på den aktuella kursen via formuläret nedan.

Formellt är omregistrering lärosätets dokumentation av en students avsikt och rätt att delta i undervisning och examination på samma kurs en andra, tredje etc. gång. Beslut om students rätt till omregistrering fattas av berörd institution. Mer information finns även i regelsamlingen för utbildning vid Umeå universitet.

Notera att omregistrering på kurser i informatik primärt beviljas de studenter som har särskilda skäl (exempelvis studenter som haft sjukfrånvaro, följer en individuell studieplan, eller skall ansöka om examen). Övriga studenter uppmanas att i första hand anmäla sig till det årliga uppsamlingstillfället.

Inkomna ansökningar om omregistreringar via nedanstående formulär behandlas av studierektor i samråd med studievägledaren. Besked ges normalt via e-post inom 10 arbetsdagar.

Efter studierna 

Examen

När du fullgjort din utbildning har du rätt att ta ut din examen. Du ansöker själv om examensbeviset och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. Ansökan gör du enklast via Portalen under "Mina studier".

 

Kontakta oss

Du hittar normalt vår Studentsupport i MIT-huset, Campustorget 5, vån 4.

Under rådande pandemi så har vi stängt för besök
och tar endast emot frågor via e-post.
Du når oss på studentsupport.informatik@umu.se.