Hoppa direkt till innehållet
printicon

Minor Field Studies (MFS)

Du som är i slutet av din utbildning kan ansöka om Minor Field Studies (MFS). Om din ansökan beviljas får du ett stipendium för att åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla material till din uppsats eller examensarbete. Du ska ha en handledare vid Umeå universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor.

Villkor för Minor Field Studies

Din studie ska pågå i minst 8 veckor och max 26 veckor.

Vart kan du åka?

Du kan söka ett stipendium för att åka till de länder som finns på Universitets- och högskolerådets webbplats:
Möjliga samarbetsländer för Minor Field Studies

Du kan inte bli beviljad ett stipendium för att åka till ett land som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om UD:s reserekommendationer gällande resmålet, det land och den region som du ska vistas i.
UD:s reseinformation

Hur mycket får du?

Stipendiebeloppet är ett resebidrag på 27 000 kr och är inte tänkt att täcka alla kostnader utan måste normalt kompletteras med till exempel studiemedel.

Extra stöd för dig med funktionsnedsättning

För dig som behöver individuellt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag motsvarande högst 27 000 kr för merkostnader som kan uppstå. Merkostnader som är möjliga att söka bidrag för är t.ex. transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning, fysioterapi, läkarundersökning i värdlandet. Om du har en funktionsnedsättning ska du ange det i din ansökan.

Behörighet

För att söka ett stipendium för Minor Field Studies finns ett antal kriterier som du måste uppfylla. Du får inte tidigare ha blivit beviljad ett MFS-stipendium under din studietid, eller ha fått ett annat stipendium som är finansierat av Universitets- och högskolerådet eller Sida för samma studieperiod som din nuvarande ansökan avser. Du får inte heller ha påbörjat en utbildning på forskarnivå.

Du ska:

 • Studera på kandidat-, magister- eller masternivå och använda stipendiet för att samla material till din uppsats eller examensarbete.
 • Ha goda kunskaper i engelska grundläggande kunskaper i svenska. Kunskaper i värdlandets officiella språk är meriterande.
 • Vara registrerad student vid Umeå universitet vid ansökningstillfället och under tiden studien pågår.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Om du är från övriga Norden men inte är svensk medborgare ska du ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år.

Du måste ha en handledare och en kontaktperson

För att kunna göra en fältstudie ska du ha en handledare vid Umeå universitet och en kontaktperson i värdlandet. Du måste ha ordnat det innan du ansöker. En beskrivning på vad det innebär att vara handledare eller kontaktperson hittar du nedan. Kom ihåg att förmedla detta till kontaktpersonen i värdlandet.
Instructions for supervisor and contact person

Handledare vid Umeå universitet
Du ska ha en handledare vid Umeå universitet som har motsvarande ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå. Din handledare ska i god tid förbereda dig kunskapsmässigt och bistå i projektutveckling, metodval, projektutformning samt stödja och underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheten i värdlandet. Du ska bifoga ett intyg från din handledare till din ansökan. För att få en handledare vid Umeå universitet ska du kontakta kurs- eller programansvarig.

Kontaktperson i värdlandet
Kontaktpersonen i värdlandet ska kunna hjälpa dig med praktiska saker, t.ex. hitta personer att intervjua, ge tips om boende, transporter och informera om säkerhet. Det är viktigt att stämma av med kontaktpersonen hur säkerhetssituationen i landet ser ut. I din ansökan ska du beskriva vilken roll kontaktpersonen har och vad han eller hon kan hjälpa till med. Kontaktpersonen behöver inte vara knuten till ett universitet eller högskola.

Kontaktpersonen i värdlandet får ingen ersättning från Sida eller Umeå universitet. Därför är det viktigt att du ersätter honom eller henne för mindre utgifter i samband med t.ex. lokala resor, material eller assistans som tolk. Kom tydligt överens om kostnader och ersättningar så att dessa kan tas med i din budget.

Ansökan

Att tänka på inför ansökan

Du ska göra din ansökan individuellt även om din institution har beviljat att du skriver din uppsats tillsammans med en annan student.

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra och i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner utveckla ett genomförbart projekt. Räkna med att kunna påbörja dina fältstudier tidigast två månader efter sista ansökningsdag.

Tänk på att:

 • Din studie ska vara relevant för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
 • Ditt studie ska vara relevant för landet där den genomförs. Du kan t.ex. inte få ett stipendium för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land utan att inkludera dess interaktion med värdlandet.
 • Avgränsa din studie – två månader går fort, särskilt i ett främmande land!
 • Frågeställningen i din studie ska ha en generell samhällsmässig tillämpning, även om du studerar enskilda institutioner, organisationer eller specifika företeelser.
 • Välja ett ämne som rör utvecklingsproblematiken.
 • Välja ett ämne som gör att du måste vara på plats för att kunna utföra din studie (inte en skrivbordsstudie).
 • Inte välja ett land eller område som Utrikesdepartementet avråder från att resa till.
 • Din studie ska vara genomförbar. Fundera därför över vilken metod du väljer.
 • Om du ska använda tolk, fundera över vad det kan innebära för ditt resultat (val av tolk, man/kvinna, känd/främmande, insatt i ditt ämne/ej insatt, officiell/ej officiell etc).
 • Om du inte ska använda tolk – fundera över vad det kan innebära om ditt intervjuspråk inte är förstaspråket för de som blir intervjuade.
 • Din uppsats ska skrivas på engelska eller eventuellt på värdlandets officiella språk om det godkänns av din institution.

Urval och besked

Alla ansökningar bedöms av en grupp som består av en representant från varje fakultet (Samhällsvetenskaplig fakultet, Humanistisk fakultet, Medicinsk fakultet samt Teknisk-naturvetenskaplig fakultet). MFS-handläggaren vid International Office ingår också i gruppen men är inte med och fattar beslut om vilka uppsatser som ska beviljas stipendium.

Urvalet baseras på Sidas riktlinjer för Minor Field Studies. Både den akademiska kvaliteten och genomförbarheten i projektbeskrivningen kommer att bedömas. Du kan läsa mer om vad bedömningsgruppen utgår ifrån i dokumentet
Allmänna villkor - Minor Field Studies
(under rubriken §8–Bidragsmottagares urval av projektdeltagare)

Beslutet skickas via e-post till alla sökande ca en månad efter sista ansökningsdag. Beslutet går inte att överklaga.

Beslut om vilka som har beviljats stipendium diarieförs.

Gör så här

Fyll i ansökningsforumuläret på engelska:

Ansökningsformulär

Skriv ut din kompletta ansökan och bifoga obligatoriska bilagor. Vilka bilagor du ska bifoga hittar du i dokumentet:

Checklista

Ett av dokumenten du ska bifoga är:

Intyg från handledare vid Umeå universitet

Skicka eller lämna in din ansökan i ett kuvert, märkt "MFS" till Infocenter.

Vad har andra gjort?

Du hittar reseberättelser och uppsatser av studenter som har gjort fältstudier på:
Sök reseberättelser och uppsatser

Gå med i Minor Field Studies Facebookgrupp

På Facebook finns en MFS-grupp för studenter för att utbyta idéer, diskutera och ge varandra råd.