Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnologi C, 30 hp

Engelskt namn: Ethnology C

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ET004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-03-02

Innehåll

Kursen behandlar och fördjupar studiet av aktuella kultur- och samhällsteorier, metoder för insamling och analys med relevans för forskning inom etnologi. Tyngdpunkten ligger på att den studerande ges förutsättningar att självständigt formulera, skapa och genomföra en undersökning som sedan i presenteras i form av en vetenskaplig uppsats på kandidatnivå. Kursen är indelad i tre moduler, vilka beskrivs nedan:

Modul 1. Kulturteori och metod, 7,5 hp
Culture Theory and method
Modulen syftar till att både fördjupa och bredda kunskap om nationella och internationella forskningsinriktningar, kulturteoretiska begrepp- och metoddiskussioner med hög relevans för forskning inom etnologi. Modulen behandlar också hur etnologiska undersökningar läggs upp med problemformulering, val av metod och materialinsamling, bearbetning och analys med stöd av aktuella begrepp, teoretiska perspektiv och reflexivitet.

Modul 2. Individuell litteraturfördjupning, 7,5 hp
Individual reading list
Inom denna modul görs ett individuellt studium av relevant litteratur i relation till aktuella fält för valt uppsatsämne. Modulen redovisas i form av individuellt paper där litteraturfördjupningen diskuteras och problematiseras i relation till det egna uppsatsämnets problemformulering och avgränsning.

Modul 3. Examensarbete, 15 hp
Graduate Thesis
Modulen innebär att genomföra en undersökning och författa en vetenskaplig uppsats med stöd av individuell handledning. Här tränas och används färdigheter som formulering av ett uppsatsämne, insamling och bearbetning av empiriskt material, problematisering och teoretisk grundad analys samt skriftlig presentation av detsamma. Modulens upplägg och examination innebär att stor vikt läggs vid självständigt arbete och reflektion. Den studerande genomför också en kritisk granskning (opposition) av en annan students uppsats.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för aktuella teoretiska riktningar med relevans för etnologiämnet
 • utföra  vetenskaplig materialsamling, litteraturstudier och bearbetning av empiriskt material
 • planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig uppsats
 • granska och problematisera vetenskapliga studier
 • genomföra en opponering på en annan uppsats
Efter modul 1 (Kulturteori och metod) ska studenten kunna:
 • redogöra för viktiga teoretiska riktningar med relevans för etnologiämnet
 • redogöra för aktuella metodologiska diskussioner inom etnologiämnet
 • redogöra för teoretiska perspektiv och metod i relation till valt uppsatsämne
 • redovisa en planering av ett vetenskapligt uppsatsarbete i form av ett pm
Efter modul 2 (Individuell litteraturfördjupning) ska studenten kunna:
 • muntligt och skriftligt självständigt diskutera vetenskaplig litteratur
 • redovisa vald individuell fördjupning i relation till planerat uppsatsarbete och frågeställningar inom valt uppsatsämne

Efter modul 3 (Examensarbete) ska studenten kunna:
 • inom begränsad tidsrymd självständigt insamla, bearbeta och analysera ett etnologiskt material inom valt uppsatsämne
 • presentera analys av empiri och litteraturstudier i form av en vetenskaplig uppsats på kandidatnivå
 • genomföra en opposition på en annan uppsats enligt vedertagen akademisk praktik
 • uppvisa goda språkliga färdigheter i vetenskaplig uppsatsskrivning och formalia. 

Behörighetskrav

Univ: Etnologi A 30 hp. Etnologi B 30 hp eller motsvarande med minst 22,5 hp, inklusive B-uppsats, avklarade.

Undervisningens upplägg

Modul 1: Föreläsning, handledning och seminarium.
Modul 2: Handledning och seminarier.
Modul 3: Arbetsseminarier och kontinuerlig handledning. Examinerande seminarium.
Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmomentet omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Modul 1: Hemtentamen. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), (Godkänd (G) och Underkänd (U). Individuellt PM med uppsatsämne, förslag på metod, empiri, teori och begrepp. Betyg enligt graderna Godkänd (G) och Underkänd (U).
Modul 2: Individuellt paper utifrån vald litteraturfördjupning. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).
Modul 3: Individuell uppsats. Uppsatsen ventileras vid obligatoriskt seminarium. Obligatoriskt är även att opponera på en seminarieuppsats. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.


På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. För väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på modul 3 uppsatsarbete, samt antingen modul 1 eller 2, med minst 22,5 högskolepoäng sammantaget. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum.

Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av examinator eller handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Kulturteori och metod (7,5 hp)

Diskursetnologi
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Obligatorisk

Berg Martin
Netnografi : att forska om och med internet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
ISBN: 9789144096810
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gunnemark Kerstin
Etnografiska hållplatser : om metodprocesser och reflexivitet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 270 s. :
ISBN: 978-91-44-07315-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Referenslitteratur

Vetenskapsrådet
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. :
ISBN: 91-7307-008-4
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

franzke, alineshakti, Bechmann, Anja, Zimmer et al
Internet research: Ethical guidlines 3.0
Association of Internet Researchers : 2019 :
https://aoir.org/reports/ethics3.pdf

Tillkommer dokument om Gdpr - personuppgifter i forskning samt litteratur om ca 40 sidor som den studerande väljer i samråd med modulansvarig.

Modul 2: Individuell litteraturfördjupning (7,5 hp)

Individuell litteraturlista om ca 600 - 800 sidor, med hög relevans för valt uppsatsämne, upprättas i samråd med modulansvarig.

Modul 3 Examensarbete (15 hp)

Kulturanalytiska verktyg
Ehn Billy, Löfgren Orvar
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2012 : 169 s. :
ISBN: 978-91-40-68096-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Referenslitteratur

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva
5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
ISBN: 978-91-40-68812-5
Se bibliotekskatalogen Album