Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi C, 30 hp

Engelskt namn: Ethnology C

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 till 2018-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-02-27

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar studier i aktuella teorier och metoder inom etnologi med tyngdpunkt på författandet av en vetenskaplig uppsats. Kursen är indelad i fyra moment, vilka beskrivs nedan:

Moment 1. Introduktion till uppsats, 1,5 hp
Introduction
Momentet behandlar hur en vetenskaplig undersökning läggs upp med; problemformulering, förslag på metod och materialinsamling, litteratursökning samt upprättande av tidsplan.

Moment 2. Kulturteori, 7,5 hp
Culture Theory
Momentet syftar till att fördjupa och bredda kunskap om internationella forskningsinriktningar och metoddebatter med relevans för etnologi.

Moment 3. Specialkurs, 6 hp
Individual reading list
Inom moment 3 görs ett individuellt studium av uppsatsrelevant litteratur med särskilt beaktande av metodiska och teoretiska problem. Litteraturen skall omfatta ca 1000 sidor och väljs tillsammans med handledaren. Vid fortlöpande seminarier presenteras och diskuteras litteraturen som slutligen redovisas i form av individuellt paper där teori, metod och resultat diskuteras.

Moment 4. Uppsatsarbete, 15 hp
Essay
Under momentet författas en vetenskaplig uppsats som försvaras vid en offentlig opposition vid terminens slut. Vid samma tillfälle ska studenten kritiskt granska (opponera på) en annan uppsats.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för aktuella teoretiska riktningar med relevans för etnologiämnet
 • utföra materialsamling, forskningsinriktade litteraturstudier samt vetenskaplig bearbetning av empiriskt material
 • planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig uppsats
 • granska och problematisera vetenskapliga uppsatser
 • genomföra en opponering på en annan uppsats
Efter moment 1 (Introduktion till uppsats) ska studenten inneha färdighet i:
 • planering av vetenskapligt projekt
 • redovisning av planering i PM-form
Efter moment 2 (Kulturteori) ska studenten kunna:
 • redogöra för viktiga teoretiska riktningar med relevans för etnologiämnet
 • redogöra för aktuella metodologiska diskussioner inom etnologiämnet
Efter moment 3 (Specialkurs) ska studenten kunna:
 • muntligt och skriftligt självständigt diskutera vetenskaplig litteratur
 • redovisa relevant forskning inom ett individuellt valt område
Efter moment 4 (Uppsatsarbete) ska studenten kunna:
 • inom begränsad tidsrymd självständigt insamla, bearbeta och analysera ett etnologiskt material
 • vetenskapligt presentera empiri och litteraturstudier i form av en uppsats
 • genomföra en opposition på en annan uppsats enligt vedertagen akademisk praktik
 • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning.

Behörighetskrav

Univ:Etnologi A 30 hp. Etnologi B 30 hp eller motsvarande med minst 22,5 hp, inklusive B-uppsats, avklarade.

Undervisningens upplägg

Moment 1: Introduktion, webb-baserade seminarier samt enskild handledning.
Moment 2: Introduktioner av delmoment och webb-baserade seminarier.
Moment 3: Individuell handledning och webb-baserade seminarier.
Moment 4: Arbetsseminarier och kontinuerlig enskild handledning. Webb-baserat examinerande seminarium.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer mer information.

Examination

Moment 1: Individuellt PM med uppsatsämne, förslag på metod och material, litteraturval för moment 3 (upprättad i samråd med handledare) samt tidsplan. Betyg enligt graderna Godkänd (G) och Underkänd (U).
Moment 2: Hemskrivning. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), (Godkänd (G) och Underkänd (U).
Moment 3: Individuellt paper samt seminariedeltagande. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).
Moment 4: Uppsats som bör omfatta cirka 30 A4-sidor, 12 p, 1,5 radavstånd. Den ventileras vid obligatoriskt seminarium. Obligatoriskt är även att opponera på en seminarieuppsats. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. För väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på moment 4, uppsatsarbete, samt antingen moment 2 eller 3, med minst 21 högskolepoäng sammantaget. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum.

Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i etnologi.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Moment 2: Kulturteori (7,5 hp)

Davies Charlotte Aull
Reflexive ethnography : a guide to researching selves and others
London : Routledge : 1999 : 257 s. :
ISBN: 0-415-15190-2 ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (finns som E-bok)

Diskursetnologi
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Obligatorisk

Frykman Jonas
Berörd : plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys
Stockholm : Carlsson : 2012 : 175 s. :
ISBN: 978-91-7331-524-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Poststrukturalism : metodologi, teori, kritik
Herz Marcus, Johansson Thomas
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 183 s. :
ISBN: 9789147111411
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer artiklar om ca 100 sidor enligt lärares anvisning.

Moment 3: Specialkurs (6 hp)

Individuell litteraturlista om ca 1000 sidor, med anknytning till uppsatsämne, upprättas i samråd med handledare.

Moment 4: Uppsatsarbete (15 hp)

Litteratur väljs i samråd med handledare.