Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap: grundkurs, 60 hp

Engelskt namn: Religious Studies: Introductory Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE062

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-09

Innehåll

Kursen omfattar åtta moment som läses i olika ordning beroende på om den studerande påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen.

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av den utomordentligt inflytelserika textsamling som kallas Bibeln. Texternas bakgrundshistoria, litterära, historiska och teologiska innehåll, samt verkningshistoria behandlas översiktligt. Vidare studeras det gamla Israels historia och den tidigaste kristendomens ursprung hos Jesus från Nasaret och fortsättning i den äldsta kyrkan. Som viktiga moment ingår frågor om teori och metod för texttolkning och historisk förståelse.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Momentet ger översiktliga kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer i historia och nutid. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv

Moment 3: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Hur påverkar kön och genus etikens utformning? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Perspektivet är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.

Moment 4: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Momentet ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod. Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner.
 
Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar kristendomens innehåll, uttrycksformer och betydelse i olika samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Momentet innehåller en bred framställning av kristendomens utveckling från den tidiga kyrkan till nutid för att ge ett historiskt perspektiv på kristendomen i nutiden.

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Under momentet ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram till idag.

Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Momentet utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och riter. Religionernas mångfald belyses och ett flertal religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka religiöst liv ur olika perspektiv. Innehållet ger förståelse för de olika sätt som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.

Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under momentet ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Efter avslutat moment skall studenten muntligt och skriftligt kunna:
Kunskap och förståelse
*    beskriva de centrala delarna av den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
*    översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i Gamla och Nya testamentets litteratur
*    redogöra för de vanligaste aktuella vetenskapliga metoderna och bedömningarna om Gamla och Nya testamentets litteratur
*    översiktligt redogöra för bibeltexternas inflytande på kulturella och samhällelliga företeelser

Färdighet och förmåga
*    tillämpa olika metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt till texttolkning
*    visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka bibliska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kritiskt värdera olika tolkningar av texter
*    kritiskt värdera och argumentera för och emot olika bibelsyner och deras verkningar
*    visa insikter om Bibelns inflytande i världshistorien och samhället idag.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    visa kunskap om judendomens resp. islams historiska utveckling fram till idag  
*    visa kunskap om de grundläggande dragen i judisk respektive  muslimsk tro och praxis
*    visa förståelse för den mångfald av tolkningar och den varierande religiösa praxis som karaktäriserar judendom respektive islam i historia och nutid.
*    Uppvisa en grundläggande kunskap om hur tänkande och handlande inom de studerade religionerna påverkar synen på vad som utgör manligt och kvinnligt och hur sådana synsätt diskuteras, ifrågasätts och upprätthålls

Färdighet och förmåga
*    tillämpa grundläggande religionsvetenskapliga begrepp och analysredskap för att förstå judendom och islam
*    visa förmåga att värdera den roll judisk resp. muslimsk tradition har spelat och spelar för olika politiska strävanden i historia och        nutid
*    visa förmåga att antingen muntligt eller skriftligt redogöra för och kritiskt diskutera fakta, problem och problemlösning i relation          till studiet av judendom och islam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

*    visa insikt om betydelsen av kunskap om judisk respektive muslimsk tro och praxis för att förstå historiska, liksom samtida,                skeenden och politiska strävanden.

Moment 3: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
*    redogöra för och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och filosofisk etik både historiskt och i nutiden
*    redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära moraliska traditioner

Färdighet och förmåga
*    använda de teoretiska perspektiven för att diskutera olika aktuella etiska sakfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    visa insikt om den etiska reflektionens betydelse i samhällslivet.

Moment 4: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska forskningsfältet
*    beskriva etablerade religionspsykologiska teorier
*    redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
*    beskriva centrala frågställningar inom religionspsykologisk genusforskning

Färdighet och förmåga
*    kritiskt analysera religionspsykologiska teorier
*    tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner
*    problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
*    kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet
*    kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar till skillnader och likheter i mäns och kvinnors religiositet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet
*    uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden och religiösa upplevelser.

Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp (The Development of Christianity, 7,5 ECTS)
Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* beskriva centrala delar av kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter.
* redogöra för grundläggande likheter och skillnader mellan olika kyrkotraditioner. 

Färdighet och förmåga 
* tillämpa för ämnesområdet grundläggande begrepp vid analys av kristendomen i historia och nutid.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* visa insikter om kristendomens skiftande samhällsroll och inflytande i olika kulturella kontexter i historia och nutid.

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
*    redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om inhemsk resp. fornnordisk religion
*    redogöra för de karakteristiska dragen i samisk resp. fornnordisk mytologi och riter
*    beskriva sambanden mellan myt, rit och samhälle/kultur när det gäller samisk resp. fornnordisk tradition
*    redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid
*    ge exempel på synen på och bruket av information om samisk resp. fornnordisk religion i dagens samhälle

Färdighet och förmåga
*    tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk resp. fornnordisk                  religion
*    uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl könstillhörighet som social och etnisk tillhörighet både vid utövandet och              tolkandet av de religioner som behandlas under momentet
*    uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna analysera, tongivande teorier och metoder i den religionshistoriska                                  forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet
*    uppvisa medvetenhet om de begränsningar som finns i vår kunskap om samisk resp. fornnordisk religion
*    reflektera över relevansen av kunskap om samisk resp. fornskandinavisk religion i dag.

Moment 7: Hinduism och Buddhism, 7,5 hp (Hinduism and Buddhism, 7,5 ECTS)
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till  idag
*    redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och
      praktik
*    känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och
    buddhismen
*    redogöra för de centrala urkunderna för hinduism respektive buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar som                karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

Färdighet och förmåga
*    tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism
*    visa förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism
*    uppvisa ett förhållningssätt, som visar på allsidighet och saklighet, vad gäller olika religiösa uttryck inom hinduism och buddhism.

Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS
Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;
* sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig religionsforskning

Färdighet och förmåga
* kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
* tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle
* visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
* urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och/eller gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen.  Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker på varje enskilt moment genom dels examinerande uppgifter omfattande 1,5 hp, dels en individuell skriftlig examination om 6 hp. De examinerande uppgifterna om 1,5 hp bedöms med betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Den individuella skriftliga examinationen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre fjärdedelar av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt minst betyget Godkänd på övriga delar.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.
Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

OBS! Moment 1-4 ges höstterminen och moment 5-8 under vårterminen.

Moment 1: Kristendomens rötter

Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
Stockholm : Verbum : 2009 : 240 s. :
ISBN: 978-91-526-3077-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
Mitternacht Dieter, Runesson Anders
Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
ISBN: 978-91-526-4721-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: eller motsvarande.

Artiklar

Moment 2: Judendom och Islam

Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
ISBN: 9789147112043
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

De Lange N. R. M.
An introduction to Judaism
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010 : xxiii, 247 p. :
ISBN: 9780521735049
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

The Jewish annotated New Testament : New Revised Standard Version Bible translation
Levine Amy-Jill, Brettler Marc Zvi
Second edition, fully revised and expanded. : Oxford : Oxford University Press : cop. 2017 : xxix, 824 pages :
ISBN: 9780190461850
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Valda delar läses.

Artiklar (tillhandahålles av institutionen)

Referenslitteratur Moment 2 Judendom och Isalam

Bernström Mohammed Knut
Koranens budskap : med kommentarer och noter
Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Se Umeå UB:s söktjänst

Judendomen : kultur, historia, tradition.
Groth Bente, Brogren Margareta
Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-27-07389-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 3: Etik, världsbild och livshållning

Som dig själv : en inledning i etik.
Andersen Svend, Månsson Per Lennart
Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
ISBN: 91-578-0010-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Meilaender Gilbert
Bioethics : a primer for Christians
3rd ed. : Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : c2013. : 133 p. :
ISBN: 978-0-8028-6770-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk etik
Singer Peter, Josefsson Jonas
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Smith Christian
Moral, believing animals : human personhood and culture
New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer

Moment 4:Religionspsykologi

Tremlin Todd
Minds and Gods
OUP USA : 2010 : 256s. :
ISBN: 978-0-19-973901-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor går att använd.

Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin
Geels Antoon, Wikström Owe
Fjärde utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 575 sidor :
ISBN: 978-91-27-81935-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album. Alla utgåvor från och med 2006 går att använda.

Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)

Moment 5: Kristendomens utveckling

Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kärkkäinen Veli-Matti
An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical&global perspectives.
Downers Grove, IL : InterVarsity Press : 2002 : 238 s. :
ISBN: 0-8308-2688-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kristendomen : en historisk introduktion
Rasmussen Tarald, Thomassen Einar, Beskow Per
Skellefteå : Artos : 2007 : 416 s. :
ISBN: 978-91-7580-336-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar

Moment 6: Samisk och fornnordisk religion

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
ISBN: 9789175807959
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar; artiklarna finns tillgängliga elektroniskt) Se bibliotekskatalogen Album

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget order@jengel.se Se bibliotekskatalogen Album

Rydving Håkan
Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
Durham: Acumen Publishing : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: (s.393-408) Se bibliotekskatalogen Album

Fornnordisk religion
Steinsland Gro, Ericsson Malin
Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (läses i sin helhet)

Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
Institutionen för idé- och samhällsstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Artiklar

Moment 7:Hinduism och Buddhism

Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
Andersson Daniel, Sander Åke
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
ISBN: 978-91-44-05398-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (OBS! endast kapitlen om Hinduism och Buddhism sid 151-284).

Gansten Martin
Bhagavad-Gītā : vishet och yoga = Brahmavidyā yogaśāstram śrīmadbhagavadgītā
2. utg. : Nora : Nya Doxa : 2008 : 207, [1] s. :
ISBN: 978-91-578-0507-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (hela boken) Se bibliotekskatalogen Album

Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (Hela boken ca 60 sidor). Se bibliotekskatalogen Album

Penner Hans H.
Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk resurs]
New York : Oxford University Press : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Hinduismen : historia, tradition, mångfald
Jacobsen Knut A., Ericson Malin
Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 393, [1] s. :
ISBN: 91-27-09772-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (eller senare upplaga) Se bibliotekskatalogen Album

Buddhismen : kultur, historia, tradition
Jacobsen Knut A., Andersson Thomas
Stockholm : Natur och kultur : 2002 : 318, [1] s. :
ISBN: 91-27-09021-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: (eller senare upplaga) Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium och artiklar

Moment 8: religion och samhälle

Aldridge Alan
Religion in the contemporary world : a sociological introduction
3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
ISBN: 9780745653471 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Tomas
Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
ISBN: 9789175807225
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Tomas
Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
ISBN: 978-91-44-05392-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

God's century : resurgent religion and global politics
Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.