"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi B53, 30 hp

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.

Kursen består av följande moment:

 • Moment 1. Finansiering, 7.5 hp / Finance, 7.5 credits
 • Moment 2. Räkenskapsanalys och värdering, 7.5 hp / Financial Analysis and Valuation, 7.5 credits
 • Moment 3. Entreprenörskap med beslutsstöd, 7.5 hp /Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems 7.5 credits
 • Moment 4. Vetenskaplig metod, 7.5 hp / Research Methodology in Business Administration, 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer.

Moment 1. Finansiering, 7.5 hp
Momentet syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering. Fokus är på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Detta inkluderar bland annat metoder för analysering av investeringsbeslut och räntor. Momentet behandlar även hur företagets kapitalstruktur påverkas av finansiella beslut. Dessutom syftar momentet till att utveckla förståelse och kunskap om koncepten för avkastning och risk vid investeringsbeslut.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • förklara centrala begrepp inom finansiering
 • förklara och beräkna pengars tidsvärde
 • applicera olika tekniker för att värdera aktier, obligationer och företags investeringar samt föreslå finansiella beslut baserat på dessa värderingar
 • analysera företagets systematiska och osystematiska risk
 • analysera agentproblem och dess konsekvenser för företags finansiella beslut
 • analysera företagets kapitalanskaffning och kapitalstruktur
 • genomföra känslighetsanalyser med hjälp av kalkylprogram

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar och praktiskt anknutet fall, där studenternas förmåga att lösa ett praktiskt problem är central.

Momentets examination
Examination sker genom en eller flera gruppuppgifter och individuell skriftlig salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Räkenskapsanalys och värdering, 7.5 hp
Momentet syftar till att utveckla studerandes förmåga att granska redovisningsinformation samt att använda sig av olika metoder och verktyg för finansiell analys och värdering speciellt i samband med företagsvärdering.

Stor vikt läggs vid tolkningen av resultaten. Olika problem lyfts fram och åtgärder diskuteras till exempel hur företagsvärdering kan påverka olika intressenter samt möjliga implikationer med koppling till etik och hållbarhet. Analysen sker utifrån ett samhälleligt och organisatoriskt perspektiv, vilket också påverkar valet av lämplig analysmetod. Analysen motiveras genom behovet av en löpande utvärdering av företaget i ekonomiska termer. Under momentet används kalkylprogram som ett analys- och beslutsstöd.

Under detta moment kommer även affärssystem att användas i undervisningen. Affärssystem är ett verktyg för att styra verksamheten och möjliggör snabbare och mer välgrundade beslut.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • granska företags offentliga redovisningsinformation samt att analysera deras finansiella ställning och utveckling
 • beräkna och tolka nyckeltal
 • genomföra en strategisk analys av företaget och dess omvärld, samt en analys av företaget ur ett hållbarhetsperspektiv
 • tillämpa olika metoder för företagsvärdering
 • analysera företags kreditvärdighet utifrån nyckeltal och annan information.
 • visa förståelse för hur affärssystem kan användas som beslutsunderlag och för uppföljning av verksamheter

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar, praktikfall med seminarium samt laborationer i affärssystem kring verksamhetsuppföljning. Studenterna samlar självständigt in, bearbetar och analyserar företag utgående från årsredovisningsdata och annan tillgänglig information.

Momentets examination
Examination sker genom ett skriftligt praktikfall som genomförs i grupp och en individuell skriftlig salstentamen samt laborationer i affärssystem. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Entreprenörskap med beslutsstöd, 7.5 hp
Momentet introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet och internationalisering, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan. I kursmodulen ingår datorbaserade övningar i affärsstödssystem.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • beskriva och problematisera entreprenörskapsbegreppet och det entreprenöriella perspektivet
 • beskriva och analysera den entreprenöriella processen.
 • beskriva och analysera kreativitet, entreprenörskap och nyföretagande i en samhällelig kontext
 • som del i en grupp ta initiativ och utveckla en affärsidé samt tillämpa tidigare förvärvade företagsekonomiska kunskaper inklusive hållbarhetsfrågor för att konkretisera idén i en skiss till affärsplan
 • söka och värdera information och informationskällor vid utveckling av affärsplan
 • argumentera för och sälja in en affärsidé
 • välja, analysera och tillämpa information från affärssystem i affärsutvecklingsbeslut

Undervisningens uppläggning:
Utbildningen i entreprenörskap skall bidra till att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor  för idégenerering och affärsutveckling. Lärandet stöds genom föreläsningar som ger studenterna grunder för att arbeta med entreprenörskap och affärsutveckling, vilket kompletteras med gästföreläsningar. En affärsutvecklings uppgift genomförs som innebär att studenterna formulerar en idé och affärsplan för nya verksamheter som presenteras muntligt, vilket ger studenterna möjlighet att tränas i presentationsteknik, och skriftligt. Under  kursen genomförs workshops, för att stärka affärsutvecklingsuppgiften.

Momentets examination
Momentet examineras genom individuell skriftlig salstentamen, muntliga studentpresentationer (med underlag) och en skriftlig affärsutvecklingsuppgift i grupp. Laborationer i affärssystem genomförs i grupp och presenteras muntligt och skriftligt. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4. Vetenskaplig metod, 7.5 hp
Momentets övergripande syfte är att utveckla grundläggande kunskap om vetenskapsteoretiska förhållningssätt och forskningsmetodik. Vidare är syftet att utveckla den egna förmågan att dels planera och skriftligt redovisa en undersökning, dels värdera och använda vetenskapliga och andra rapporter. Momentet inleds med en diskussion kring kunskapsbildningsprocessen med betoning på vetenskaplig kunskapsproduktion. Centrala byggstenar i denna process utgörs av referensramar, vetenskapsideal, problemformulering, angreppssätt samt metoder för datainsamling och analys. Ett särskilt fokus läggs på vikten av ett genomtänkt ämnesval samt av problematisering och noggrann problemspecificering. Dessutom behandlas övergripande vetenskapliga angreppssätt, forskningsdesign och olika typer av analysstrategier. Vidare diskuteras kvantitativa och kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar genom konkreta applikationer. Urvals- och datainsamlingsmetoder granskas vad gäller bl.a. möjligheterna att få tillgång till information. Under kursen ingår också moment som ger kännedom om och utvecklar förmågan att finna information i databaser, att på ett ändamålsenligt sätt använda olika typer av information och utifrån källkritiska kriterier utvärdera denna.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • redogöra för de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna och förklara hur olika värderingar och perspektiv påverkar kunskapsprocessen
 • redogöra för kvalitativa och kvantitativa metoders egenskaper och värdera olika metoders användbarhet för skilda typer av problem
 • självständigt söka, kritiskt värdera och använda olika typer av information
 • visa kunskap och förståelse för forskningsetik och vad som är plagiat
 • argumentera för ett valt problem, ansatser och tillvägagångssätt samt analysera ett empiriskt och teoretiskt material
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten utifrån olika perspektiv
 • inom givna tidsramar planera och designa en vetenskaplig studie

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier och handledning. Examinationsgrundande delar i momentet innebär obligatorisk närvaro.

Momentets examination
Momentet examineras genom seminarier och skriftliga uppgifter där studenten i grupp implementerar faserna i en forskningsprocess, samt genom en individuell skriftlig tentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se under respektive moment.

Behörighetskrav

Företagsekonomi A 30 hp eller motsvarande, Engeska B/6 .

Undervisningens upplägg

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.
Se under respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna nedan och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs. 20p/30hp i företagsekonomi (1969-2007): FEKB31, FEKB37, FEKB39, FEKB20, FEKB53, 2fe169, 2fe136,2fe160 får inte användas i samma examen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

Litteratur

Berk Jonathan
Corporate Finance plus Pearson MyLab Finance with Pearson eText, Global Edition
Pearson : 2019 :
ISBN: 9781292304281
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar om sammanlagt ungefär 25 sidor tillkommer vid momentstart. Momentets referenslitteratur: Finansiellt lexikon, ex. http://www.investopedia.com/dictionary/ Walkenbach, John, Excel 2010 Bible, John Wiley And Sons Ltd, New York, latest edition

Moment 2

Business Analysis and Valuation
Palepu Krishna G., Healy Paul. M, Peek Erik
Fifth IFRS edition : Andover : Cengage Learning EMEA : [2019] : xiii, 604 pages :
https://s2.adlibris.com/images/48785510/business-analysis-and-valuation-ifrs-edition.jpg
ISBN: 9781473758421
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Finansanalytikernas rekommendationer : 2018 Företagsvärdering, analys och nyckeltal
Stockholm : Sveriges finansanalytikers service : 2018 : 265 sidor :
Obligatorisk

Ytterligare läsning om maximalt 100 sidor kan introduceras i början av momentet.

Moment 3

Litteratur

Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play
Løwe Nielsen Suna, Klyver Kim, Evald Majbritt Rostgaard, Bager Torben
Third edition. : Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing : [2021] : xxvi, 321 pages :
ISBN: 9781789908039
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och rapporter motsvarande 50-80 sidor tillkommer. Studenter kan utöver detta behöva söka artiklar och information för olika uppgifter.

Referenslitteratur

Thomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel Ilar & Herman Kienhuis (1998) Starting up, achieving success with professional business planning. Amsterdam: McKinsey & Company https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA51184329680004996&context=L&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,mckinsey%20starting%20up%20business%20planning&mode=Basic

Kurslitteratur från Företagsekonomi A och Företagsekonomi B som behandlar grunderna i marknadsföring, redovisning, budgetering, ekonomistyrning och finansiering utgör en viktig grund för analyser i affärsplanen.

Moment 4

Litteratur

Business research : a practical guide for undergraduate & postgraduate students
Collis Jill, Hussey Roger
Fifth edition. : London : Macmillan Education : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9781352011814
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare läsning kan introduceras i början av momentet.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbetet med skriftliga rapporter och pratikfallsuppgifter.