Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2014-01-06 till 2014-07-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE062

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2013-11-16

Innehåll

Kursen omfattar åtta moment som läses i olika ordning beroende på om den studerande påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen. På höstterminen börjar kursen med moment 1, på vårterminen börjar kursen med moment 5.

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av den utomordentligt inflytelserika textsamling som kallas Bibeln. Texternas bakgrundshistoria, litterära, historiska och teologiska innehåll, samt verkningshistoria behandlas översiktligt. Vidare studeras det gamla Israels historia och den tidigaste kristendomens ursprung hos Jesus från Nasaret och fortsättning i den äldsta kyrkan. Som viktiga moment ingår frågor om teori och metod för texttolkning och historisk förståelse.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Momentet ger översiktliga kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer i historia och nutid. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv

Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Momentet ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod. Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner.

Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Hur påverkar kön och genus etikens utformning? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Perspektivet är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.
 
Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar kristendomens innehåll, uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Momentet innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från den tidiga kyrkan till nutid för att ge ett historiskt perspektiv på kristendomen i nutiden.

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Under momentet ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram till idag.

Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Momentet utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och riter. Religionernas mångfald belyses och ett flertal religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka religiöst liv ur olika perspektiv. Innehållet ger förståelse för de olika sätt som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.

Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under momentet ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten muntligt och skriftligt kunna:
•    beskriva de centrala delarna av den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
•    översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i Gamla och Nya testamentets litteratur
•    redogöra för de vanligaste aktuella vetenskapliga metoderna och bedömningarna om Gamla och Nya testamentets litteratur
•    översiktligt redogöra för bibeltexternas inflytande på kulturella och samhällelliga företeelser

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    tillämpa olika metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt till texttolkning
•    visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka bibliska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    kritiskt värdera olika tolkningar av texter
•    kritiskt värdera och argumentera för och emot olika bibelsyner och deras verkningar
•    visa insikter om Bibelns inflytande i världshistorien och samhället idag.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    visa kunskap om judendomens resp. islams historiska utveckling fram till idag  
•    visa kunskap om de grundläggande dragen i judisk respektive  muslimsk tro och praxis
•    visa förståelse för den mångfald av tolkningar och den varierande religiösa praxis som karaktäriserar judendom respektive islam i historia och nutid.


Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    tillämpa grundläggande religionsvetenskapliga begrepp och analysredskap för att förstå judendom och islam
•    visa förmåga att värdera den roll judisk resp. muslimsk tradition har spelat och spelar för olika politiska strävanden i historia och nutid
•    visa förmåga att antingen muntligt eller skriftligt redogöra för och kritiskt diskutera fakta, problem och problemlösning i relation till studiet av judendom och islam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    visa insikt om betydelsen av kunskap om judisk respektive muslimsk tro och praxis för att förstå historiska, liksom samtida, skeenden och politiska strävanden.

Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska forskningsfältet
•    beskriva etablerade religionspsykologiska teorier
•    redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    kritiskt analysera religionspsykologiska teorier
•    tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner
•    problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
•    kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet
•    uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden och religiösa upplevelser.

Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
•    redogöra för och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och filosofisk etik både historiskt och i nutiden
•    redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära moraliska traditioner

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    använda de teoretiska perspektiven för att diskutera olika aktuella etiska sakfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    visa insikt om den etiska reflektionens betydelse i samhällslivet.

Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    beskriva central delar av kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
•    redogöra för vetenskapssyn och metoder inom området kristendomens utveckling


Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av kristendomen utveckling   
•    identifiera betydelsen av religiös-, social-, etnisk- och könstillhörighet vid tolkningen av kristendomens utveckling  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    kritiskt värdera och argumentera för och emot olika tolkningar av kristendomen.    
•    visa insikter om kristendomens skiftande samhällsroll i historia och nutid och i olika kulturella kontexter.  

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om inhemsk resp. fornnordisk religion
•    redogöra för de karakteristiska dragen i samisk resp. fornnordisk mytologi och riter
•    beskriva sambanden mellan myt, rit och samhälle/kultur när det gäller samisk resp. fornnordisk tradition
•    redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid
•    ge exempel på synen på och bruket av information om samisk resp. fornnordisk religion i dagens samhälle

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk resp. fornnordisk religion
•    uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl könstillhörighet som social och etnisk tillhörighet både vid utövandet och tolkandet av de religioner som behandlas under momentet
•    uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna analysera, tongivande teorier och metoder i den religionshistoriska forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet
•    uppvisa medvetenhet om de begränsningar som finns i vår kunskap om samisk resp. fornnordisk religion
•    reflektera över relevansen av kunskap om samisk resp. fornskandinavisk religion i dag.

Moment 7: Hinduism och Buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till  idag
•    redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och
    praktik
•    känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och
    buddhismen
•    redogöra för de centrala urkunderna för hinduism respektive buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism
•    visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism
•    uppvisa ett förhållningssätt, som visar på allsidighet och saklighet, vad gäller olika religiösa uttryck inom hinduism och buddhism.

Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;
•    sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig religionsforskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
•    tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle
•    Visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
•    urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och/eller gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen.  Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter omfattande 1,5 hp samt tentamen 6 hp per varje moment. Tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst sex av de åtta momenten och betyget Godkänd på övriga moment.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.
 

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 2

OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

Moment 1-4

Litteraturen meddelas senast en månad innan kursstart.

Moment 5 ( moment 1 för VT)

Libris atlas till Bibelns och kristenhetens historia [Kartografiskt material]
Gårsjö Kerstin, Dowley Tim
Ny utg. : Örebro : Libris : 2007 : 1 atlas (160 s.) :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-7195-935-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (valda delar).

Kyrka i Sverige: introduktion till svensk kyrkohistoria
Berntsson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
Artos, Skellefteå : 2012 :
Obligatorisk

Kristendomen : en historisk introduktion
Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

MacHaffie Barbara J.
Her story : women in Christian tradition
2. ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2006 : 384 s. :
ISBN: 0-8006-3826-3 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (eller tidigare utgåva, valda delar).

Artiklar

Moment 6 (moment 2 för VT)

Christensen Cato
Christensen, Cato (2012). “Reclaiming the Past: On the History-Making Significance of the Sámi Film The Kautokeino Rebellion”
i Acta Borealia, 2012 : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Vol. 29(1), s 56-76. Artikeln finns online via UB:s hemsida

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fornnordisk religion
Steinsland Gro, Ericsson Malin
Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
Institutionen för idé- och samhällsstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Seminariekompendium Asatro
Institutionen för idé- och samhällsstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

Artiklar

Referenslitteratur Moment 6 (moment 2 VT)

Snorres Edda
Johansson Karl G, Malm Mats
Stockholm : Klassikerförlaget : 1999 :
Läsanvisning: eller annan utgåva

Brate Erik
Eddan: de nordiska guda- och hjältesångerna. Oavkortad översättning från isländskan
Stockholm: Norstedt : 2004 :
Läsanvisning: eller annan utgåva

Vikingaliv
Harrison Dick, Svensson Kristina
Stockholm: Natur och Kultur : 2007 :

Kjellström Rolf
Samernas liv
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2003 : 299, [1] s. :
ISBN: 91-7203-562-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 7 ( moment 3 VT)

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
Andersson Daniel, Sander Åke
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
ISBN: 978-91-44-05398-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Endast kapitlen om Hinduism och Buddhism sid 151-284

Broo Måns
Hinduismens heliga skrifter
Stockholm : Atlantis : 2010 : 380 s. :
ISBN: 978-91-7353-330-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar ca 100 sidor.

Bronkhorst Johannes
Karma
Honolulu : University of Hawaiʻi Press : cop. 2011 : 129 s. :
ISBN: 9780824835705 (hardcover : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Hela boken ca 150 sidor.

Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Hela boken ca 60 sidor.

Flood Gavin
An introduction to Hinduism
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1996 : xviii, 341 s., [17] pl.-s. :
ISBN: 0-521-43304-5 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Hela boken ca 370 sidor) Alt. Knut A Jacobsen (2004 ) Hinduismen - historia, tradition, mångfald, Natur och Kultur ISBN: 9127097722 eller senare utgåvor till båda alternativen

Gethin Rupert
The foundations of Buddhism
Oxford : Oxford Univ. Press : 1998 : 333 s. :
ISBN: 0-19-289223-1 (pbk)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Hela boken ca 340 sidor) Alt. Knut A Jacobsen (2002) Buddhismen: religion, historia, liv, Natur och Kultur. ISBN: 9789127090217 eller senare utgåvor till båda alternativen

Kompendium och artiklar.

Moment 8 ( moment 4 VT)

Aldridge Alan
Religion in the contemporary world : a sociological introduction
3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
ISBN: 9780745653471 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kippenberg Hans G.
Violence as worship : religious wars in the age of globalization
Stanford, Calif. : Stanford University Press : 2011 : viii, 286 s. :
ISBN: 0-8047-6873-0 ¹17.50
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Tomas
Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-05392-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God's century : resurgent religion and global politics
Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.