Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi C, 30 hp

Engelskt namn: Ethnology C

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 till 2012-09-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2009-06-25

Innehåll

Målet är att ge ökad förtrogenhet med aktuella teorier och metoder inom etnologin. Kursens tyngdpunkt ligger på författandet av vetenskaplig uppsats. Kursen är indelad i fyra moment: 1)Introduktion till uppsats, 2) Kulturteori, 3) Specialkurs och 4) Uppsatsarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Redogöra för: - Aktuella teoretiska inriktningar med relevans för etnologiämnet Utföra: - Materialsökning, forskningsinriktade litteraturstudier samt vetenskaplig bearbetning av primärmaterial Inneha färdigheter i: - Planering och genomförande av vetenskaplig studie - Vetenskaplig redovisning av forskningsprojekt - Bedömning av vetenskapliga arbeten

Behörighetskrav

Univ:Etnologi B 30 högskolepoäng eller motsv

Undervisningens upplägg

Moment 1: Föreläsningar, seminarier samt enskild handledning. Moment 2: Föreläsningar och diskussionsseminarier. Moment 3: Litteraturseminarier och gruppdiskussioner. Moment 4: Arbetsseminarier och kontinuerlig enskild handledning. MOMENT 1. Introduktion till uppsats (1,5 hp) Introduction Momentet är inriktat på uppläggning av vetenskaplig undersökning med problemformulering, litteratursökning samt upprättande av tidsplan. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska studenten inneha färdighet i: - Planering av vetenskapligt projekt - Redovisning av planering i PM-form MOMENT 2. Kulturteori (7,5 hp) Culture Theory Momentet ger en fördjupad kunskap om internationella forskningsinriktningar och metoddebatter med relevans för etnologin, som modernitetsteori, genusteori, diskursanalys, ritualanalys samt reflexivitetsdiskussioner. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska studenten kunna: Redogöra för - Viktiga teoretiska inriktningar med relevans för etnologiämnet - Aktuella metodologiska diskussioner inom etnologiämnet MOMENT 3. Specialkurs (6 hp) Individual reading list Inom moment 3 görs ett individuellt studium av uppsatsrelevant litteratur med särskilt beaktande av metodiska och teoretiska problem. Litteraturen skall omfatta ca 1000 sidor och väljs tillsammans med handledaren. Vid fortlöpande seminarier presenteras och diskuteras litteraturen som slutligen redovisas i form av individuellt paper där dess teori, metod och resultat diskuteras. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska studenten kunna: - Muntligt och skriftligt självständigt diskutera vetenskaplig litteratur Ha fördjupade kunskaper i: - Relevant forskning inom ett individuellt valt område inom etnologiämnet MOMENT 4. Uppsatsarbete (15 hp) Essay I momentet ska en vetenskaplig undersökning genomföras och redovisas i uppsatsform. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment ska studenten kunna: - inom begränsad tidsrymd självständigt insamla och bearbeta ett etnologiskt material - vetenskapligt presentera detta i form av en uppsats - genomföra en opposition på en annan uppsats på ett adekvat sätt ha erfarenhet av: - hur uppsatser granskas vid akademiskt seminarium - eget akademiskt arbete

Examination

Moment 1: Individuellt PM med uppsatsämne, litteraturval för moment 3 (upprättad i samråd med handledare) samt tidsplan. Moment 2: Hemskrivning. Moment 3: Individuellt paper om ca 5 sidor samt seminariedeltagande. Moment 4: Uppsats som bör omfatta cirka 30 A4-sidor. Den ventileras vid obligatoriskt seminarium. Obligatoriskt är även att opponera på en seminarieuppsats. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Får den studerande underkänt på en hemtentamen kan som alternativ till omprov restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på 3 av 4 moment. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande sker i samband med att den studerande antagits till kurs eller program eller under studiernas gång. Ansökan görs på en särskild blankett för tillgodoräknande. http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i etnologi.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36

Litteraturlistan är reviderad att gälla från 2009 vecka 36. Revidering före ny kursstart kan förekomma. Moment 2. Kulturteori (7,5 hp) Briggs, Charles & Bauman, Richard 1992: Genre, Intertextuality, and Social Power. Journal of Linguistic Anthropology 2(2).131-172. Bourdieu, Pierre 1993/1986: Distinktionen. I: Kultursociologiska texter i urval av Donald Broady och Mikael Palme. Stockholm:Symposion. Butler, Judith. Könet brinner! Judith Butlers texter i urval av Tiina Rosenberg. Stockholm: Norstedts. (Inledning + två valda kapitel) Ehn, Billy & Klein, Barbro. Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. Carlssons. Stockholm 1996. Giddens, Anthony 1997: Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. Turner, Victor 1995/1969: The ritual process: Structure and Anti-Structure. New York:de Gruyter.

Diskursanalys som teori och metod.
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3. Specialkurs (6 hp) Individuell litteraturlista om ca 1000 sidor, med anknytning till uppsatsämne, upprättas i samråd med handledare. Moment 4. Uppsatsarbete (15 hp) Litteratur väljs i samråd med handledare.