"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt, 15 hp

Engelskt namn: Child Law

Denna kursplan gäller: 2010-09-06 till 2011-01-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2010-06-17

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om barnet och dess juridiska relationer inom familj och samhälle i såväl svensk som internationell rätt. Barnrättens centrala begrepp inom de traditionella rättsområden där barnfrågor aktualiseras fördjupas. Ett centralt tema är problematisering och fördjupad förståelse av begreppen barnets bästa, barnets rätt att komma till tals och barnets vilja. Familjerätt och socialrätt är centrala rättsområden men även förvaltningsrätt, utlänningsrätt, straff- och processrätt samt internationell rätt studeras. Barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig barnkunskap diskuteras. Avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad och tillsyn mellan samhället och familj fördjupas liksom barnets eget inflytande över sin situation. Samhällets skydd för barn, makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten - ha kunskap om barnrätten som ett självständigt rättsområde - ha fördjupad kunskap om barnrättens begrepp - ha fördjupad förmåga att identifiera och analysera juridiska problem ur ett barnperspektiv med hänsyn till barnets ålder och mognad - ha fördjupad kunskap om barnperspektiv och barnets bästa i familjesituationer, nationellt och internationellt, socialtjänstens arbete, rättsväsendets beivrande av brott mot barn, skolan, utlänningsärenden eller andra områden där barns rättsliga ställning särskilt berörs - ha fördjupad förståelse för avvägningen mellan föräldraansvar, föräldramakt, samhällsansvar och barnets eget inflytande inom ett antal samhällsområden -ha fördjupad kunskap om barnrättens rättskällor och metoder att använda dem i rättstillämpning inom olika samhällssektorer som direkt eller indirekt berör barn - ha fördjupad förmåga att kritiskt granska samhälleliga problem ur ett barnperspektiv i s.k. barnkonsekvensanalyser - kunna diskutera barns kollektiva inflytande på samhällsutveckling som särskilt berör dem

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs betyget godkänd på kurserna Socialt arbete 1, Socialt arbete II, Socialt arbete III, Socialt arbete IV och Socialt arbete V samt betyget godkänd på 15 högskolepoäng på kursen Socialt arbete VI eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari skall ingå godkänt resultat för kursen på termin 6 eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer med inslag av casemetodik och ger möjlighet till egna val och fördjupningsprofiler. I den lärarledda undervisningen blandas föreläsningar med diskussioner, seminarier och med redovisningar, både individuellt och i studiegrupp. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande gäller vid seminarierna.

Examination

Examination sker genom obligatoriska moment, redovisningsuppgifter och ett fördjupningsarbete i form av en individuell skrivuppgift. På skrivuppgiften sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På obligatoriska moment och redovisningsuppgifterna ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För student som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 35

Olsen Lena
Barns makt
Uppsala : Iustus : 2004 : 125 s. :
ISBN: 91-7678-549-1
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 11-18

Mänskliga rättigheter för alla och envar (Valda delar)
Greenhill Malin, Ulfsparre Christina
1. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2007 : 219 s. :
http://www.nj.se/NJAB/Produkt.nsf/ByDocId/839AAE3535439E69C125727B0035666A/$file/978-913910848-1.jpg
ISBN: 978-91-39-10848-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Mångkulturalism : socialt fenomen och politisk utmaning
Lidskog Rolf, Deniz Fuat
1. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 192 s. :
ISBN: 978-91-47-08785-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Nilsson Eva
Children Crossing Borders: On Child Perspectives in the Swedish Aliens Act and the Limits of Law) Ur: Gunnarsson Å., Svensson E-M & Davies M. Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Ashgate, Aldershot.
2007 :
Läsanvisning: s. 105-126

Schiratzki Johanna
Barnrättens grunder
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 168 s. :
http://www.studentlitteratur.se/cache/ttf/0111322d10114b3f34.gif
ISBN: 978-91-44-05964-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Skoljuridik
Boström Viola, Lundmark Kjell
Malmö : Liber : 2009 : 368 s. :
ISBN: 978-91-47-09427-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Weinehall Katarina


Läsanvisning: s. 137-154

Wennberg Lena
Exclusion of solo mothers in the welfare state
Ingår i:
Exploiting the limits of law
Aldershot : Ashgate : 2007. : 232 s. :
Läsanvisning: s. 171-190

Forsman, Maria, Barnen i brottets skugga brottsoffer på undantag? i Granström, Görel, Mannelqvist, Ruth, Weinehall, Katarina, (red.), Brottsoffer - ansvar och konsekvenser. Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005, s.27-47. Finns att hämta i Cambro under länken kursmaterial. Kilkelly, Ursula, The Best of Worlds for Children Rights? Interpreting the European Convention on Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child , Human Rights Quarterly 23.2 (2001), 308-326, tillgänglig via UB:s hemsida Norstedts: Sveriges Rikes Lag eller Fakta Info Direkt: Sveriges Lagar eller Iustus: Svensk lag eller annan lagtext. Tillkommer: Material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av Juridiska institutionen.