"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur du får tillgång till ditt stöd

På den här sidan får du veta vad de vanligaste stöden innebär. Du får också veta vad du ska göra för att få tillgång till dem.

När du har ansökt och fått ett besked om stöd finns det saker du behöver göra för att få tillgång till stödet. Här visas de vanligaste stöden.

Anpassad examination

Exempel på anpassad examination kan vara längre skrivtid, att få sitta i eget rum, få använda dator eller få en genomgång av digitala verktyg och programvaror inför examinationen. 

Anmäl behov av anpassad examination i god tid, gärna redan i början av kursen eller momentet, men senast 10 dagar före examinationen.*  

Examinator beslutar om du får anpassad examination eller inte. Ta kontakt med institutionens kontaktperson i god tid för att få veta hur du ska göra.

*Notera: Om du har behov av särskild utrustning, tillgång till egna programvaror med mer är det extra viktigt att du säger till redan i samband med kursstart för att säkerställa att anpassningarna fungerar på examinationsdagen.

Anpassning av kursmaterial

Innebär att materialet görs tillgängligt i det format som du behöver. Det kan exempelvis röra sig om punktskrift, taktila bilder eller stor stil. Materialet kan också anpassas genom att texten görs tillgänglig för läsning med talsyntes.

Om det material du behöver få i anpassat format är sådant som delas ut under utbildningen ska du vända dig till kontaktpersonen för din utbildning.

Behöver du få kurslitteraturen i anpassat format vänder du dig till läs- och skrivstöd på universitetsbiblioteket.

Anpassning av lokaler

Anpassningar av lokaler kan exempelvis handla om skyltning, fasta hörslingor, att lokaler behöver byggas om eller att det finns dörröppnare.

Det kan ta tid att förbereda anpassning av lokaler. Om du behöver det här stödet är det viktigt att du skickar in din ansökan om stöd för funktionsnedsättning redan i samband med att du söker till utbildning.

När du har fått beslut om anpassning av lokaler vänder du dig till kontaktpersonen på den aktuella institutionen för att få veta hur du ska gå tillväga.

Anteckningsstöd

För dig som har behov av anteckningsstöd tillhandahålls det via digitalt hjälpmedel såsom inspelningspenna.

Kontakta Infocenter via kontaktformulär på webben eller telefon och uppge dina kontaktuppgifter och skriv Boka utrustning i rubriken för att få stödet i undervisningssituationen.

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda dig av dessa hjälpmedel kan samordnare hjälpa dig med annat alternativ.

Extra handledning 

Kan exempelvis innebära att du får extra handledning i samband med praktik eller uppsatsarbete. Stödet ges under förutsättning att du deltar i den ordinarie handledning som erbjuds.

Ansvarig vid utbildningen beslutar i vilken mån rekommendationen kan tillhandahållas.

Kontakta aktuell handledare när du har behov av stödet.

Du kan också vända dig till din kontaktperson på programmet eller institutionen för att få veta hur du ska gå tillväga.

Extra lärarstöd

Extra lärarstöd kan innebära möjlighet till förtydligande av information, studieuppgifter och studieanvisningar. Rekommendation extra lärarstöd ges under förutsättning att du deltar i den ordinarie undervisning som erbjuds.

Kontakta aktuell lärare när du har behov av stödet.

Du kan också vända dig till din kontaktperson på programmet eller institutionen för att få veta hur du ska gå tillväga.

Ansvarig vid utbildningen beslutar i vilken mån rekommendationen kan tillhandahållas.

Få undervisningsmaterial i förväg

För att ge dig bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att du får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg.

Prata med aktuell lärare för att få det här stödet.

Förtur till grupprum

Kontakta Infocenter via kontaktformulär på webben eller telefon och uppge dina kontaktuppgifter och skriv Förtur till grupprum i rubriken.

Det är Infocenter som avgör vilka rum studenten får förtur till, men har du specifika önskemål försöker Infocenter att tillgodose det så långt det är möjligt. Du behöver boka grupprum minst sex dagar innan det datum då du vill använda rummet.

Individuellt anpassad studiegång

Innebär studieorganisatoriska åtgärder som anpassning av kursupplägg och tidsplan, deltidsstudier med mera.

Vänd dig till din kontaktperson på programmet eller institutionen för att få veta hur du ska gå tillväga.

Inspelningspenna (Smartpen)

För dig som har behov av anteckningsstöd under föreläsningar och seminarier tillhandahålls det via digitalt hjälpmedel, så kallad inspelningspenna (smartpen).

Kontakta Infocenter via kontaktformulär på webben eller telefon och uppge dina kontaktuppgifter och skriv Boka utrustning i rubriken för att få stödet i undervisningssituationen.

Så fungerar inspelningspennan

(Längd 24 minuter. Kapitelindelning finns. Engelskt tal och engelsk undertext.) 

 

Om du vill använda dig av ljudupptagning – kontrollera att du har det beviljat i ditt besked. I annat fall kontaktar du samordnare vid Riktat studentstöd som kan bevilja ljudupptagning.

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda dig av dessa hjälpmedel kan samordnare hjälpa dig med annat alternativ.

Har du redan en inspelningspenna och behöver teknisk support kan du kontakta företaget här.

Ljudinspelning för eget bruk 

Du som har fått beslut om stöd för funktionsnedsättning har rätt att göra ljud- och bildinspelning av föreläsningar. Bildinspelning avser fotografering av undervisningsmaterial som presenteras under föreläsning.

Umeå universitet tillhandahåller också Office 365 till alla studenter och där finns bland annat dikteringsfunktion som kan omvandla tal till text.

Läs mer vad som gäller om du ska göra ljudinspelning i Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer som finns i Regelverket vid Umeå universitet.

Mentor

Du som har fått mentorsstöd beviljat kan läsa mer i ditt besked om riktat pedagogiskt stöd hur du ska göra för att få tillgång till mentorsstödet.  

Läs mer här om vad mentorstödet innebär

Skrivassistans

Innebär att en person skriver ner det du säger när du inte har förmåga att skriva själv. Skrivassistans anlitas oftast i samband med inlämningsuppgifter och examinationer.

Din samordnare informerar dig om hur du ska gå tillväga om du har fått beslut om skrivassistans.

Stöd av medstudent eller personal

Stödet kan exempelvis handla om att få synstöd genom ledsagning, stöd för orientering eller för att navigera på lärplattformar. Personen kan också ge stöd när utrustning behöver flyttas mellan föreläsningssalar.

Stöd av medstudent kan antingen ges av en medstudent eller en anställd.

Om det är en medstudent som ska utföra det praktiska stödet, frågar du själv i första hand en av dina kurskamrater. Kontaktpersonen vid din utbildning kan också hjälpa dig att hitta en kurskamrat. Därefter anmäler stödpersonen sitt intresse via kontaktformuläret på webbsidan Studera med funktionsnedsättning.

Om det är en anställd som ska ledsaga dig ska du kontakta Infocenter och uppge dina kontaktuppgifter via kontaktformuläret som finns på webben eller via telefon. Därefter blir du kontaktad av personal från Infocenter för information om hur du gör för att få tillgång till stödet. Kontaktuppgifter till Infocenter hittar du här.

Transkribering

Innebär att inspelade undervisningsinslag omarbetas till text.

Transkribering kan ta tid att förbereda. Om du behöver det här stödet är det viktigt att du kontaktar utbildningen i god tid innan du behöver stödet. Det kan du antingen göra via kontaktformuläret på umu.se eller till kontaktpersonen som anges på kursens eller programmets webbsida

Du behöver inte beslut fån samordnare för att få transkribering.

Utbildningstolkning

Innebär teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning som utförs i studierelaterade sammanhang.

Utbildningstolkning kan ta tid att förbereda. Om du behöver det här stödet är det viktigt att du skickar in din ansökan om stöd för funktionsnedsättning redan i samband med att du söker till utbildning. Samordnaren informerar dig om hur du ska göra för att få stödet.

Utrustning

Utrustning som finns tillgänglig för undervisningssituationen
(exempelvis föreläsningar och seminarier)

 • Bordsmikrofon
 • Bärbar hörslinga
 • Diktafon
 • Höj- och sänkbart bord
 • Inspelningspenna (smartpen)
 • Inställbar stol
 • Ryggstöd och sittdyna
 • Ståmatta

Kontakta Infocenter via kontaktformulär på webben eller telefon och uppge dina kontaktuppgifter och skriv Boka utrustning i rubriken för att få stödet i undervisningssituationen.

Utrustning som finns tillgänglig vid salstentamen

 • Brusreducerande hörlurar
 • Höj- och sänkbart bord
 • Inställbar stol
 • Ryggstöd och sittdyna
 • Ståmatta

Anmäl ditt behov senast tio arbetsdagar innan examinationstillfället till din kontaktperson på programmet eller institutionen.

Ditt besked om riktat pedagogiskt stöd

Beskedet är dokumentet med dina samlade stöd (beslutade och rekommenderade) som din samordnare vid Riktat studentstöd ger dig. I beskedet framgår också giltighetstiden för stödet, samt annan viktig information. Läs mer om skillnaden mellan beslut och rekommendation här.

Beslut om stöd...

- är stödet som din samordnare vid Riktat studentstöd beslutat att du ska få.

- kan till exempel vara mentorstöd, ljudupptagning av föreläsningar eller utbildningstolkning.

Din samordnare är den som skrivit ditt besked. Vänd dig till hen om du upplever ett förändrat stödbehov eller har funderingar över beskedet.

Din samordnare finns angiven i beskedet. 

Rekommendation om stöd...

- är det stöd som din institution rekommenderas ge dig.

- beslutas av personal vid institutionen, till exempel examinator och lärare.

- kan exempelvis vara anpassningar vid examinationer, så som salstentamen och inlämningsuppgifter.

Kom ihåg att meddela dina rekommendationer till utbildningens kontaktperson genom att visa hen beskedet från Riktat studentstöd.

Om du behöver göra ändringar i beskedet 

Kontakta din samordnare om du märker att stödet inte fungerar eller är tillräckligt.

Senast uppdaterad: 2024-06-17