"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi C, 30 hp

Engelskt namn: Ethnology C

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1ET004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-01-10

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar studiet av aktuella kultur- och samhällsteorier, metoder för insamling och analys med relevans för forskning inom etnologi. Tyngdpunkten ligger på att den studerande ges förutsättningar att självständigt formulera, skapa och genomföra en undersökning som sedan i presenteras i form av en vetenskaplig uppsats på kandidatnivå. Kursen är indelad i tre moduler, vilka beskrivs nedan:

Modul 1. Kulturteori och metod, 7,5 hp
Culture Theory and method
Modulen syftar till att både fördjupa och bredda kunskap om nationella och internationella forskningsinriktningar, kulturteoretiska begrepp- och metoddiskussioner med hög relevans för forskning inom etnologi. Modulen behandlar också hur etnologiska undersökningar läggs upp med problemformulering, val av metod och materialinsamling, bearbetning och analys med stöd av aktuella begrepp, teoretiska perspektiv och reflexivitet som metod.

Modul 2. Från undersökning till text, 7,5 hp
Individual reading list
Inom denna modul görs ett individuellt upplägg av fältarbete, metod och teori och relevant litteratur i relation till aktuella fält för valt uppsatsämne. Modulen redovisas i form av individuellt paper där undersökningens metod-, teori- och litteraturfördjupning diskuteras och problematiseras i relation till det egna uppsatsämnets problemformulering och avgränsning.

Modul 3. Examensarbete, 15 hp
Graduate Thesis
Modulen innebär att genomföra en undersökning och författa en vetenskaplig uppsats med stöd av individuell handledning. Här tränas och används färdigheter som formulering av ett uppsatsämne, insamling och bearbetning av empiriskt material, problematisering och teoretisk grundad analys samt skriftlig presentation av detsamma. Modulens upplägg och examination innebär att stor vikt läggs vid självständigt arbete och reflektion. Den studerande genomför också en kritisk granskning (opposition) av en annan students uppsats.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kulturteori och metod, 7,5 hp
Culture Theory and method
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för viktiga teoretiska riktningar med relevans för etnologiämnet

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • redogöra för aktuella metodologiska diskussioner inom etnologiämnet

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • redogöra för teoretiska perspektiv och metod i relation till valt uppsatsämne,
 • redovisa en planering av ett vetenskapligt uppsatsarbete i form av ett pm.

 

Modul 2. Från undersökning till text, 7,5 hp
Individual reading list
 

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • muntligt och skriftligt självständigt diskutera vetenskaplig litteratur

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • välja relevant litteratur som bearbetas och diskuteras i relation till uppsatsämne

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • redovisa vald individuell fördjupning i metod, teori och tidigare forskning i relation till planerat uppsatsarbete och frågeställningar inom valt uppsatsämne

 

Modul 3. Examensarbete, 15 hp
Graduate Thesis

 

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • inom begränsad tidsrymd självständigt insamla, bearbeta och analysera ett etnologiskt material inom valt uppsatsämne

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • presentera analys av empiri och litteraturstudier i form av en vetenskaplig uppsats på kandidatnivå

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • genomföra en opposition på en annan uppsats enligt vedertagen akademisk praktik
 • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning och formalia 

Behörighetskrav

Univ: Etnologi A 30 hp. Etnologi B 30 hp eller motsvarande med minst 22,5 hp, inklusive B-uppsats, avklarade.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning. I de fall närvo vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande art, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

 

Modul 1. Kulturteori och metod, 7,5 hp

Culture Theory and method
Modulen examineras löpande genom seminarier, uppsats-PM samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier och uppsats-PM är Underkänt (U) och Godkänt (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och uppgifter samt på individuell hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och uppgifter samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.
 

Modul 2. Från undersökning till text, 7,5 hp
Individual reading list

Modulen examineras löpande genom seminarier, litteratursök-workshop samt genom ett individuellt paper utifrån vald litteraturfördjupning. Betygsskalan för seminarier och workshop är Underkänt (U) och Godkänt (G). Betygsskalan för individuellt paper är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, workshop och uppgifter samt på individuellt paper. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, workshop och uppgifter samt Väl godkänd på individuellt paper.
 

 

Modul 3. Examensarbete, 15 hp
Graduate Thesis

Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom en individuell uppsats. Betygsskalan för seminarier och uppgifter (såsom ventilering av individuell uppsats och opponering på en seminarieuppsats) är Underkänt (U) och Godkänt (G). Betygsskalan för individuell uppsats är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och uppgifter samt på individuell uppsats. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och uppgifter samt Väl godkänd på individuell uppsats.
 

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. För väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på modul 3 uppsatsarbete, samt antingen modul 1 eller 2, med minst 22,5 högskolepoäng sammantaget. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum.

Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 


Tillgodoräknande

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Kulturteori och metod (7,5 hp)

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gunnemark Kerstin
Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
ISBN: 978-91-44-07315-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Månson Per
Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker
9. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 456 s. :
ISBN: 9789144108575
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

franzke, alineshakti, Bechmann, Anja, Zimmer et al
Internet research: Ethical guidlines 3.0
Association of Internet Researchers : 2019 :
https://aoir.org/reports/ethics3.pdf

Tillkommer dokument om Gdpr - personuppgifter i forskning samt litteratur om ca 40 sidor som den studerande väljer i samråd med modulansvarig.

Modul 2: Från Undersökning till text (7,5 hp)

Trost Jan
Att skriva uppsats med akribi
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 96 s. :
ISBN: 9789144101170
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

En individuell litteraturlista om ca 800-900 sidor tillkommer utifrån valt uppsatsämne och upprättas i samråd med modulansvarig. Den ska omfatta vetenskaplig litteratur (monografier, antologier, vetenskapliga artiklar och uppsatser) som behandlar för uppsatsämnet relevant forskningsöversikt, teori (varav minst 2 originaltexter) och metodlitteratur, inför insamling, bearbetning och tolkning av empiriskt material.

Referenslitteratur

Geertz Clifford
Thick descriptions. Toward an Interpretative Theory of Culture
Basic Books, Inc. : 1973 :
https://philpapers.org/archive/GEETTD.pdf

Modul 3: Examensarbete (15 hp)

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Referenslitteratur

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva
5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
ISBN: 978-91-40-68812-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Trost Jan
Att skriva uppsats med akribi
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 96 s. :
ISBN: 9789144101170
Se Umeå UB:s söktjänst