Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2012-11-26 till 2013-06-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE062

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Idé och samhällsstudier, 2012-11-21

Innehåll

Kursen omfattar åtta moment som läses i olika ordning beroende på om den studerande påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen.

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av den utomordentligt inflytelserika textsamling som kallas Bibeln. Texternas bakgrundshistoria, litterära, historiska och teologiska innehåll, samt verkningshistoria behandlas översiktligt. Vidare studeras det gamla Israels historia och den tidigaste kristendomens ursprung hos Jesus från Nasaret och fortsättning i den äldsta kyrkan. Som viktiga moment ingår frågor om teori och metod för texttolkning och historisk förståelse.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Momentet ger översiktliga kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer i historia och nutid. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv

Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Momentet ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod. Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner. Särskilt fokus läggs på fundamentalism och religiöst motiverat/legitimerat våld.

Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Hur påverkar kön och genus etikens utformning? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Perspektivet är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.

Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar kristendomens innehåll, uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Kursen innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från den tidiga kyrkan till nutid för att ge ett historiskt perspektiv på kristendomen i nutiden.

Moment 6: Systematisk teologi 7,5 hp (Systematic Theology 7,5 ECTS)
Momentet ger en grundläggande orientering inom kristen systematisk teologi och religionsfilosofi. Centrala teman inom kristen teologi, såsom Gud och treenigheten, Jesus Kristus och frälsning, kyrka och sakrament behandlas. Dessutom diskuteras frågeställningar såsom teologins källor och kunskapsanspråk i relation till nutida vetenskap och vetenskapsteori, det religiösa språkets natur och lidandets problem, kyrkans roll i samhället, liksom frågor om hur bibeltexter tolkas och används

Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Momentet utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och riter. Religionernas mångfald belyses och ett flertal religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka religiöst liv ur olika perspektiv. Innehållet ger förståelse för de olika sätt som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.

Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Kursen behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under kursen ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten muntligt och skriftligt kunna:
• beskriva de centrala delarna av den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
• översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i Gamla och Nya testamentets litteratur
• redogöra för de vanligaste aktuella vetenskapliga metoderna och bedömningarna om Gamla och Nya testamentets litteratur
• översiktligt redogöra för bibeltexternas inflytande på kulturella och samhällelliga företeelser

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• tillämpa olika metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt till texttolkning
• visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka bibliska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• kritiskt värdera olika tolkningar av texter
• kritiskt värdera och argumentera för och emot olika bibelsyner och deras verkningar
• visa insikter om Bibelns inflytande i världshistorien och samhället idag.


Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa kunskap om judendomens resp. islams historiska utveckling fram till idag 
• visa kunskap om de grundläggande dragen i judisk respektive  muslimsk tro och praxis
• visa förståelse för den mångfald av tolkningar och den varierande religiösa praxis som karaktäriserar judendom respektive islam i historia och nutid.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• tillämpa grundläggande religionsvetenskapliga begrepp och analysredskap för att förstå judendom och islam
• visa förmåga att värdera den roll judisk resp. muslimsk tradition har spelat och spelar för olika politiska strävanden i historia och nutid
• visa förmåga att antingen muntligt eller skriftligt redogöra för och kritiskt diskutera fakta, problem och problemlösning i relation till studiet av judendom och islam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa insikt om betydelsen av kunskap om judisk respektive muslimsk tro och praxis för att förstå historiska, liksom samtida, skeenden och politiska strävanden.

Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska forskningsfältet
• beskriva etablerade religionspsykologiska teorier
• redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
• beskriva sambanden mellan religion, fundamentalism och våld

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Kritiskt analysera religionspsykologiska teorier och tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner
• Problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser och kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet
• Tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av fundamentalism och religiöst motiverat/legitimerat våld
• Kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av fundamentalism och religiöst motiverat/legitimerat våld och problematisera sambanden mellan religion, fundamentalism och våld

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet
• uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden, religiösa upplevelser, fundamentalism och religiöst motiverat/legitimerat våld.


Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
• redogöra för och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och filosofisk etik både historiskt och i nutiden
• redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära moraliska traditioner

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• använda de teoretiska perspektiven för att diskutera olika aktuella etiska sakfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa insikt om den etiska reflektionens betydelse i samhällslivet.

Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• beskriva central delar av kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
• redogöra för vetenskapssyn, metoder samt tidigare och aktuell forskning inom området kristendomens utveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av kristendomen utveckling  
• identifiera betydelsen av religiös-, social-, etnisk- och könstillhörighet vid tolkningen av kristendomens utveckling 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• kritiskt värdera och argumentera för och emot olika tolkningar av kristendomen.   
• visa insikter om kristendomens skiftande samhällsroll i historia och nutid och i olika kulturella kontexter. 

Moment 6: Systematisk teologi 7,5 hp (Systematic Theology 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• redogöra för centrala teman inom kristen systematisk teologi
• redogöra för viktiga metodiska och innehållsmässiga skillnader mellan olika teoretiska perspektiv inom teologi och religionsfilosofi

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• kritiskt diskutera olika hållningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)

Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
• redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till  idag
• redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och
praktik
• känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och
buddhismen
• redogöra för de centrala urkunderna för hinduism respektive buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
• tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism
• visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
• förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism
• uppvisa ett förhållningssätt, som visar på allsidighet och saklighet, vad gäller olika religiösa uttryck inom hinduism och buddhism.


Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på
           lokal och global nivå;
• sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som 
används i samhällsvetenskaplig religionsforskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
• tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av
interaktionen mellan religion och samhälle
• Visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och
      religion;
• urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste den studerande kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter omfattande 1,5 hp samt tentamen 6 hp per varje moment. Tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst sex av de åtta momenten och betyget Godkänd på övriga moment.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

 • Giltig från: 2012 vecka 50

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Moment 1

  Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
  Stockholm : Verbum : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-526-3077-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Denna upplaga eller motsvarande.

  Artiklar

  Moment 2

  Esposito John L.
  Islam : den raka vägen
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 398 s. :
  ISBN: 978-91-44-07117-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fazlhashemi Mohammad
  Vems islam - De kontrastrika muslimerna
  3. uppl. : Norstedts : 2012 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-1-304642-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Islamologi : studiet av en religion
  Otterbeck Jonas, Stenberg Leif
  Stockholm : Carlsson : 2012 : 281 s. :
  ISBN: 978-91-7331-494-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller Internetresurs: Koranes budskap www.koranensbudskap.se

  Artiklar.

  Moment 3

  Den religiösa människan, 3:e utgåvan
  Geels Antoon, Wikström Owe
  3. uppl. : Natur & Kultur : 2012 : 465 s. :
  ISBN: 978-91-27-13268-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Tomas
  Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-44-05392-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tremlin Todd
  Minds and gods : the cognitive foundations of religion
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : xvii, 222 s. :
  ISBN: 0-19-530534-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och kompendier (tillhandahålls av institutionen)

  Moment 4

  Som dig själv : en inledning i etik.
  Andersen Svend, Månsson Per Lennart
  Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-578-0010-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Meilaender Gilbert
  Bioethics : a primer for Christians
  2nd ed. : Grand Rapids, Mich. [u.a.] : Eerdmans Publ. [u.a.] : 2005. : xii, 126 p :
  ISBN: 0-8028-2909-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Praktisk etik
  Singer Peter, Josefsson Jonas
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
  ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Christian
  Moral, believing animals : human personhood and culture
  New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
  ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Religion och etik. En antologi (2012). Institutionen för idé-och samhällsstudier, Umeå universitet. ( Säljes av institutionen). ************************************************* Artiklar

  Moment 5

  Libris atlas till Bibelns och kristenhetens historia [Kartografiskt material]
  Gårsjö Kerstin, Dowley Tim
  Ny utg. : Örebro : Libris : 2007 : 1 atlas (160 s.) :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7195-935-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Lindberg Carter
  The European reformations
  2nd ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2009 : xviii, 454 s. :
  ISBN: 978-1-4051-8068-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MacHaffie Barbara J.
  Her story : women in Christian tradition
  2. ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2006 : 384 s. :
  ISBN: 0-8006-3826-3 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller tidigare utgåva, valda delar

  Artiklar

  Moment 6

  McGrath Alister E.
  Christian theology : an introduction
  5. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2011 : xxviii, 499 s. :
  ISBN: 978-1-4443-3514-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Placher William C.
  Unapologetic theology : a Christian voice in a pluralistic conversation
  1. ed. : Louisville, Ky. : Westminster/John Knox Press : 1989 : 178 p. :
  ISBN: 0-664-25064-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polkinghorne J. C.
  Science and religion in quest of truth
  New Haven : Yale University Press : cop. 2011. : xiii, 143 p. :
  ISBN: 978-0-300-17478-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Moment 7

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Broo Måns
  Hinduismens heliga skrifter
  Stockholm : Atlantis : 2010 : 380 s. :
  ISBN: 978-91-7353-330-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
  Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
  Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
  ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lopez Donald S.
  Buddhist scriptures
  London : Penguin : 2004 : xlix, 556 s. :
  ISBN: 0-14-044758-X (pbk.) : £9.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur: Flood, Gavin (1996, eller senare) An Introduction ti hinduism, Cambridge Univercity Press. ******* Gethin, Rupert (1998, eller senare) The Foundation of Buddhism, Oxord Univercity Press. Artiklar

  Moment 8

  Aldridge, Alan(2013) Religion in the Contemporary World: a Sociological Introduction ( 3rd ed). Oxford: Polity Press. Obligatorisk

  The price of freedom denied : religious persecution and conflict in the 21st century
  Grim Brian J., Finke Roger
  New York : Cambridge University Press : 2010 : 257 s. :
  http://assets.cambridge.org/97805211/46838/cover/9780521146838.jpg
  ISBN: 978-0-521-19705-2 (hardback)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kippenberg Hans G.
  Violence as worship : religious wars in the age of globalization
  Stanford, Calif. : Stanford University Press : 2011 : viii, 286 s. :
  ISBN: 0-8047-6873-0 ¹17.50
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God's century : resurgent religion and global politics
  Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
  New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
  ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2012 vecka 49

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Moment 1

  Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
  Stockholm : Verbum : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-526-3077-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Denna upplaga eller motsvarande.

  Artiklar

  Moment 2

  Esposito John L.
  Islam : den raka vägen
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 398 s. :
  ISBN: 978-91-44-07117-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fazlhashemi Mohammad
  Vems islam - De kontrastrika muslimerna
  3. uppl. : Norstedts : 2012 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-1-304642-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Islamologi : studiet av en religion
  Otterbeck Jonas, Stenberg Leif
  Stockholm : Carlsson : 2012 : 281 s. :
  ISBN: 978-91-7331-494-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller Internetresurs: Koranes budskap www.koranensbudskap.se

  Artiklar.

  Moment 3

  Den religiösa människan, 3:e utgåvan
  Geels Antoon, Wikström Owe
  3. uppl. : Natur & Kultur : 2012 : 465 s. :
  ISBN: 978-91-27-13268-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Tomas
  Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-44-05392-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tremlin Todd
  Minds and gods : the cognitive foundations of religion
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : xvii, 222 s. :
  ISBN: 0-19-530534-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och kompendier (tillhandahålls av institutionen)

  Moment 4

  Som dig själv : en inledning i etik.
  Andersen Svend, Månsson Per Lennart
  Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-578-0010-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Meilaender Gilbert
  Bioethics : a primer for Christians
  2nd ed. : Grand Rapids, Mich. [u.a.] : Eerdmans Publ. [u.a.] : 2005. : xii, 126 p :
  ISBN: 0-8028-2909-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Praktisk etik
  Singer Peter, Josefsson Jonas
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
  ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Christian
  Moral, believing animals : human personhood and culture
  New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
  ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Religion och etik. En antologi (2012). Institutionen för idé-och samhällsstudier, Umeå universitet. ( Säljes av institutionen). ************************************************* Artiklar

  Moment 5

  Libris atlas till Bibelns och kristenhetens historia [Kartografiskt material]
  Gårsjö Kerstin, Dowley Tim
  Ny utg. : Örebro : Libris : 2007 : 1 atlas (160 s.) :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7195-935-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Lindberg Carter
  The European reformations
  2nd ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2009 : xviii, 454 s. :
  ISBN: 978-1-4051-8068-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MacHaffie Barbara J.
  Her story : women in Christian tradition
  2. ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2006 : 384 s. :
  ISBN: 0-8006-3826-3 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller tidigare utgåva, valda delar

  Artiklar

  Moment 6

  McGrath Alister E.
  Christian theology : an introduction
  5. ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2011 : xxviii, 499 s. :
  ISBN: 978-1-4443-3514-9 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Placher William C.
  Unapologetic theology : a Christian voice in a pluralistic conversation
  1. ed. : Louisville, Ky. : Westminster/John Knox Press : 1989 : 178 p. :
  ISBN: 0-664-25064-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polkinghorne J. C.
  Science and religion in quest of truth
  New Haven : Yale University Press : cop. 2011. : xiii, 143 p. :
  ISBN: 978-0-300-17478-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Moment 7

  Referenslitteratur: Flood, Gavin (1996, eller senare) An Introduction ti hinduism, Cambridge Univercity Press. ******* Gethin, Rupert (1998, eller senare) The Foundation of Buddhism, Oxord Univercity Press.

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Broo Måns
  Hinduismens heliga skrifter
  Stockholm : Atlantis : 2010 : 380 s. :
  ISBN: 978-91-7353-330-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
  Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
  Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
  ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lopez Donald S.
  Buddhist scriptures
  London : Penguin : 2004 : xlix, 556 s. :
  ISBN: 0-14-044758-X (pbk.) : £9.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Moment 8

  Aldridge, Alan(2013) Religion in the Contemporary World: a Sociological Introduction ( 3rd ed). Oxford: Polity Press. Obligatorisk

  The price of freedom denied : religious persecution and conflict in the 21st century
  Grim Brian J., Finke Roger
  New York : Cambridge University Press : 2010 : 257 s. :
  http://assets.cambridge.org/97805211/46838/cover/9780521146838.jpg
  ISBN: 978-0-521-19705-2 (hardback)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kippenberg Hans G.
  Violence as worship : religious wars in the age of globalization
  Stanford, Calif. : Stanford University Press : 2011 : viii, 286 s. :
  ISBN: 0-8047-6873-0 ¹17.50
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God's century : resurgent religion and global politics
  Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
  New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
  ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.