Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi C, 30 hp

Engelskt namn: Ethnology C

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2020-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2018-03-05

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar studier i aktuella teorier och metoder inom etnologi med tyngdpunkt på skapandet av en egen studie och författandet av en vetenskaplig uppsats. Kursen är indelad i fyra moment, vilka beskrivs nedan:

Moment 1. Introduktion till uppsats, 1,5 hp
Introduction
Momentet behandlar hur en vetenskaplig undersökning läggs upp med; problemformulering, förslag på metod och materialinsamling, litteratursökning samt upprättande av tidsplan.

Moment 2. Kulturteori och metod, 7,5 hp
Culture Theory
Momentet syftar till att både fördjupa och bredda kunskap om nationella och internationella forskningsinriktningar, kulturteoretiska begrepp- och metoddiskussioner med hög relevans för forskning inom etnologi.

Moment 3. Individuell litteraturfördjupning, 6 hp
Individual reading list
Inom detta moment görs ett individuellt studium av uppsatsrelevant litteratur i relation till aktuella fält för valt uppsatsämne. Momentet redovisas i form av individuellt paper där litteraturfördjupningen diskuteras och problematiseras i relation till det egna uppsatsämnet.

Moment 4. Uppsatsarbete, 15 hp
Essay
Momentet innebär skrivande av en vetenskaplig uppsats, vilket inkluderar färdigheter i insamling av empiriskt material, vetenskaplig bearbetning, problematisering och teoretisk analys samt skriftlig presentation av detsamma. Stor vikt läggs vid självständigt arbete och självständig reflektion. Den studerande genomför också en kritisk granskning (opposition) av en annan students uppsats.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för aktuella teoretiska riktningar med relevans för etnologiämnet
 • utföra materialsamling, forskningsinriktade litteraturstudier samt vetenskaplig bearbetning av empiriskt material
 • planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig uppsats
 • granska och problematisera vetenskapliga uppsatser
 • genomföra en opponering på en annan uppsats
Efter moment 1 (Introduktion till uppsats) ska studenten inneha färdighet i:
 • planering av vetenskaplig uppsats
 • redovisning av planering i PM-form
Efter moment 2 (Kulturteori och metod) ska studenten kunna:
 • redogöra för viktiga teoretiska riktningar med relevans för etnologiämnet
 • redogöra för aktuella metodologiska diskussioner inom etnologiämnet
 • redogöra för teoretiska perspektiv och metod i relation till valt uppsatsämne
Efter moment 3 (Individuell litteraturfördjupning) ska studenten kunna:
 • muntligt och skriftligt självständigt diskutera vetenskaplig litteratur
 • redovisa vald individuell fördjupning i relation till frågeställningar valt uppsatsämne
Efter moment 4 (Uppsatsarbete) ska studenten kunna:
 • inom begränsad tidsrymd självständigt insamla, bearbeta och analysera ett etnologiskt material
 • vetenskapligt presentera empiri och litteraturstudier i form av en uppsats
 • genomföra en opposition på en annan uppsats enligt vedertagen akademisk praktik
 • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning.

Behörighetskrav

Univ:Etnologi A 30 hp. Etnologi B 30 hp eller motsvarande med minst 22,5 hp, inklusive B-uppsats, avklarade.

Undervisningens upplägg

Moment 1: Introduktion, webb-baserade seminarier samt enskild handledning.
Moment 2: Introduktioner av delmoment och webb-baserade seminarier.
Moment 3: Individuell handledning och webb-baserade seminarier.
Moment 4: Arbetsseminarier och kontinuerlig enskild handledning. Webb-baserat examinerande seminarium.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Moment 1: Individuellt PM med uppsatsämne, förslag på metod och material, litteraturval för moment 3 (upprättad i samråd med kursansvarig) samt tidsplan. Betyg enligt graderna Godkänd (G) och Underkänd (U).
Moment 2: Hemskrivning. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), (Godkänd (G) och Underkänd (U).
Moment 3: Individuellt paper. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).
Moment 4: Uppsats som bör omfatta cirka 30 A4-sidor, 12 p, 1,5 radavstånd. Den ventileras vid obligatoriskt seminarium. Obligatoriskt är även att opponera på en seminarieuppsats. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. För väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på moment 4, uppsatsarbete, samt antingen moment 2 eller 3, med minst 21 högskolepoäng sammantaget. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum.

Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursens start.

Moment 1: Introduktion till uppsats (1,5 hp)

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2: Kulturteori och metod (7,5 hp)

Diskursetnologi
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Obligatorisk

Frykman Jonas
Berörd : plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys
Stockholm : Carlsson : 2012 : 175 s. :
ISBN: 978-91-7331-524-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gunnemark Kerstin
Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
ISBN: 978-91-44-07315-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer artiklar om ca 200 sidor enligt kursansvarigs anvisning.

Moment 3: Individuell litteraturfördjupning (6 hp)

Individuell litteraturlista om ca 800 sidor, med hög relevans för valt uppsatsämne, upprättas i samråd med kursansvarig.

Moment 4: Uppsatsarbete (15 hp)

Referenslitteratur

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva
5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
ISBN: 978-91-40-68812-5
Se bibliotekskatalogen Album