Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2011-09-12 till 2011-09-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE062

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-06-01

Innehåll

Kursen omfattar sammanlagt åtta moment och ger grundläggande kunskaper om religioners och livsåskådningars kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin omvärld och samhället i stort. Kursen behandlar kristendomen, judendomen, islam, hinduism och buddhism, systematisk teologi, hermeneutik och etik samt bearbetar förhållandet mellan individ, samhälle och religion. I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Momenten läses i olika ordning beroende på om den studerande påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen. Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp Momentet innehåller en första inblick i den exegetiska vetenskapsgrenen. Som en grund för detta studeras den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter. Kursen innebär en introduktion till såväl Gamla som Nya testamentets litteratur och till kanonhistorien. För att det generella ska bli tydligt, fokuseras centrala bibelteologiska grundbegrepp. För att mångfalden ska belysas, ägnas viss tid åt texttolkning och metodövning. Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp Momentet ger grundläggande kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas uttrycksformer i ett historiskt, nutida och jämförande perspektiv. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats vetenskapligt och de problem som forskningen har brottats med. Kursen problematiserar således ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv. Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp Momentet ger grundläggande kunskaper om religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner. Momentet ger således en introduktion i religionspsykologisk teori och forskning. Momentet har fokus på den moderna religiositetens uttryck på skilda håll i världen, viss uppmärksamhet ägnas nyreligiositet, fundamentalism och religiöst motiverat våld. Studiet av den nutida religiositeten tar sin utgångspunkt i en analys av förändringsprocesser på social och kulturell nivå medan fokus läggs på den enskilde individen. Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Kursens perspektiv är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas. Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp Momentet behandlar kristendomens uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Kursen innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från fornkyrkan till nutid för att därigenom skapa bakgrund för analys och förståelse av kristendomen i nutiden. Moment 6: Systematisk teologi 7,5 hp Momentet ger en grundläggande orientering inom kristen systematisk teologi. Centrala teman inom kristen teologi behandlas. Dessutom diskuteras frågeställningar såsom teologins källor och kunskapsanspråk i relation till nutida vetenskap och vetenskapsteori, det religiösa språkets natur och lidandets problem, kyrkans roll i samhället, liksom frågor om hur bibeltexter tolkas och används. Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp Momentet ger grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas uttrycksformer i ett historiskt, nutida och jämförande perspektiv. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats vetenskapligt och de problem som forskningen har brottats med. Kursen problematiserar således ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv. Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp Momentet behandlar dels grundläggande religionspedagogiska frågeställningar med betoning på religiös traditionsförmedling inom organiserat samfundsliv samt didaktik och lärande. Momentet problematiserar också religionssociologiska frågeställningar om religion i organiserad form och som individuell företeelse.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - redogöra för olika världsreligioners kännetecken, centrala teman och innehåll, - redogöra för olika världsreligioners historiska bakgrund och utveckling - kritiskt beskriva och förklara centrala religionsvetenskapliga problemställningar - bearbeta centrala sociala och politiska frågeställningar i det nutida globala samhället utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv - kritiskt analysera och tolka religioner och livsåskådningar - förklara religionsvetenskapliga problem muntligt och skriftligt - tillämpa olika teoretiska perspektiv för att diskutera sakfrågor med anknytning till religion och etik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar och/eller nätundervisning.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och/eller muntliga examinationsformer. Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst sex av de åtta momenten och betyget Godkänd på övriga moment. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.