Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2011-09-19 till 2012-08-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE062

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Idé och samhällsstudier, 2011-11-29

Innehåll

Kursen omfattar sammanlagt åtta moment och ger grundläggande kunskaper om religioners och livsåskådningars kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin omvärld och samhället i stort. Kursen behandlar kristendomen, judendomen, islam, hinduism och buddhism, systematisk teologi, hermeneutik och etik samt bearbetar förhållandet mellan individ, samhälle och religion. I kurstillfällen som är förlagda till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap. Momenten läses i olika ordning beroende på om den studerande påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen. Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp Momentet innehåller en första inblick i den exegetiska vetenskapsgrenen. Som en grund för detta studeras den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter. Kursen innebär en introduktion till såväl Gamla som Nya testamentets litteratur och till kanonhistorien. För att det generella ska bli tydligt, fokuseras centrala bibelteologiska grundbegrepp. För att mångfalden ska belysas, ägnas viss tid åt texttolkning och metodövning. Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp Momentet ger grundläggande kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas uttrycksformer i ett historiskt, nutida och jämförande perspektiv. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats vetenskapligt och de problem som forskningen har brottats med. Kursen problematiserar således ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv. Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp Momentet ger grundläggande kunskaper om religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner. Momentet ger således en introduktion i religionspsykologisk teori och forskning. Momentet har fokus på den moderna religiositetens uttryck på skilda håll i världen, viss uppmärksamhet ägnas nyreligiositet, fundamentalism och religiöst motiverat våld. Studiet av den nutida religiositeten tar sin utgångspunkt i en analys av förändringsprocesser på social och kulturell nivå medan fokus läggs på den enskilde individen. Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Kursens perspektiv är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas. Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp Momentet behandlar kristendomens uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Kursen innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från fornkyrkan till nutid för att därigenom skapa bakgrund för analys och förståelse av kristendomen i nutiden. Moment 6: Systematisk teologi 7,5 hp Momentet ger en grundläggande orientering inom kristen systematisk teologi. Centrala teman inom kristen teologi behandlas. Dessutom diskuteras frågeställningar såsom teologins källor och kunskapsanspråk i relation till nutida vetenskap och vetenskapsteori, det religiösa språkets natur och lidandets problem, kyrkans roll i samhället, liksom frågor om hur bibeltexter tolkas och används. Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp Momentet ger grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas uttrycksformer i ett historiskt, nutida och jämförande perspektiv. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats vetenskapligt och de problem som forskningen har brottats med. Kursen problematiserar således ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv. Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp Momentet behandlar dels grundläggande religionspedagogiska frågeställningar med betoning på religiös traditionsförmedling inom organiserat samfundsliv samt didaktik och lärande. Momentet problematiserar också religionssociologiska frågeställningar om religion i organiserad form och som individuell företeelse.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - redogöra för olika världsreligioners kännetecken, centrala teman och innehåll, - redogöra för olika världsreligioners historiska bakgrund och utveckling - kritiskt beskriva och förklara centrala religionsvetenskapliga problemställningar - bearbeta centrala sociala och politiska frågeställningar i det nutida globala samhället utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv - kritiskt analysera och tolka religioner och livsåskådningar - förklara religionsvetenskapliga problem muntligt och skriftligt - tillämpa olika teoretiska perspektiv för att diskutera sakfrågor med anknytning till religion och etik.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar och/eller nätundervisning.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter omfattande 1,5 hp samt tentamen 6 hp per varje moment. Tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst sex av de åtta momenten och betyget Godkänd på övriga moment. För studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare examinationstillfälle efter någon tid. Den som godkänts i examination får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i examination har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

Litteratur

 • Giltig från: 2012 vecka 36

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Moment 1

  Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
  Stockholm : Verbum : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-526-3077-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
  Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
  ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Denna upplaga eller motsvarande.

  Artiklar

  Moment 2

  Esposito John L.
  Islam : den raka vägen
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 398 s. :
  ISBN: 978-91-44-07117-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fazlhashemi Mohammad
  Vems islam - De kontrastrika muslimerna
  3. uppl. : Norstedts : 2012 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-1-304642-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Islamologi : studiet av en religion
  Otterbeck Jonas, Stenberg Leif
  Stockholm : Carlsson : 2012 : 281 s. :
  ISBN: 978-91-7331-494-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: eller Internetresurs: Koranes budskap www.koranensbudskap.se

  Artiklar.

  Moment 3

  Den religiösa människan, 3:e utgåvan
  Geels Antoon, Wikström Owe
  3. uppl. : Natur & Kultur : 2012 : 465 s. :
  ISBN: 978-91-27-13268-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Tomas
  Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-44-05392-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tremlin Todd
  Minds and gods : the cognitive foundations of religion
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : xvii, 222 s. :
  ISBN: 0-19-530534-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och kompendier (tillhandahålls av institutionen)

  Moment 4

  Som dig själv : en inledning i etik.
  Andersen Svend, Månsson Per Lennart
  Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-578-0010-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Meilaender Gilbert
  Bioethics : a primer for Christians
  2nd ed. : Grand Rapids, Mich. [u.a.] : Eerdmans Publ. [u.a.] : 2005. : xii, 126 p :
  ISBN: 0-8028-2909-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Praktisk etik
  Singer Peter, Josefsson Jonas
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
  ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Christian
  Moral, believing animals : human personhood and culture
  New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
  ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Religion och etik. En antologi (2012). Institutionen för idé-och samhällsstudier, Umeå universitet. ( Säljes av institutionen). ************************************************* Artiklar

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga. Literatur för moment 5-8 meddelas senast en månad innan momentstart.

 • Giltig från: 2012 vecka 35

  OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

  Moment 1

  Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
  Stockholm : Verbum : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-526-3077-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Libris atlas till Bibelns och kristenhetens historia [Kartografiskt material]
  Gårsjö Kerstin, Dowley Tim
  Ny utg. : Örebro : Libris : 2007 : 1 atlas (160 s.) :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7195-935-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ( utvalda delar )

  Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
  Mitternacht Dieter, Runesson Anders
  Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
  ISBN: 978-91-526-4721-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bibeln 2000 med fotnoter och uppslagsdel. ************************************* Artiklar

  Moment 2

  Fazlhashemi Mohammad
  Vems islam : de kontrastrika muslimerna
  Stockholm : Norstedt : 2008 : 318 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13016610_O_1.jpg
  ISBN: 978-91-1-301661-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Judendomen : kultur, historia, tradition.
  Groth Bente, Brogren Margareta
  Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
  ISBN: 91-27-07389-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bernström Mohammed Knut
  Koranens budskap : med kommentarer och noter
  Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
  ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Shepard William E.
  Introducing Islam
  London : Routledge : 2009. : xviii, 333 p. :
  ISBN: 0-415-45517-0 (hbk.) : ¹55.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och kompendier.

  Moment 3

  Litteraturen under revidering

  Moment 4

  Som dig själv : en inledning i etik.
  Andersen Svend, Månsson Per Lennart
  Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
  ISBN: 91-578-0010-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Meilaender Gilbert
  Bioethics : a primer for Christians
  2nd ed. : Grand Rapids, Mich. [u.a.] : Eerdmans Publ. [u.a.] : 2005. : xii, 126 p :
  ISBN: 0-8028-2909-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Praktisk etik
  Singer Peter, Josefsson Jonas
  2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
  ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Smith Christian
  Moral, believing animals : human personhood and culture
  New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
  ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Religion och etik. En antologi (2011). Institutionen för idé-och samhällsstudier, Umeå universitet. ( Säljes av institutionen). ************************************************* Artiklar

  Moment 5

  Libris atlas till Bibelns och kristenhetens historia [Kartografiskt material]
  Gårsjö Kerstin, Dowley Tim
  Ny utg. : Örebro : Libris : 2007 : 1 atlas (160 s.) :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7195-935-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Lindberg Carter
  The European reformations
  2nd ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2009 : xviii, 454 s. :
  ISBN: 978-1-4051-8068-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MacHaffie Barbara J.
  Her story : women in Christian tradition
  2. ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2006 : 384 s. :
  ISBN: 0-8006-3826-3 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller tidigare utgåva, valda delar

  Artiklar

  Moment 6

  Polkinghorne, John C. Science and Theology: an introduction (1998) Augsburg Fortress press ISBN:9780800631536 Obligatorisk

  Cavanaugh William T.
  Theopolitical imagination : [discovering the liturgy as a political act in an age of global consumerism]
  London : T & T Clark : 2003. : 126 p. :
  ISBN: 0-567-08897-9 : £35.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  McGrath Alister E.
  Christian theology : an introduction
  4. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2007 : xxix, 534 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5360-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Placher William C.
  Unapologetic theology : a Christian voice in a pluralistic conversation
  1. ed. : Louisville, Ky. : Westminster/John Knox Press : 1989 : 178 p. :
  ISBN: 0-664-25064-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Moment 7

  Darsán: Det gudomliga skådandet- en introduktion till hinduisk ikonografi. Eck, Diana L (2003) ISBN:9789188248862 Obligatorisk

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ( OBS! Valda delar)

  Broo Måns
  Hinduismens heliga skrifter
  Stockholm : Atlantis : 2010 : 380 s. :
  ISBN: 978-91-7353-330-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lopez Donald S.
  Buddhist scriptures
  London : Penguin : 2004 : xlix, 556 s. :
  ISBN: 0-14-044758-X (pbk.) : £9.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Moment 8

  Religionssociologi : en introduktion
  Furseth Inger, Repstad Pål, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 308 s. :
  ISBN: 91-47-07562-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dalevi Sören
  Gud som haver barnen kär? : barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder
  Stockholm : Verbum : 2007 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-526-3166-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2012 vecka 4

  Studerande som börjar kursen VT läser med början moment 5

  Litteratur för moment 1-4 anges senare

  Moment 5

  Libris atlas till Bibelns och kristenhetens historia [Kartografiskt material]
  Gårsjö Kerstin, Dowley Tim
  Ny utg. : Örebro : Libris : 2007 : 1 atlas (160 s.) :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7195-935-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Lindberg Carter
  The European reformations
  2nd ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2009 : xviii, 454 s. :
  ISBN: 978-1-4051-8068-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kristendomen : en historisk introduktion
  Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
  Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
  ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  MacHaffie Barbara J.
  Her story : women in Christian tradition
  2. ed. : Minneapolis : Fortress Press : 2006 : 384 s. :
  ISBN: 0-8006-3826-3 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller tidigare utgåva, valda delar

  Artiklar

  Moment 6

  Polkinghorne, John C. Science and Theology: an introduction (1998) Augsburg Fortress press ISBN:9780800631536 Obligatorisk

  Cavanaugh William T.
  Theopolitical imagination : [discovering the liturgy as a political act in an age of global consumerism]
  London : T & T Clark : 2003. : 126 p. :
  ISBN: 0-567-08897-9 : £35.00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  McGrath Alister E.
  Christian theology : an introduction
  4. ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2007 : xxix, 534 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5360-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Placher William C.
  Unapologetic theology : a Christian voice in a pluralistic conversation
  1. ed. : Louisville, Ky. : Westminster/John Knox Press : 1989 : 178 p. :
  ISBN: 0-664-25064-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Moment 7

  Darsán: Det gudomliga skådandet- en introduktion till hinduisk ikonografi. Eck, Diana L (2003) ISBN:9789188248862 Obligatorisk

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ( OBS! Valda delar)

  Broo Måns
  Hinduismens heliga skrifter
  Stockholm : Atlantis : 2010 : 380 s. :
  ISBN: 978-91-7353-330-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lopez Donald S.
  Buddhist scriptures
  London : Penguin : 2004 : xlix, 556 s. :
  ISBN: 0-14-044758-X (pbk.) : £9.99
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Moment 8

  Religionssociologi : en introduktion
  Furseth Inger, Repstad Pål, Nordli Harald
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 308 s. :
  ISBN: 91-47-07562-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dalevi Sören
  Gud som haver barnen kär? : barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder
  Stockholm : Verbum : 2007 : 307 s. :
  ISBN: 978-91-526-3166-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsson Rune
  Samtal vid brunnar : introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik
  Lund : Arcus : 2009 : 247 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-88552-83-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar