"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning i industridesign

Forskarutbildning är ett av de viktigaste sätten för högskolor att förbereda framtiden för sina ämnen. Inom området för design är emellertid forskarutbildning i detta syfte något tämligen nytt.

Av tradition har denna verksamhet tillgodosetts genom konstnärlig utveckling och genom det kontinuerliga utvecklande av ämnet och hantverket som yrkesskicklighet och praktik kan bidra med. Trots att det finns en lång tradition av forskning om design som ämne vid de konstvetenskapliga institutionerna, t.ex. designhistoria och kritik, har konst- och designskolorna först på senare tid börjat utbilda forskare. Den första doktoranden som utexaminerades från Designhögskolan i Umeå försvarade sin avhandling i oktober 2012. Men under de senaste decennierna har en betydande uppbyggnad av forskningen vid konst- och designskolor ägt rum, både nationellt och internationellt.

Design är en konstnärlig verksamhet. För att använda forskning och forskarutbildning för att främja och fördjupa kunskaperna om och förståelsen för design krävs det därför både akademisk och konstnärlig exakthet, skärpa och kontextuell medvetenhet. Forskning om design inbegriper en rad olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till konstnärligt experimenterande, ofta i form av innovativa kombinationer som styrs av ett medvetet behov av att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design skulle kunna utvecklas i framtiden.

I vårt forskningsprogram Prototyping practices undersöker vi exempelvis framväxande former av design som motsvarar radikala förändringar av designpraktikens grundvalar och villkor. Inom detta program ställer vi bland annat följande frågor: Hur kan framtiden te sig för användarcentrerad design när design inte (bara) är en yrkesverksamhet som bedrivs i ateljéer utan en kontinuerlig social verksamhet som äger rum mitt i vardagslivet? Hur skulle en kritisk designpraktik utformas som är inriktad på att lyfta fram kontroversiella frågor och problem snarare än att åstadkomma effektiva lösningar? Eller, vad händer om design inte längre är knuten till industriella former av massproduktion utan i stället ägnar sig åt lokal, småskalig produktion med hjälp av 3D-utskrifter och liknande framväxande tekniker?

Vår forskarutbildning handlar om att förstå de nuvarande och framtida grundvalarna för designpraktik. Genom forskarutbildningen vid Designhögskolan vid Umeå universitet utvecklar formgivarna avancerade färdigheter i utformandet av praktiska, teoretiska och metodiska bidrag till området för design, som kommer att forma ämnet under de kommande decennierna.

Läs mer om forskningen vid Designhögskolan

Aktuell avhandling

Designevolution genom kampsporten capoeira

Nicholas Torretta hämtar inspiration från capoeira för att belysa maktstrukturer inom industridesigntänkandet.

Tillbaka till framtiden – designhistoria tar sig an morgondagen

Maria Göransdotter undersöker om glömda episoder i designhistorien kan öppna nya perspektiv.

Misslyckas sociala medier med att stimulera mänskliga relationer?

Christoffel Kuenen skriver i sin avhandling att sociala medier inte är utvecklade för digital gemenskap.

Studieplaner

Industridesign

Studierektor

Maria Göransdotter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 36
Senast uppdaterad: 2022-11-03