"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagning, examen och tillgodoräknande

Antagningsordning

Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I antagningsordningen beskrivs nationella och lokala regler som gäller för anmälan, behörighetsbedömning, urval, antagning och liknande till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet. Antagningsordningen gäller även för högskoleförberedande och behörighetsgivande utbildning. Antagningsordningen innehåller även information om hur urval går till och hur ansökningar och övriga antagningsfrågor behandlas. Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gäller tillsvidare fr.o.m 2023-10-01. Med utbildning avses all utbildning, dvs kurser, kurspaket och program.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-752-23
Giltig: 1 oktober 2023 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2023-08-23
Ersätter dokument: Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-642-22) beslutad av universitetsstyrelsen 2022-06-08.

Regel - Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Examensordning

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Den lokala examensordningen klargör vilka lokala regler som gäller för examen som utfärdas vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2561-21
Giltig: 2021-12-14- tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-14
Ersätter dokument: Lokal examensordning vid Umeå universitet (FS 1.1-2441-18).

Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser

Här finns de aktuella lokala examensbeskrivningarna vid Umeå universitet.

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Här beskrivs lokala regler för examen vid Umeå universitet enligt 1993 års bestämmelser. Den gäller för studenter som har påbörjat sina studier före 1 juli 2007 och slutfört den sista kursen för examen senast 30 juni 2015. För studenter som har påbörjat sina studier efter 1 juli 2007 gäller "Regel - Lokal examensordning vid Umeå universitet 2007 års bestämmelser".

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 540-1241-93
Giltig: 2005-06-21 - tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2005-06-21
Ersätter dokument: Inget

Lokal examensordning vid Umeå universitet 1993 års bestämmelser

Inofficiella dokument om genomgången utbildning

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Reglerna syftar bland annat till att klargöra vad som gäller beträffande innehållet i inofficiella dokument som företrädare för universitetet kan komma att dela ut i samband med att en utbildning avslutas.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1231-20
Giltig: 2020-06-09 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-09
Ersätter dokument: FS 1.1-1737-15

Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning

Diplommallen, på svenska respektive engelska, finns på medarbetarwebben under Mallar med logotyp (för att se alla mallar krävs inloggning).

Instruktion för antagningsråd och examensråd

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS.1.1-767-24
Giltig: 2024-04-26 - och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-04-26
Ersätter dokument: Nyinrättat

Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet

Tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

I handläggningsordningen beskrivs processen för hur en student kan ansöka om och få beslut om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå när det gäller utbildning vid Umeå universitet. Handläggningsordningen beskriver också hur Umeå universitet på ett transparent och rättssäkert sätt ska behandla en ansökan fram till beslut. Den beskriver även Umeå universitets interna ansvarsfördelning i processen och den sökandes rätt att överklaga.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1230-20
Giltig: 2020-06-03 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-03
Ersätter dokument: FS 1.1-501-15

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Validering av behörighet genom reell kompetens

Handläggningsordning för validering av behörighet genom reell kompetens

I handläggningsordningen beskrivs processen för hur en person kan ansöka om och få beslut om validering av reell kompetens när det gäller behörighet till en sökt utbildning. Den ska fastställa en hållbar process för hanteringen av ansökningar om behörighet genom reell kompetens.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1907-22
Giltig: 2022-12-09 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-09
Ersätter dokument: FS 1.1-2222-18

Handlläggningsordning för validering av behörighet

Överklaganden vid Umeå universitet

Handläggningsordning för överklaganden vid Umeå universitet

Denna handläggningsordning behandlar de bestämmelser som styr Umeå universitets hantering av överklaganden och grundas på förvaltningslagen (2017:900) – FL - och bestämmelser som följer av den.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1608-19
Giltig: 2019-12-03-tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-03
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för överklaganden vid Umeå universitet

Examination och undervisning

Behandling av personuppgifter i studentarbeten

Regel och handläggningsordning för behandling av personuppgifter i studentarbeten

Syftet med detta dokument är att redogöra för vad som måste beaktas för att den personuppgiftsbehandling som sker då en student behandlar personuppgifter inom ramen för sina studier, exempelvis inom ett studentarbete, ska vara laglig. Dokumentet har som syfte att stödja kursansvarig institution och studenten i hur ett personuppgifter ska behandlas för att GDPR ska följas.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-322-22
Giltig: 2022-02-18 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-18
Ersätter dokument: Ny inrättat

Regel och handläggningsordning för behandling av personuppgifter i studentarbeten_FS 1.1-322-22.pdf (363 kB)

Betyg och examination

Regler för betyg och examination

Regeln syftar till att tydliggöra och rättssäkra betygssättning och examination vid Umeå universitet. I dokumentet finns bland annat regler och rutiner för examinator, betyg, obligatoriska utbildningsmoment, anpassad examinationsform och omprov.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-574-22
Giltig: 2022-04-29 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-04-29
Ersätter dokument: Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå FS 1.1-2368-18

Regler för betyg och examination

Disciplinärenden

Handläggningsordning för disciplinärenden

Beskriver hur misstänkt fusk mm ska hanteras från anmälan till beslut och vilka konsekvenser en eventuell avstängning av student i anledning av fusk kan ge upphov till.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2473-23
Giltig: 2023-05-26 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-05-26
Ersätter dokument: FS 1.1-1020-17

Handläggningsordning för disciplinärenden

Ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Dokumentet anger vilka regler som gäller för ljudupptagning, fotografering och filmning mm vid föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på forskarnivå, Utbildning på grund- och avancerad nivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-501-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-05-12
Ersätter dokument: Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer Datum 2008-11-18 Dnr 500-4078-08

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regel för praktik och studieresor

I regeln definieras regler för praktikplacering samt bidrag och ersättningar till studerande för merkostnader vid praktik och studieresor.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: 1.1-2252-22
Giltig: 2022-12-02 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-02
Ersätter dokument: Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet (dnr 500-1021-13).

FS 1.1-2252-22 Regel för praktik och studieresor

Salstentamen

Regel för salstentamen

Regeln syftar till att främja en rättssäker examination. Reglerna ska tillämpas såväl vid ordinarie prov som vid omprov och består av två delar: Regler för salstentamen som riktar sig till studenter samt Hantering av salstentamen som riktar sig till de verksamheter som arrangerar tentamen.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsservice
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-405-23
Giltig: 2023-08-28–tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-03-03
Ersätter dokument: Regler och riktlinjer för salstentamen samt handläggningsordning för salstentamen, FS 1.1.2-784-14

Regel för salstentamen

Studieadministration på grund- och avancerad nivå

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Här regleras hur scheman, registrering, studieuppehåll, studieavbrott, utlämning av prov, inrapportering och publicering av provresultat samt kostnader för studenter ska hanteras vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-639-21
Giltig: 2021-06-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-04
Ersätter dokument: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå FS 1.1-953-18 samt kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer Dnr: 500-781-13.

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Uppdragsutbildning

Handläggningsordning för uppdragsutbildning

Handläggningsordningen innehåller följande delar: • Två processbeskrivningar som utgår från efterfrågestyrd respektive utbudsstyrd uppdragsutbildning. • Uppdragsutbildning – planering och genomförande. * Vänligen notera att tillhörande mallar och stöddokument ligger på sidan Uppdragsutbildning på Aurora.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Kerstin Reinholdsson
Område: Uppdragsutbildning
Diarienummer: FS 1.1 2714-21
Giltig: 2022-01-01 -- tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21
Ersätter dokument: FS 1.1-570-15

Handläggningsordning för uppdragsutbildning

Utbildningssamarbeten som leder till dubbel, multipel eller gemensam examen på grundnivå och avancerad nivå

Handläggningsordning för Utbildningssamarbeten som leder till dubbel, multipel eller gemensam examen på grundnivå och avancerad nivå

Styrdokumentet beskriver vad som gäller för utbildningssamarbeten som leder till dubbel, multipel eller gemensam examen på grundnivå och avancerad nivå. Den tar utgångspunkt i de lagstadgade krav som finns på nationell nivå och de krav som universitet ställer på dessa samarbeten.

Typ: Handläggningsordning
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2237-23
Giltig: 2024-02-2-tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-02-02
Ersätter dokument: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå. Fastställt av rektor den 2012- 06-19 (UmU 100-1444-12)

Handläggningsordning för utbildningssamarbeten som leder till dubbel, multipel eller gemensam examen på grundnivå och avancerad nivå

Studentstöd och studentinflytande

Studentinflytande vid Umeå universitet

Regler för studentinflytande

Detta dokument anger den praktiska tillämpningen vid universitetet av bestämmelser angående studentinflytande som föreskrivs i lag och förordning. Huvudsakliga mottagare av detta styrdokument är universitetets personal, studenter och studentkårer. Dokumentet beskriver studenters rätt till inflytande och representation, studentkårernas ansvar att utse studentrepresentanter som företrädare för studenterna samt universitetets ansvar och åtgärder för att skapa förutsättningar för studentinflytande.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på forskarnivå, utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-2069-23
Giltig: 2023-11-10 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-11-10
Ersätter dokument: Regler för studentinflytande vid Umeå universitet (FS 1.1-1950-15) fastställd av rektor 2015-12-22

Regler för studentinflytande vid Umeå universitet

Studentsammanslutningars ställning som studentkår

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till studentkårer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-2327-21
Giltig: 2022-01-01 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-12-09
Ersätter dokument: Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-2242-18) fastställd av universitetsstyrelsen 13 december 2018.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Studievägledning

Handläggningsordning för studievägledning

Här beskrivs hur studenter och personer som avser påbörja en utbildning ska ges tillgång till studievägledning i enlighet med högskoleförordningen (1993:100). För att säkra en likvärdig kvalitet och tillgänglighet för hela universitetet definieras studievägledarrollen samt vilka ansvarsområden som studievägledare har på de olika organisatoriska nivåerna.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2548-18
Giltig: 2020-06-23 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-23

Handläggningsordning för studievägledning

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Här beskrivs processen för hur studenter ska ansöka om och få beslut om stöd, vilka stödåtgärder som erbjuds och universitetets interna ansvarsfördelning för stöd- och anpassningsåtgärder till studenter med funktionsnedsättning.

Typ: Annat
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-177-23
Giltig: 2023-03-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-02-03
Ersätter dokument: Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning (dnr FS 1.1–2118-16, beslutsdatum 2017-03-14).

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Utbildningsplanering och utbildningskvalitet

Att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning

Denna handläggningsordning beskriver processen för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurser, lokal examensbeskrivning, utbildningsprogram och huvudområden vid Umeå universitet. Syftet med handläggningsordningen och därtill kopplade dokument är att bidra till kvalitetssäkring av universitetets utbildningsutbud

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-2345-18
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för att inrätta eller avveckla huvudområden, dnr FS 1.1-1986-16

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning

Elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet

Regel - lokala bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet

I detta dokument beskrivs Umeå universitets regel - lokala bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer. Regeln beskriver de möjligheter som elitidrottsavtalet innebär för studenten samt vilka anpassningar som institutioner/enheter utifrån bästa förmåga ska tillgodose

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Idrottshögskolan
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1941-23
Giltig: 2023-10-27 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-27
Ersätter dokument: Regel - lokala bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet FS 1.1-1120-22 samt Policy-dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet. Dnr: FS 1.1.1503-18 Datum: 2022-06-10

Regel - lokala bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet

Examensarbeten

Handläggningsordning för examensarbeten

Syftet med denna handläggningsordning är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid examensarbetskurser. Handläggningsordningen är gemensam och gäller för hela Umeå universitet. Fakulteter liksom institutioner bör med denna som grund utarbeta ytterligare preciseringar som är anpassade till specifika kurser. Handläggningsordningen utgår från regler fastställda av rektor.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1951-15
Giltig: 2016-03-22 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-03-22
Ersätter dokument: Inget

Handläggningsordning för examensarbeten

Externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Denna handläggningsordning beskriver Umeå universitets interna process för arbetet med Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar och omfattar dels utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels utbildning på forskarnivå. Andra typer av granskningar som ingår i UKÄs nationella kvalitetssäkringssystem hanteras i annan ordning vid Umeå universitet och omfattas inte av denna handläggningsordning.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-162-18
Giltig: 2018-03-06 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-03-06
Ersätter dokument: Handläggningsordning för redovisning av åtgärder med anledning av omdömet bristande kvalitet (Umu 500-1919-13) beslutad av rektor 2014-02-18.

Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Internationalisering - policy

Policy för internationalisering

Umeå universitets policy för internationalisering är tänkt att ge inspiration och stöd för arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering anpassade för varje verksamhet. Till detta inriktningsdokument hör även ett digitalt appendix med bland annat referenser, litteratur och goda exempel. Appendixet är tänkt att fördjupa, ge goda exempel och inspiration på webben. Det ska förenkla arbetet med att ta fram handlingsplaner för institutioner, fakulteter, enheter samt på en universitetsövergripande nivå. Appendixet finns på Aurora under Utbilda och forska/Internationalisering/Stöd till internationalisering.

Typ: Policy
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning), Forskning
Diarienummer: FS 1.1-212-22
Giltig: 2022-03-04 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-04
Ersätter dokument: Strategi för internationalisering av utbildning vid Umeå universitet (FS 1.1.1-284-14) beslutad av rektor 24 juni 2014

Policy för internationalisering

Kursplaner och kurslitteraturlistor

Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor

Regeln innehåller regler och riktlinjer för vad som ska finnas med i en kursplan och litteraturlista. Här beskrivs också hur arbetet med kursplaner och kurslitteratur i Umeå universitets kurs- och utbildningsdatabas, Selma, ska gå till.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-575-22
Giltig: 2022-04-29 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-04-29
Ersätter dokument: Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå FS 1.1–2311–18

Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor

Kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystem för utbildning

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska nivåer och genomförs i olika tidscykler. Detta dokument beskriver dessa aktiviteter och hur de bidrar till såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-1324-18
Giltig: 2019-02-26 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-02-26
Ersätter dokument: Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet (FS 1.1-220-17) beslutad av rektor 2017-02-21, Kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-780-15) beslutad av rektor 2017-01-31.

Kvalitetssystem för utbildning

Studieavgifter

Regler för studieavgifter

Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i EES eller i Schweiz. Regeln beskriver Umeå universitets hantering av dessa avgifter, bl a angående fastställande av studieavgifter, betalningsvillkor, och villkor för återbetalning.

Typ: Regel
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-560-24
Giltig: 2024-03-15 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2024-03-15
Ersätter dokument: Regler för studieavgifter 2021-03-23 (FS 1.1-637-21)

Regler för studieavgifter

Terminstider - läsårets förläggning samt undervisningsfria dagar

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Föreliggande regler anger vilka datum som gäller vid Umeå universitet för terminstider och läsårets förläggning samt vilka dagar som bör vara undervisnings- och examinationsfria. Reglerna följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer gällande terminstider och läsårets förläggning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-118-18
Giltig: 2021-10-26 - 2031-06-08
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-10-26
Ersätter dokument: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18) beslutad av rektor 6 november 2020.

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå

Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå

Dokumentet innehåller regler om utbildningsplaner som fastställs vid Umeå universitet. Syftet är att säkerställa en rättssäker och universitetsgemensam process för inrättande och revidering av utbildningsplaner.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1–142–19
Giltig: Från och med 2020-01-01 och tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-11-11
Ersätter dokument: Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet (Dnr: 500-2102-11) fastställd av rektor 2014-06-24.

Regler för utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå

 

Senast uppdaterad: 2024-05-03