"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur du får tillgång till ditt stöd

På den här sidan får du veta vad de vanligaste stöden innebär. Du får också veta vad du ska göra för att få tillgång till dem.

När du har ansökt och fått ett beslut om stöd finns det saker du behöver göra för att få tillgång till stödet. Här visas de vanligaste stöden.

 • Anpassad examination

  Exempel på anpassad examination kan vara längre skrivtid, att sitta i eget rum eller få använda dator.

  Du ska alltid anmäla dig till skriftlig examination minst tio arbetsdagar innan examinationstillfället. Examinator beslutar om du får anpassad examination eller inte. Ta kontakt med institutionens kontaktperson i god tid för att få veta hur du ska göra.

  Fäll ihop
 • Anpassning av kursmaterial

  Innebär att materialet görs tillgängligt i det format som du behöver. Det kan exempelvis röra sig om punktskrift, taktila bilder eller stor stil. Materialet kan också göras tillgängligt genom att en person läser in texten eller scannar och redigerar texten för läsning med talsyntes.

  Om det material du behöver få i anpassat format är sådant som delas ut under utbildningen ska du vända dig till kontaktpersonen för din utbildning.

  Behöver du få kurslitteraturen i anpassat format vänder du dig till läs- och skrivstöd på universitetsbiblioteket.

  Fäll ihop
 • Anpassning av lokaler

  Anpassningar av lokaler kan exempelvis handla om skyltning, fasta hörslingor, att lokaler behöver byggas om eller att det finns dörröppnare.

  Det kan ta tid att förbereda anpassning av lokaler. Om du behöver det här stödet är det viktigt att du skickar in din ansökan om stöd för funktionsnedsättning redan i samband med att du söker till utbildning.

  När du har fått beslut om anpassning av lokaler vänder du dig till kontaktpersonen på den aktuella institutionen för att få veta hur du ska gå tillväga.

  Fäll ihop
 • Anteckningsstöd

  Anteckningsstöd innebär att en kurskamrat antecknar åt dig under föreläsningar och schemalagda seminarier, inklusive inspelade webbaserade föreläsningar. Kurskamraten får ersättning för att anteckna åt dig.

  Du som får anteckningar ansvarar själv för att bedöma riktigheten/relevansen i anteckningarna. Ett anteckningsstöd ska ses som ett komplement till föreläsningar och eventuella egna anteckningar, och ersätter inte närvaro vid föreläsningar eller för att ta del av webbaserade föreläsningar.

  Du får anteckningarna så snart som möjligt, antingen som papperskopior eller i digital form. Den som antecknar åt dig kommer att gå igenom anteckningarna med dig och ge förtydliganden om det behövs.

  I första hand frågar du själv en av dina kurskamrater om hen vill vara anteckningsstöd åt dig. Kontaktpersonen vid din utbildning kan också hjälpa dig att hitta en kurskamrat som kan anteckna åt dig.

  Fäll ihop
 • Extra lärarstöd

  Kan exempelvis innebära att du får extra handledning i samband med praktik eller uppsatsarbete, eller förtydliganden när det gäller andra studieuppgifter.

  Vänd dig till din kontaktperson på programmet eller institutionen för att få veta hur du ska gå tillväga.

  Fäll ihop
 • Föreläsningsmaterial i förväg

  För att ge dig bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att du får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg.

  Prata med aktuell lärare för att få det här stödet.

  Fäll ihop
 • Förtur till grupprum

  Innebär att du får förtur när det gäller att boka grupprum.

  Visa upp ditt beslut om stöd för personal i Infocenter. Boka grupprum minst sex dagar innan det datum då du vill använda rummet.

  Fäll ihop
 • Individuell studieplan

  Innebär att kursupplägget kan anpassas efter din funktionsnedsättning.

  Vänd dig till din kontaktperson på programmet eller institutionen för att få veta hur du ska gå tillväga.

  Fäll ihop
 • Ljudupptagning under föreläsningar

  Du som har fått beslut om stöd för funktionsnedsättning har rätt att göra ljudupptagning av föreläsningar.

  Läs mer vad som gäller om du ska göra ljudupptagning i Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer som finns i Regelverket vid Umeå universitet.

  Fäll ihop
 • Mentor

  Om du beviljas mentorstöd får du träffa en av Studentcentrums mentorer som kan ge dig stöd när det gäller studieteknik, studievanor och i att planera och strukturera dina studier.

  När du vill påbörja mentorstödet kontaktar du din samordnare. 

  Läs mer här om vad mentorstödet innebär.

  Fäll ihop
 • Skrivhjälp

  Innebär att en person skriver ner det som du säger när du inte har förmåga att skriva själv. Skrivhjälp anlitas oftast i samband med inlämningsuppgifter och examinationer.

  Samordnaren informerar dig om hur du ska gå tillväga om du har fått beslut om skrivhjälp.

  Fäll ihop
 • Stöd av medstudent eller personal

  Stödet kan exempelvis handla om att få synstöd genom ledsagning, stöd för orientering eller för att navigera på lärplattformar. Personen kan också ge stöd när utrustning behöver flyttas mellan föreläsningssalar.

  Stöd av medstudent som det står i beslutet du har fått från samordnare kan vara en medstudent eller en anställd.

  Om det är en medstudent som ska utföra det praktiska stödet, frågar du själv i första hand en av dina kurskamrater. Kontaktpersonen vid din utbildning kan också hjälpa dig att hitta en kurskamrat.

  Om det är en anställd som ska ledsaga dig ska du visa upp ditt beslut om stöd för personal i Infocenter. Boka ledsagare minst fem arbetsdagar innan det datum då du behöver ledsagaren.

  Fäll ihop
 • Transkribering

  Innebär att filmade undervisningsinslag omarbetas till text.

  Transkribering kan ta tid att förbereda. Om du behöver det här stödet är det viktigt att du skickar in din ansökan om stöd för funktionsnedsättning redan i samband med att du söker till utbildning.

  Fäll ihop
 • Utbildningstolkning

  Innebär teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning som utförs i studierelaterade sammanhang.

  Utbildningstolkning kan ta tid att förbereda. Om du behöver det här stödet är det viktigt att du skickar in din ansökan om stöd för funktionsnedsättning redan i samband med att du söker till utbildning. Samordnaren informerar dig om hur du ska göra för att få stödet.

  Fäll ihop
 • Utrustning

  Utrustning som finns tillgänglig för undervisningssituationen är:

  • Höj- och sänkbart bord
  • Inställbar stol
  • Bärbar hörslinga
  • Ryggstöd eller sittdyna

  Sådan utrustning kan även användas vid skriftliga examinationer.

  Kontakta Infocenter via kontaktformulär på webben eller telefon och uppge dina kontaktuppgifter för att få stödet i undervisningssituationen Om du behöver samma stöd vid skriftliga examinationer ska du anmäla ditt behov senast tio dagar innan examinationstillfället till din kontaktperson på programmet eller institutionen.

  Fäll ihop
Senast uppdaterad: 2023-03-03