"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Minor Field Studies (MFS)

Studenter som är i slutet av sin utbildning kan ansöka om stipendium för Minor Field Studies (MFS). Stipendiet är finansierat av Sida. Om din ansökan blir beviljad får du ett stipendium för att åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla material till din uppsats eller examensarbete. Du ska ha en handledare vid Umeå universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor.

MFS framöver

Ansökningsomgången för stipendium för Minor Field Studies (MFS) för höstterminen 2024 kommer att öppna inom kort. Deadline att ansöka är 15 maj. 

Stipendiet finansieras av Sida. 

Informationsträff om ansökan 

Onsdag 24 april
Kl. 12.00-13.00

Länk till informationsträffen

Minor Field Studies - gör ditt exjobb utomlands

Minor Field Studies är ett stipendium som gör det möjligt för dig som sistaårsstudent på kandidat-, magister- eller masternivå att utföra ditt examensarbete utomlands.

Stipendiet ger dig 27 000 kr för att kunna åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till. Studien måste pågå under minst 8 veckor.

Vanliga frågor om Minor Field Studies

Vad krävs av mig för att få ett stipendium?

För att söka ett stipendium för Minor Field Studies finns ett antal kriterier som du måste uppfylla.

Tidigare stipendium och studienivå

 • Du får inte ha påbörjat en utbildning på forskarnivå.
 • Du får inte  heller ha blivit beviljad  ett annat stipendium som är finansierat av Universitets- och högskolerådet eller Sida för samma studieperiod som din nuvarande ansökan avser.  
 • Om du blivit beviljad ett MFS-stipendium från flera lärosäten gäller endast det beslut som fattats först i kronologisk ordning. Övriga beslut förklaras ogiltiga med anledning av redan beviljad fältstudie.

Du ska:

 • Studera på kandidat-, magister- eller masternivå och använda stipendiet för att samla material till din uppsats eller examensarbete.
 • Ha goda kunskaper i engelska grundläggande kunskaper i svenska. Kunskaper i värdlandets officiella språk är meriterande.
 • Vara registrerad student vid Umeå universitet vid ansökningstillfället och under tiden studien pågår.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Om du är från övriga Norden men inte är svensk medborgare ska du ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år.

Hur lång ska fältstudien vara?

Din fältstudie ska pågå i minst 8 veckor (56 dagar).

När ansöker jag om Minor Field Studies?

Just nu går det inte att söka MFS. Mer information på UHR:s webb

Umeå Universitet utlyser stipendier några gånger per år under förutsättning att vi blir beviljade medel av Universitets- och högskolerådet. Vilken omgång du ska söka i beror på när du har tänkt påbörja dina fältstudier.

 • 1 februari: för dig som ska göra fältstudier under senare delen av vårterminen, eller följande hösttermin.
 • 15 maj: för dig som ska göra fältstudier under följande hösttermin.
 • 15 september: för dig som ska göra fältstudier under senare delen av höstterminen, eller följande vårtermin.
 • 15 november: för dig som ska göra fältstudier under följande vår- eller hösttermin.

Vart kan jag åka?

Du kan söka ett stipendium för att åka till de länder som finns listade på Universitets- och högskolerådets webbplats:

Möjliga samarbetsländer för Minor Field Studies

Observera att Umeå universitet inte beviljar stipendium till länder/del av land som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om UD:s reserekommendationer gällande resmålet, det land och den region som du ska vistas i.

UD:s reseinformation

Länder som UD avråder från resa till

Hur mycket kan jag få?

Stipendiebeloppet är ett resebidrag på 27 000 kr och är inte tänkt att täcka alla kostnader utan måste normalt kompletteras med till exempel studiemedel.

Jag har en funktionsnedsättning, kan jag få extra stöd?

För dig som behöver individuellt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag motsvarande högst 27 000 kr för merkostnader som kan uppstå. Merkostnader som är möjliga att söka bidrag för är exempelvis:

 • transporter
 • undervisningsmaterial
 • boende
 • assistent/medföljare
 • medicinsk uppföljning
 • fysioterapi
 • läkarundersökning i värdlandet.

Om du har en funktionsnedsättning är det viktigt att du anger det i din ansökan.

Hur är stipendiet finansierat?

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendieprogram som administreras av Universitets- och högskolerådet. Universitets- och högskolerådet beviljar medel till Umeå universitet som sedan hanterar ansökningarna på lokal nivå.

Ansök om Minor Field Studies

Steg 1 - Prata med din institution

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att först diskutera din idé med din institution för att veta om den är genomförbar. 

Steg 2 - Hitta handledare på universitetet samt kontaktperson i värdlandet

För att kunna göra en fältstudie ska du ha en handledare vid Umeå universitet och en kontaktperson i värdlandet. Du måste ha ordnat det innan du ansöker. En beskrivning på vad det innebär att vara handledare eller kontaktperson hittar du nedan. Kom ihåg att förmedla detta till kontaktpersonen i värdlandet.

Instructions for supervisor and contact person

Handledare vid Umeå universitet

Du ska ha en handledare vid Umeå universitet som har motsvarande ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå. Din handledare ska i god tid förbereda dig kunskapsmässigt och bistå i projektutveckling, metodval, projektutformning samt stödja och underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheten i värdlandet. Du ska bifoga ett intyg från din handledare till din ansökan. För att få en handledare vid Umeå universitet ska du kontakta kurs- eller programansvarig.

Kontaktperson i värdlandet

Kontaktpersonen i värdlandet ska kunna hjälpa dig med praktiska saker, t.ex. hitta personer att intervjua, ge tips om boende, transporter och informera om säkerhet. Det är viktigt att stämma av med kontaktpersonen hur säkerhetssituationen i landet ser ut. I din ansökan ska du beskriva vilken roll kontaktpersonen har och vad han eller hon kan hjälpa till med. Kontaktpersonen behöver inte vara knuten till ett universitet eller högskola.

Du måste själv hitta en kontaktperson i det land du vill göra din fältstudier. Du kan t.ex. kolla med din institution om de har forskningsprojekt och kan tipsa om en potentiell kontaktperson. Du kan också kontakta andra organisationer, t.ex. Reportar utan gränser, eller kontakta någon av medlemmarna i Forum Syd.

Kontaktpersonen i värdlandet får ingen ersättning från Sida eller Umeå universitet. Därför är det viktigt att du ersätter honom eller henne för mindre utgifter i samband med t.ex. lokala resor, material eller assistans som tolk. Kom tydligt överens om kostnader och ersättningar så att dessa kan tas med i din budget.

Steg 3 - Avgränsa din studie och utveckla din idé

Du ska göra din ansökan individuellt även om din institution har beviljat att du skriver din uppsats tillsammans med en annan student.

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra och i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner utveckla ett genomförbart projekt. Räkna med att kunna påbörja dina fältstudier tidigast två månader efter sista ansökningsdag.

Viktiga saker att tänka på:

 • Din fältstudie ska relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030
 • Din studie ska vara relevant för landet där du genomför studien. Du kan t.ex. inte få ett stipendium för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land utan att inkludera dess interaktion med värdlandet.
 • Avgränsa din studie – två månader går fort, särskilt i ett främmande land!
 • Frågeställningen i din studie ska ha en generell samhällsmässig tillämpning, även om du studerar enskilda institutioner, organisationer eller specifika företeelser.
 • Välj ett ämne som rör utvecklingsproblematiken.
 • Välj ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie (inte en skrivbordsstudie).
 • Välj inte ett land eller område som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.
 • Det är viktigt arr välja rätt metod för din datainsamling - det behöver vara genomförbart.
 • Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat (val av tolk, man/kvinna, känd/främmande, insatt i ditt ämne/ej insatt, officiell/ej officiell o.s.v.).
 • Om du inte ska använda tolk – fundera över vad det kan innebära om ditt intervjuspråk inte är förstaspråket för de som blir intervjuade.
 • Din uppsats kan skrivas på engelska eller eventuellt på värdlandets officiella språk om det godkänns av din institution.

Steg 4 - Förbered och skicka in din ansökan

Skriv ut din kompletta ansökan och bifoga obligatoriska bilagor.

Ansökningsformulär (engelska)

Bilagor

Vilka bilagor du ska bifoga hittar du i dokumentet nedan:

Bilagor till ansökningsformuläret

En av de obligatoriska bilagorna är:

Intyg från handledare vid Umeå universitet

Skicka din kompletta ansökan med alla bilagor i en samlad fil per e-post till mfs.io@umu.se senast sista ansökningsdagen.

Steg 5 - Urval och besked

Alla ansökningar bedöms av en grupp som består av en representant från varje fakultet (Samhällsvetenskaplig fakultet, Humanistisk fakultet, Medicinsk fakultet samt Teknisk-naturvetenskaplig fakultet). MFS-handläggaren vid International Office ingår också i gruppen men är inte med och fattar beslut om vilka uppsatser som ska beviljas stipendium.

Urvalet baseras på Sidas riktlinjer för Minor Field Studies. Både den akademiska kvaliteten och genomförbarheten i projektbeskrivningen kommer att bedömas. Du kan läsa mer om vad bedömningsgruppen utgår ifrån i dokumentet Allmänna villkor (under rubriken §8–Bidragsmottagares urval av projektdeltagare).

Beslutet skickas via e-post till alla sökande cirka en månad efter sista ansökningsdag. Beslutet går inte att överklaga. Beslut om vilka som har beviljats stipendium diarieförs.

När UD avråder

Hur påverkas MFS-stipendier när UD:s avråder?

Du som vill söka ett stipendium för Minor Field Studies för vårterminen 2022 har möjlighet att göra det. Så länge Utrikesdepartementets avrådan om resor gäller till det aktuella landet eller regionen får universitetet dock inte bevilja MFS stipendium. Du måste själv jämföra listan på MFS samarbetsländer med de länder som UD avråder från resor till.

UD:s avrådan då MFS inte får genomföras:

 • avrådan från icke-nödvändiga resor i hela landet
 • avrådan från alla resor i hela landet
 • då UD uppmanar alla svenskar att lämna landet/del av lans. 

I de fall då avrådan från icke-nödvändiga resor/alla resor gäller endast en del av ett land, kan det vara möjligt att genomföra en MFS-studie i en säker del av landet om du kan ta dig dit och hem utan att resa genom en del där avrådan råder. Om UD inför en avrådan till det land/del av land där du genomför din fältstudie när du är på plats, måste du lämna landet inom 30 dagar. Du behöver då inte uppfylla kravet på att vara i fält minst 8 veckor.

Vid UD:s avrådan kommer vi att göra en preliminär bedömning av de ansökningar som kommer in. Detta innebär att du som är kvalificerad kan komma att få ett stipendium om situationen förändras.

Om Utrikesdepartementet förändrar sin avrådan
Umeå universitet ska säkerställa att studenter inte vistas i ett giltigt land/del av land om det bedöms medföra stor risk för studenten, eller berörda personer i vistelselandets, personliga säkerhet och hälsa även om det inte finns någon avrådan från UD. Om UD förändrar sin avrådan, kommer universitetet att göra en riskbedömning av vart det fortfarande är olämpligt att resa med hänsyn till hälsa, säkerhet och bristande möjlighet att genomföra fältstudien. Samma riskbedömning görs för dig som redan har fått stipendium beviljat men ännu inte lämnat Sverige.

Om/när UD tar bort sin avrådan från att resa till det land och den region där du har planerat att göra din fältstudie behöver du som fått en preliminär bedömning av din ansökan lämna in tre dokument innan ett beslut kan tas:

 • information från UD som visar att det är tillåtet att resa till aktuellt land och region för den planerade fältstudien.
 • intyg från handledare att fältstudien får påbörjas.
 • intyg från kontaktperson i fält att fältstudien kan påbörjas.

 

 

Innan du reser

Innan du packar väskorna är det några saker du måste ordna. Läs mer om vad som väntar och vilka förberedelser du behöver göra innan du påbörjar din fältstudie.

När du har kommit hem

När du är färdig med din fältstudier finns det några praktiska saker du behöver göra när du har kommit hem.

Studentberättelser

Du hittar några studentberättelser av studenter från Umeå universitet som har gjort Minor Field Studies på sidan studentberättelser.

Fältstudier i Kenya

Ornella berättar om Women's Empowerment: en studie om empowerment's påverkan på kvinnors självkänsla.

Minor Field Studies Facebookgrupp

På Facebook finns en MFS-grupp för studenter för att utbyta idéer, diskutera och ge varandra råd.

 

Senast uppdaterad: 2023-09-01